British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 27 Mai 2011, 06:01 GMT 07:01 UK
Adolygu anghenion plant mewn gofal

Keith Towler
Keith Towler yw Comisiynydd Plant Cymru

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i ddefnyddio'i bwerau statudol i adolygu'r ddarpariaeth eiriolaeth broffesiynol annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, rhai sy'n gadael gofal a phlant mewn angen.

Ar hyn o bryd mae dyletswydd statudol ar bob awdurdod lleol i ddarparu 'llais' proffesiynol annibynnol i bob plentyn a pherson ifanc sy'n derbyn gofal, i bawb sy'n gadael gofal ac i bob plentyn mewn angen sydd eisiau cyfrannu ym mhenderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau.

Dylai eiriolwyr - fel y mae'r 'llais' yn cael ei adnabod - gael eu darparu hefyd os yw'r plentyn neu'r person ifanc am wneud cwyn.

Bydd Keith Towler, am y tro cyntaf fel Comisiynydd, yn defnyddio pwerau a swyddogaethau sy'n deillio o Ddeddf Safonau Gofal 2000 a Rheoliadau Comisiynydd Plant Cymru 2001 i adolygu trefniadau Gweinidogion Cymru a holl awdurdodau lleol Cymru o ran gwasanaeth eiriolaeth broffesiynol annibynnol.

Bydd yn ceisio canfod a yw'r trefniadau'n effeithiol, ac i ba raddau, wrth ddiogelu a hybu hawliau a lles plant a phobl ifanc.

'Agored i niwed'

Ar hyn o bryd, yn achos rhai plant a phobl ifanc, mae penderfyniadau amdanyn nhw'n cael eu gwneud hebddyn nhw
Keith Towler

Sbardunwyd yr adolygiad gan nifer o achosion a ddaeth i sylw'r Comisiynydd, lle nad oedd rhai gweithwyr proffesiynol mewn awdurdodau lleol yn ymwybodol o'u rhwymedigaeth statudol i ddarparu eiriolwr ar gyfer y plant a'r bobl ifanc yma.

Mewn achosion eraill, roedd plant yn agored i niwed heb eiriolwr oherwydd eu bod nhw ddim yn ymwybodol o'u hawl statudol i dderbyn cymorth.

Yn ogystal ag adolygu trefniadau Gweinidogion Cymru a holl awdurdodau lleol Cymru o ran gwasanaeth eiriolaeth, bydd y Comisiynydd hefyd yn ymgynghori â phlant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, rhai sy'n gadael gofal a phlant mewn angen ledled Cymru.

Mae hefyd yn bwriadu cynnal ymarferiad rhychwantu sy'n edrych ar yr arfer ar draws y Deyrnas Unedig, yn ogystal ag ymgynghori ag amrywiaeth o gyrff sydd â chylch gorchwyl perthnasol i'r adolygiad.

'Gwrando'

"Rwy'n pryderu'n fawr nad yw rhai plant a phobl ifanc yn y grwpiau hyn sydd mor agored i niwed yn cael mynediad at eiriolwr proffesiynol annibynnol," meddai Keith Towler, wrth nodi degfed pen-blwydd ei Swyddfa.

"Gwaith yr eiriolwr yw cynorthwyo'r plentyn a'i helpu i ddeall beth sy'n cael ei drafod a'i gytuno.

"Elfen ganolog o'r rôl honno yw sicrhau bod pawb sy'n ymwneud â'r sefyllfa yn gwrando ar farn y plentyn a/neu yn cyfleu'r farn honno ar ran y plentyn.

"Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fo penderfyniadau'n cael eu gwneud am eu bywydau.

"Ar hyn o bryd, yn achos rhai plant a phobl ifanc, mae penderfyniadau amdanyn nhw'n cael eu gwneud hebddyn nhw.

'Diffyg ymwybyddiaeth'

"Mae'n ymddangos mai diffyg ymwybyddiaeth o'u rhwymedigaeth statudol ymhlith gweithwyr proffesiynol yw un o'r rhwystrau, ac felly mae rhai o'r plant a'r bobl ifanc mwyaf agored i niwed yng Nghymru yn dal heb fod yn ymwybodol o'u hawl i gael eiriolwr proffesiynol annibynnol i gynrychioli eu barn, rhywun y gallan nhw ymddiried ynddo/ynddi a rhywun fydd yn gwneud yn si?r bod eu llais yn cael ei glywed.

"Rydw i am i'r adolygiad hwn amlygu'r prif faterion a rhoi cyfle i awdurdodau lleol ac eraill ddysgu gwersi, fel ein bod yn y pen draw yn gallu sicrhau nad yw'r grwpiau hyn o blant a phobl ifanc, sydd mor agored i niwed, ac y mae rhai o'u profiadau wedi cyfrannu at fy mhenderfyniad i gynnal adolygiad, byth heb wasanaeth proffesiynol annibynnol pan fo angen un arnyn nhw."

Bydd y Comisiynydd yn cyhoeddi canfyddiadau ei adolygiad yn gynnar yn 2012.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific