British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Mai 2011, 08:02 GMT 09:02 UK
Dros Nos: Gam wrth gam

Rhiannon Michael
BBC Cymru

Wrth i ganlyniadau etholiad y cynulliad 2011 gael eu cyhoeddi dros nos, Newyddion Arlein BBC Cymru yn bwrw golwg ar noson gyffrous yng Nghymru.

Am y manylion llawn o'ch etholaeth chi, cliciwch yma .Isod mae'r hyn ddigwyddodd rhwng 10pm nos Iau a 9am ddydd Gwener. Am weddill y canlyniadau o 9am ymlaen cliciwch yma.

07.35 GOGLEDD CAERDYDD

Llafur yn cipio.

Julie Morgan yn AC

07.28 RHANBARTH DWYRAIN DE CYMRU

Dau aelod Ceidwadol - William Graham a Mohammad Asghar;

Dau aelod Plaid Cymru - Jocelyn Davies a Lindsay Whittle.

Y Democrat Rhyddfrydol Veronica German wedi colli sedd.

Dim sedd i UKIP

07.18 CANOL CAERDYDD

Llafur yn cipio - mwyafrif o 38 yn unig.

Jenny Rathbone yn AC

07.04 RHANBARTH GORLLEWIN A CHANOLBARTH CYMRU

Dau aelod Llafur - Elizabeth Joyce Watson a Rebecca Mary Evans;

Un aelod i Blaid Cymru - Simon Thomas;

Un aelod i'r Democratiaid Rhyddfrydol - William Powell.

Nick Bourne - arweinydd y Ceidwadwyr - wedi colli sedd

06.20 RHANBARTH GORLLEWIN DE CYMRU

Dau aelod Ceidwadol - Suzie Davies a Byron Davies;

Un Plaid Cymru -Bethan Jenkins;

Un Democrat Rhyddfrydol - Peter Black.

Dai Lloyd yn colli sedd.

06.14 GORLLEWIN CAERDYDD

Llafur yn cadw

Mark Drakeford yn AC

05.52 DE CAERDYDD A PHENARTH

Llafur yn cadw.

Vaughan Gething yn AC.


05.40 Dal i aros am ganlyniadau pedair etholaeth Caerdydd a chanlyniadau'r rhanbarthau.

05.20 Nerys Evans yn dweud ei bod yn siomedig iawn o golli dros Blaid Cymru ond ddim yn difaru'r penderfyniad i sefyll mewn etholaeth yn hytrach nag ar y rhestr. "roedd yn ddyhead i mi gynrychioli yr etholaeth. Fe fydda i nôl i frwydro eto."

05.09 GWYR

Llafur yn cadw.


Edwina Hart yn AC.

05.09 BRO MORGANNWG

Llafur yn cadw.

Jane Hutt yn AC.

05.04 PRESELI PENFRO

Ceidwadwyr yn cadw.

Paul Davies yn AC.

05.07 TORFAEN

Llafur yn cadw.

Lynne Neagle yn AC.


04.58 Wrth i ddarllediad BBC Cymru ar S4C ddod i ben am y tro, cynrychiolwyr y pleidiau yn edrych ar y 24 canlyniad hyd yma. Y Ceidwadwr Guto Bebb yn dweud ei bod yn "ganlyniad solat" hyd yma ac ambell un gwych fel un Maldwyn.

Cyfaddefodd Myrddin Edwards o'r Democratiaid Rhyddfrydol bod y canlyniad yn siomedig a'r noson yn un anodd.

Dywedodd Jonathan Edwards o Blaid Cymru eu bod wedi disgwyl noson anodd ac yn gobeithio am well newyddion o'r gogledd yn ddiweddarach.

Wedi ennill etholaeth Blaenau Gwent dywedodd Alun Davies eu bod yn hapus iawn gyda'r noson.

Cyn cael seibiant fe wnaeth Vaughan Roderick ddweud ei bod yn amlwg y bydd y Blaid Lafur yn cael 30 ond yn credu mai 32 fydd ganddyn nhw.

Dywedodd Richard Wyn Jones ei fod yn credu mai 30 o seddi fydd gan y Blaid Lafur a'i bod wedi bod yn noson waeth na'r disgwyl i'r Democratiaid Rhyddfrydol.


04.50 PEN-Y-BONT AR OGWR

Llafur yn cadw.


Carwyn Jones yn AC.

04.48 MYNWY

Ceidwadwyr yn cadw.

Nick Ramsey yn AC.

04.43 GORLLEWIN CAERFYRDDIN A DE SIR BENFRO

Ceidwadwyr yn cadw.

Angela Burns yn AC.

04.40 GORLLEWIN ABERTAWE

Llafur yn cadw.

Julie James yn AC.

04.36 Y RHONDDA

Llafur yn cadw.

Leighton Andrews yn AC.

04.34 DWYFOR MEIRIONNYDD

Plaid Cymru yn cadw.

Dafydd Elis-Thomas yn AC.

04.32 CAERFFILI

Llafur yn cadw.

Jeff Cuthbert yn AC

04.32 DWYRAIN CAERFYRDDIN A DINEFWR

Plaid Cymru yn cadw.

Rhodri Glyn Thomas yn AC.

04.17 OGWR

Llafur yn cadw.

Janice Gregory yn AC.

04.16 37% yn pleidleisio yng Nghanol Caerdydd.


04.11 BRYCHEINIOG A MAESYFED

Democratiaid Rhyddfrydol yn cadw.

Kirsty Williams yn AC.

04.01 Roger Scully, Prifysgol Aberystwyth, yn dweud bod mwyafrif Llafur bellach yn edrych yn debygol, nid dim ond yn bosibl.

03.59 DWYRAIN ABERTAWE

Llafur yn cadw.

Mike Hedges yn AC.

03.58 CASTELL-NEDD

Llafur yn cadw.

Gwenda Thomas yn AC.

03.50 CEREDIGION

Plaid Cymru yn cadw.

Elin Jones yn AC.

03.48 GORLLEWIN CASNEWYDD

Llafur yn cadw.

Rosemary Butler yn AC.

03.43 PONTYPRIDD

Llafur yn cadw.

Mick Antoniw yn AC.

03.41 ABERAFAN

Llafur yn cadw.

David Rees yn AC.

03.38 DWYRAIN CASNEWYDD

Llafur yn cadw.

Democratiaid Rhyddfrydol wedi ei gwthio i'r trydydd safle - wedi bod yn ail da yn 2007.

John Griffiths, Llafur yn AC.

03.36 "Rhaid mynd yn ôl pedair blynedd a gofyn pam bod Helen Mary wedi ennil pedair blynedd yn ôl - achos Tony Blair a rhyfel Irac ac yn ail bod Helen Mary a Plaid Cymru wedi dweud bod bygythiad i Ysbyty Prince Phillip -o'dd ddim yn wir - ond o ganlyniad fe ennillodd Helen Mary," - Keith Davies am pam i Helen Mary Jones golli sedd Llanelli.

03.28 MALDWYN

Ceidwadwyr yn Ennill.

Russel George yn AC.


03.27 CWM CYNON

Llafur yn cadw.

Christine Chapman yn AC.

03.12 LLANELLI

Llafur yn cipio'r sedd oddi wrth Plaid Cymru.

Helen Mary Jones, Plaid Cymru, yn colli'r sedd. AC ers 1999, AC Llanelli ers 2007.

Keith Davies, Llafur yn AC.

03.10 MERTHYR

Llafur yn cadw.

Huw Lewis, Llafur yn AC.

03.04 ISLWYN

Llafur yn cadw.

Gwyn Price yn AC.

03.03 Llandrindod newydd ddechrau cychwyn cyfrif - gwirio pleidleisiau hyd at ryw 20 munud yn ôl. Amheus a fydd y canlyniad yn cael ei gyhoeddi am 0400 fel addawyd. Kirsty Williams wedi cyrraedd y neuadd gyfrif - yr ymgeisydd olaf i gyrraedd yno.

02.58 Edwina Hart yn dweud nad yw Llafur wedi cael "llawer o ymateb cas" yn ystod yr ymgyrch ac ychwanegu ei bod hi'n gobeithio am "fwyafrif hudol."

02.52 Vaughan Roderick yn dweud bod 32-33 sedd i Lafur yn bosibl bellach.

02.50 Yr ymgeisydd Ceidwadol ym Mrycheiniog Maesyfed yn dweud wrth BBC Cymru ei bod hi'n agos yn yr etholaeth ond ei fod yn credu bod Kirsty Williams, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol wedi ennill.

02.46 40.9% wedi pleidleisio ym Mhen-y-Bont.

02.45 Disgwyl canlyniad Cwm Cynon am 0300.

02.43 Angela Burns, etholwyd fel AC Ceidwadol dros Orllewin Caerfyrddin a De Penfro yn 2007, yn dweud bod y tair plaid dal yn y ras yno - Plaid Cymru, Llafur a'r Ceidwadwyr.

02.38 Rebecca Hayes, BBC Cymru, yn Llanelli yn dweud mai'r si yw bod 90 pleidlais ynddi, a'r ymgeisydd Llafur sydd yn cael cusanau ar ei foch.

02.35 Ail-gyfrif yn Llanelli. Llafur yn edrych yn hapus. Pe bai Llafur yn ennill Llanelli byddai'r tebygrwydd o gael mwyafrif yn uwch.

2.25 Kirsty Williams yn dweud i'r "ymgyrch etholiadol fod yn un galed i'r Democratiaid Rhyddfrydol o'r dechrau" ond yn gwadu bod y blaid wedi cael "chwalfa." Dywedodd bod yr ymgyrch yn "fedydd tan" iddi fel arweinydd newydd. "Mae'n drueni na chawson ni ganolbwyntio ar y materion sy'n effeithio ar Gymru," meddai. Dydy hi ddim yn fodlon dweud â phwy fyddai ei phlaid yn clymbleidio "mae unrhyw beth yn bosibl."

02.24 Ceredigion -52.2% wedi pleidleisio.

02.22 Yr Athro Roger Scully yn dweud bod y datganiadau ar y nifer sydd wedi pleidleisio yn awgrymu bod y canran sydd wedi pleidleisio rywfaint yn is nag yn 2007 pan ddaeth 43.9% allan i bleidleisio. Ar ffigyrau hyd yn hyn mae'n dyfalu y bydd y nifer sydd wedi pleidleisio tua 40% neu'n uwch.

02.20 Jake Griffiths o'r Blaid Werdd yn dweud bod yr ymgyrch "ail bleidlais werdd" wedi dwyn ffrwyth ond yn aros i weld a fydd "yn dwyn digon o ffrwyth" i warantu sedd i'r blaid yn y Cynulliad am y tro cyntaf erioed. Caerdydd yn addawol ond mae rhanbarth Canol De Cymru "yn fawr iawn."

02.18 Richard Wyn Jones yn pryderu am ganlyniad BNP ym Mlaenau Gwent, yn gwneud yn well na'r Democratiaid Rhyddfrydol.

02.18 Nifer bleidleisiodd yng Nghastell Nedd:

Etholaeth- 41.7%

Rhanbarth - 41.8%

AV - 41.6%

02.17 Nifer bleidleisiodd yn Aberafan:
Etholaeth - 37.54%,

Rhanbarth - 37.03%

Refferendwm AV - 36.96%

02.13 Dwyrain Abertawe - 31.6% yn pleidleisio

02.12 "Braint aruthrol" i gael cynrychioli Blaenau Gwent - Alun Davies. Diolch i'w ymgyrchwyr a'i deulu ac yn dymuno y byddai ei dad wedi gallu bod yno.

"Ces i 'ngeni yn y lle yma, dydw i ddim erioed wedi gadael y lle yma. Rwy'n falch i gynrychioli Blaenau Gwent. Fe fydda i'n rhoi popeth i'r gymuned hon."

02.10 BLAENAU GWENT

Llafur yn ennill. Gogwydd 16% i'r blaid Lafur oddi wrth yr Annibynwyr.

Alun Davies Llafur yn ennill.

02.05 Nifer pleidleisiau Cwm Cynon 36.2%

02.02 Rhodri Glyn Thomas, Plaid Cymru yn "dawel hyderus" yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Meddwl bod polisi "cyffrous ar yr economi" gan Blaid Cymru i greu miloedd o swyddi wedi mynd ar goll. Bydd rhaid "edrych lle y'n ni fel plaid... a beth sydd rhaid i ni wneud" i wella sefyllfa'r blaid ar ôl yr etholiad. "Rhaid i ni benderfynu pam ydyn ni wedi methu ag apelio at y boblogaeth yng Nghymru."

02.00 Llafur yn hyderus yn Abertawe. Disgwyl canlyniadau am 05.00.

01.57 nifer bleidleisiodd yn y Rhondda - 38.4%

01.54 37.5% bleidleisiodd yn Aberafan.

01.51 nifer bleidleisiodd ym Mhontypridd - 39.1%

01.48 Carwyn Jones yn dweud na fyddai'n creu clymblaid gyda'r Ceidwadwyr. Wnaeth e ddim dweud be fyddai orau ganddo - clymblaid gyda Phlaid Cymru neu'r Democratiaid Rhyddfrydol petai'r blaid yn methu cael mwyafrif.

01.46 Y Ceidwadwr Russel George ym Maldwyn yn hyderus o ennill - er bod y cyfrif ddim wedi dechrau yno eto.

01.44 Nifer pleidleiswyr yn Islwyn: 38.4%

01.41 Mark Drakeford, ymgeisydd Llafur yng Ngorllewin Caerdydd yn dweud bod pobl ar stepen drws yn dweud eu bod nhw eisiau anfon neges i David Cameron a Nick Clegg yn San Steffan. Hyderus yn yr etholaeth. Mae'n athro prifysgol yng Nghanol Caerdydd ac yn dweud ei bod yn agos iawn rhwng Jenny Rathbone Llafur a Nigel Howells o'r Democratiaid Rhyddfrydol.

01.40 Ian Titherington, cyfarwyddwr etholiadol Plaid Cymru, wrth ymateb i'r cwestiwn a ddylen nhw fod wedi rhedeg ymgyrch wahanol, yn dweud "y broblem yw i ni fod wedi cael ein clymu i Lafur adeg y refferendwm ym mis Mawrth."

01.39 Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud ei bod hi'n rhy agos i ddweud beth fydd y canlyniad yng Nghanol Caerdydd.

01.38 Disgwyl canlyniad y Rhondda am 0600 - yn wreiddiol, y sôn oedd 0300.

01.36 Cyfri heb ddechrau ym Mro Morgannwg.

01.26 Mae Aled Huw ym Mhen-y-Bont yn dweud bod y Prif Weinidog Carwyn Jones yn gwenu ac yn edrych yn bles wrth i'r cyfri fynd rhagddo yno. Mae ardaloedd traddodiadol Geidwadol yn ymddangos i fod â phleidlais Lafur gryfach nag arfer meddai tra bod y Democratiaid Rhyddfrydol yn poeni am golli ei ernes.

01.22 Nifer sydd wedi pleidleisio yn rhanbarth Dwyrain De Cymru yn 35% yn yr etholaeth ranbarthol ac ar y refferendwm AV yn 35% . Roedd yn 38.9% yn 2007

01.21 Disgwyl canlyniad Cynon am 0400.

01.19 Jonathan Edwards Plaid Cymru yn dweud iddyn nhw orfod ymosod ar Lafur yn yr ymgyrch er mwyn tynnu'r canolbwynt o San Steffan yn ôl i Gymru.

01.18 Fel partner lleiaf yn y glymblaid "Plaid yn siŵr o ddiodde" - Suzy Davies, Ceidwadwyr.

01.13 "Dyn ni ddim wedi cael trafodaeth o fewn i'r Blaid Lafur beth sy'n mynd i ddigwydd ar ôl yr etholiad, felly sai'n siŵr sut mae Jonathan Edwards yn gwybod beth yw'r drafodaeth." - y Farwnes Eluned Morgan o Drelái ac yn ychwanegu, wrth drafod strategaeth glymbleidio Plaid Cymru: "Beth yw'r pwynt o bleidleisio dros blaid sydd ddim yn fodlon cymryd pŵer?"

01.01 UKIP yn dweud wrth BBC Cymru eu bod yn hyderus y gallan nhw gipio sedd ranbarthol Dwyrain De Cymru - maen nhw'n dweud pe bai Ron Davies yn cipio Caerffili byddai'n gymorth mawr iddyn nhw.

01.00 Nifer sydd wedi pleidleisio ym Mlaenau Gwent eleni yw 20,314 sef 38.16% o gymharu â 44.5% yn 2007. Dyma'r sedd enillodd Trish Law bryd hynny. Dyw hi ddim yn sefyll eleni ac mae Alun Davies o'r blaid Lafur wedi bod yn ymgyrchu'n galed yno yn erbyn yr ymgeisydd annibynnol Jayne Sullivan i adfer y sedd i Lafur.

00.52 Hywel Williams AS Plaid Cymru yn dweud bod gwersi ganddyn nhw i ddysgu oddi wrth ymgyrch bositif a hyderus yr SNP yn Yr Alban.

00.46 John Meredith yn Aberaeron yn dweud bod Elin Jones, Plaid Cymru, wedi gwneud digon i gadw Ceredigion ar waethaf ymgyrch y Democratiaid Rhyddfrydol, enillodd y sedd Seneddol yn 2005 o drwch blewyn yna gyda mwyafrif sylweddol yn etholiad cyffredinol y llynedd. Disgwyl cyhoeddiad am 0300.

00.45 Ffynonellau o'r Ceidwadwyr bellach yn dweud eu bod nhw'n disgwyl "cadw'n gyson" o ran nifer o seddi yn y Cynulliad.

00.44 Paul Davies o'r Ceidwadwyr yn "obeithiol iawn" ym Mhreseli Penfro. Credu bydd yn cael ei ethol ar sail pryderon lleol Sir Benfro. Ar stepen drws, pobl yn poeni am wasanaethau lleol "Ry'n ni wedi canolbwyntio'r ymgyrch ar y materion hynny."

00.36 "Doedd hi ddim yn afresymol i ofyn i chi lywodraethu fel pe bai gyda chi fwyafrif" - Rhodri Morgan am lywodraethu gyda lleiafrif ar ôl i Peter Law adael Llafur i fod yn aelod annibynnol yn yr ail Gynulliad.

00.35 "Fe fydd yn dipyn o graig i ennill 31" -Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Llafur. "Mae cyrraedd 31, mae hwnna'n dipyn o gamp."

00.30 Ron Davies, ymgeisydd Plaid Cymru Caerffili, yn dweud nad yw'n credu bod y ffrae am ddwyn placardiau yn yr etholaeth wedi effeithio ar y bleidlais yno.

"Dydw i ddim yn credu bod ein hymgyrchu ni yn y chwe mis diwethaf wedi gwneud unrhyw wahaniaeth.

Mae'n dweud bod pobl wedi eisiau anfon neges at y Ceidwadwyr yn San Steffan ac yn meddwl mai'r ffordd orau i wneud hynny yw pleidleisio Llafur.

"Mae'n drist, mae'n tanseilio holl bwynt datganoli," meddai.

00.29 "Beth bynnag sydd o fudd pobl Cymru, wrth gwrs fe fyddwn ni'n fodlon trafod," - Ieuan Wyn Jones ar glymbleidio. "Nod Plaid Cymru bob amser yw sicrhau bod buddiannau pobl Cymru yn cael eu hamddiffyn."

00.27 "Heb unrhyw amheuaeth" - Ieuan Wyn Jones wedi bod o fudd i Blaid Cymru fod mewn Clymblaid. "Dw i'n falch iawn o record Plaid Cymru mewn llywodraeth."

00.24 "Edrych yn eitha addawol" yn Ynys Môn - Ieuan Wyn Jones

00.25 "Mae yna bethau yr ydym ni'n cytuno arnyn nhw ond nifer fawr iawn yr ydym ni'n anghytuno arnyn nhw. Dydw i ddim wedi meddwl rhyw lawer am y peth.... dydw i ddim yn meddwl am gynnal breichiau Carwyn ar hyn o bryd." - Arweinydd y Ceidwadwyr, Nick Bourne.

00.20 "Mae fy arweinyddiaeth i'n amherthnasol yn hyn i gyd. Dw i'n credu i Blaid Cymru gynnig ymgyrch gref. Mae wedi bod yn etholiad anodd... ond rwy'n falch iawn o ymgeiswyr Plaid Cymru ar draws Cymru a'r maniffesto oedd yn un positif." - Ieuan Wyn Jones, arweinydd Plaid Cymru.

00.13 Helen Mary Jones yn Llanelli yn dweud ei bod hi'n rhy gynnar i ddweud beth yw'r canlyniad. "O ran yr ymgyrch, mae wedi bod yn hynod o bositif ond rydyn ni yn wynebu swing cenedlaethol hynod o gryf i Lafur," meddai. Mae hi'n gwrthod trafod â phwy fydd ei phlaid yn clymbleidio.

"Bydd yn drueni personol i fi os ydw i wedi colli ond dyw e ddim yn dweud unrhyw beth am gyflwr presennol y blaid," meddai.

00.10 Yr Arglwydd Roger Roberts, Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud mai "nid y noson ora'" fydd hi i'w blaid ef heno.

00.09 "Galle fe fod yn 15 sedd galle fe fod yn 10.... gewn ni weld. "Jonathan Edwards AS Plaid Cymru.

00.04 Ffynonellau Llafur yn dweud wrth BBC Cymru "bydd mwyafrif clir yn anhygoel o anodd" - Ceidwadwyr yn disgwyl ennill seddi ac mae Plaid Cymru yn disgwyl colli seddi a phleidleisiau.

23.59 Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud eu bod yn ddigalon am y sefyllfa ym Maldwyn, hyderus yng Nghanol Caerdydd ac yn dweud y dylid gwylio Ceredigion yn agos - sedd Elin Jones o Blaid Cymru ers 1999.

23.58 Aled Scourfield, BBC Cymru, yn sicr na fydd canlyniad Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro na Phreseli Penfro tan 0400, llawer hwyrach os bydd ail gyfrif pleidleisiau Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro.

23.49 Llefarydd ar ran y Ceidwadwyr wedi dweud wrth y BBC: "Mae Llafur wedi brolio'n gyson y bydden nhw'n ennill mwyafrif yng Nghymru. Byddai methu i wneud hynny yn fethiant arwyddocaol i Ed Miliband a Carwyn Jones."

23.48 Y cyn Brif Weinidog, a chyn arweinydd Llafur, Rhodri Morgan, wedi dweud, os yw Llafur yn cael 30 sedd, dylai Carwyn Jones fwrw ati i ffurfio Llywodraeth ond bod y Llywydd yn dod o blaid arall.

23.38 Guto Bebb AS yn dweud i Ieuan Wyn Jones, arweinydd Plaid Cymru, wneud "camgymeriad tactegol" yn dweud ar ddechrau'r ymgyrch na fyddai'n gwasanaethu o dan Brif Weinidog Ceidwadol. "Mae'n mynd i gostio'n ddrud i Blaid Cymru" meddai, am fod pobl wedi penderfynu mai dim ond â Llafur fydd Plaid Cymru yn fodlon ystyried clymbleidio.

23.36 Myfanwy Davies yn dweud y bydd Plaid Cymru yn penderfynu clymbleidio ai peidio yn dibynnu ar beth sydd orau i bobl Cymru.

23.35 "Fedrech chi redeg ar hanner yr aelodau - dydy o ddim yn fwyafrif dydy o ddim yn leiafrif." - Alun Michael AS o Lafur, Prif Ysgrifenydd y Cynulliad yn 1999

23.33 Adroddiadau gan BBC Cymru yn Wrecsam bod y penderfyniad i gyfri pleidleisiau'r etholiad ar y dydd Gwener - ar yr un pryd a'r refferendwm AV - wedi achosi dadl rhwng arweinwyr y pedair plaid am fod rhai yn dweud bod yr oedi yn ddianghenrhaid ac yn anghyfleus.

23.32 Myfanwy Davies yn dweud y byddai'n "drasiedi" i'r Cynulliad "a phobl Llanelli" i golli Helen Mary Jones.

23.31 Richard Wyn Jones "ddim erioed wedi disgwyl" i Ron Davies ennill Caerffili i Blaid Cymru ond dal yn meddwl bod gobaith i Helen Mary Jones o Blaid Cymru yn Llanelli. Vaughan Roderick a Richard Wyn Jones yn dweud y byddai'n golled fawr i Blaid Cymru i golli Helen Mary Jones yn y Cynulliad. Cafodd ei hethol i'r Cynulliad cyntaf yn 1999.

23.26 Keith Davies o'r Blaid Lafur yn Llanelli yn dweud bod pethau'n "edrych yn eitha da" iddo ond yn cyfaddef ei bod "yn mynd i fod yn dynn." Disgwyl canlyniad rhwng 0100 a 0200.

23.19 BBC Cymru yn cael ar ddeall bod Llafur yn Llanelli yn gobeithio ennill mwy o bleidleisiau nag yn 2007 pan arhosodd nifer o bleidleiswyr traddodiadol Lafur adref am eu bod wedi'u dadrithio gan wleidyddiaeth Llafur yn San Steffan.

23.10 Carwyn Jones, arweinydd Llafur yn gwrthod trafod beth fydd y sefyllfa os bydd Llafur yn ennill 30 sedd. "Mae'n lot rhy gynnar i drafod hynna," meddai. "Does dim rheolaeth gyda fi dros y canlyniadau." Mae'n dweud wrth glymblaid San Steffan fod yn gefnlen i'r holl ymgyrch ond bwriad Llafur oedd "rhoi gobeth i bobol, sefyll cornel Cymru ...a bod yn uchelgeisiol."

23.02 Gallai'r Ceidwadwyr Cymreig fod yr ail blaid fwyaf yn y Cynulliad yn ô awgrymiadau gan aelodau o'r blaid. Mae ffynonellau'n awgrymu eu bod nhw'n disgwyl cael mwy na'r 12 sedd enillon nhw yn 2007. Maen nhw'n disgwyl ennill Maldwyn - sedd enillon nhw yn etholiad cyffredinol y llynedd.

22.01 Nerys Evans Plaid Cymru yn Hwlffordd yn dweud ei bod hi'n "rhy gynnar i ddweud" sut noson fydd hi'n cael yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Penfro. Mae hi'n gwadu i Blaid Cymru wneud camgymeriad yn targedu Llafur yn ei hymgyrch. "Mae'n briodol i danlinellu methiant," meddai.

22.59 Geraint Talfan Davies a John Davies yn gresynu ei bod yn debygol na fydd cynifer o fenywod yn y Cynulliad nesaf.

22.57 "Mae bodolaeth y syniad o ddinasyddiaeth Gymreig sydd ynghlwm wrth y pwerau newydd yn chwyldroadol" - John Davies, hanesydd.

22.55 Geraint Talfan Davies o'r Sefydliad Materion Cymreig yn disgrifio'r ymgyrch del un "fflat, heb fomentwm, herciog" ac "heb batrwm nac egni." Ac mae'n cwyno bod y maniffestos yn rhy debyg - does "dim gwahaniaeth sylfaenol" ynddyn nhw.

22.48 Disgwyl canlyniadau Aberafan am 0330, Castell-nedd am 0350 a Phontypridd rhwng 0245 a 0300.

22.45 Vaughan Roderick yn dweud ei bod yn rhy gynnar i ddibynnu ar sibrydion, felly'n anodd dweud beth fydd y canlyniad ar hyn o bryd. Mae'n dweud hefyd bod dim lle gan Blaid Cymru na'r Democratiaid Rhyddfrydol i gwyno bod Llafur wedi gwneud yr etholiad yn refferendwm ar waith San Steffan - dyna yw'r sefyllfa bob amser; weithiau mae'n gweithio o'u plaid nhw, weithiau ddim.

22.39 Myrddin Edwards o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud ei bod yn "drueni i Lafur droi'r etholiad yn refferendwm ar San Steffan" a Myfanwy Davies Plaid Cymru yn dweud iddyn nhw wneud hynny'n llwyddiannus "er bod hynny'n anonest tu hwnt."

22.33 Y Ceidwadwr Guto Bebb AS yn dweud nad oes llawer o bobl yn gwybod bod etholiad Cynulliad o gwbl oherwydd diffygion yn y wasg Gymreig ac yn disgwyl y bydd mwy yn pleidleisio eleni oherwydd y refferendwm ar y bleidlais amgen (AV).

22.31 Myfanwy Davies Plaid Cymru yn dweud bod "cyd-destun Prydeinig" yr etholiad yn golygu y bydd ei phlaid yn cael noson wael.

22.30 Disgwyl canlyniad Merthyr rhwng 0245 a 0300.

22.26 Y Democratiaid Rhyddfrydol ddim yn wynebu'r chwalfa mae'r arolygon barn wedi ei ddarogan ond maen nhw'n disgwyl y nifer leiaf o ACau erioed yn y pedwerydd Cynulliad. Etholwyd chwech AC i'r tri Cynulliad cyntaf ond mae'n argoeli y byddan nhw'n colli Maldwyn.

22.21 Ffynonellau Plaid Cymru'n dweud nad ydyn nhw'n disgwyl ennill mwy o seddi nag yn 2007 eleni. Maen nhw'n cyfaddef iddi fod yn ymgyrch galed ar y stepen drws.

22.20 Disgwyl canlyniadau Abertawe am 0500.

22.15 Wedi i'r blychau gau, ffynonellau Llafur yn dweud nad ydyn nhw'n disgwyl ennill 31 sedd. Maen nhw'n disgwyl gwella ar y 26 sedd enillwyd yn 2007 ond ddim yn gweld y gallan nhw lywodraethu heb ddod i gytundeb â phlaid arall.

22.00 Y blychau pleidleisio yn cau ac yn cael eu symud i'r canolfannau cyfri ledled Cymru.

Yr holl bleidleisiau i gael eu gwirio cyn i'r cyfri ddechrau yn y rhan fwyaf o etholaethau. Y cyfri ddim i ddechrau yn etholaethau'r gogledd tan fore dydd Gwener.NEWYDDION
PLAID ETHOL RHANB CYF +/-
LLAF 28 2 30 +4
CEID 6 8 14 +2
PC 5 6 11 -4
DR 1 4 5 -1
ARALL 0 0 0 -1

Ar ôl cyhoeddi 40 o'r 40 sedd

YR YMGYRCH
YR ARWEINWYR
PYNCIAU LLOSG
BARN Y PLEIDIAU
MANIFFESTO
YMGYRCHOEDD
CEFNDIR

Y RHANBARTHAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific