British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 24 Mawrth 2011, 07:04 GMT
Bwyd ysbyty: Lle i wella

Pryd o fwyd mewn ysbyty
Mae'n costio rhwng £1.33 a £5.66 y dydd i fwydo claf mewn ysbyty

Mae adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Iau yn dweud bod angen gwneud mwy i sicrhau bod cleifion mewn ysbytai yn cael y bwyd maethlon sydd ei angen arnynt.

Mae'r adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru yn dweud fod gwasanaeth arlwyo mewn ysbytai wedi gwella, a bod cleifion mewn llawer o ysbytai Cymru yn cael cynnig dewis priodol o fwyd sydd o ansawdd da.

Hefyd mae amseroedd bwyd wedi eu diogelu, gan olygu y gall cleifion fwynhau eu bwyd heb i ddim byd dorri ar eu traws.

Ond mae'n nodi fod cryn dipyn o le i wella.

'Costau'n amrywio'

Er bod y rhan fwyaf o gleifion yn cael eu sgrinio am broblemau maethol, ni nodir gwybodaeth bwysig am statws maethol cleifion yn aml.

Nid yw pob claf yn cael y cymorth sydd ei angen arno adeg prydau bwyd ac ni chofnodir yr hyn a fwyteir gan gleifion sy'n wynebu risg ymhob achos.

Nododd yr adroddiad nad oes cynlluniau gofal ar gael ar gyfer cleifion â phroblemau maethol bob amser ac nad oedd y cleifion hyn yn cael eu cyfeirio at ddietegydd am asesiad mwy arbenigol ar bob achlysur.

Hefyd nodwyd bod gwybodaeth ariannol am wasanaethau arlwyo yn wael fel rheol a bod angen iddi wella. Lle mae'r wybodaeth hon ar gael, dengys fod costau arlwyo yn amrywio'n sylweddol o un ysbyty i'r llall yng Nghymru.

Gwastraff

Huw Vaughan Thomas
Mae angen i ysbytai wneud mwy i sicrhau bod cleifion yn cael y gofal maethol sydd ei angen arnynt
Huw Vaughan Thomas

Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mae'n costio rhwng £1.33 a £5.66 y dydd i fwydo claf tra bo gwasanaethau arlwyo nad ydynt ar gyfer cleifion - a ddarperir gan ysbytai at ddefnydd staff ac ymwelwyr - yn cael cymhorthdal sylweddol, heb yn wybod iddynt yn aml.

Mae hefyd angen gwneud mwy i leihau'r gwastraff bwyd sy'n cael ei gynhyrchu, sy'n dal i fod yn annerbyniol o uchel ar sawl ward, a gallai llawer o ysbytai arbed symiau mawr iawn o arian drwy leihau'r gwastraff hwn i lefelau mwy derbyniol.

Mae'r adroddiad, Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai, sy'n dilyn gwaith blaenorol a wnaed gan y Comisiwn Archwilio yng Nghymru yn 2002, yn gwneud argymhellion ar gyfer gwella, sy'n cynnwys:

• Yr angen i Lywodraeth y Cynulliad lunio a chyhoeddi dogfennau nyrsio safonol ar gyfer Cymru gyfan sy'n hyrwyddo trefniadau sgrinio maeth a chynllunio gofal cyson ac yn helpu i sicrhau bod meysydd pwysig, megis iechyd y geg, yn cael eu hystyried yn briodol

• Yr angen i gyrff y GIG archwilio cydymffurfiaeth â phob agwedd ar Lwybr Gofal Maethol Llywodraeth y Cynulliad, a llunio cynlluniau gweithredu clir i fynd i'r afael ag unrhyw fylchau a nodir

• Yr angen i ddatblygu model costio clir ar gyfer gwasanaethau arlwyo cleifion a gwasanaethau arlwyo nad ydynt ar gyfer cleifion sy'n helpu i gymharu costau arlwyo ysbytai yng Nghymru mewn modd ystyrlon

• Llunio polisïau prisio clir ar gyfer gwasanaethau arlwyo nad ydynt ar gyfer cleifion; a

• Phennu targedau lleol a chenedlaethol ar gyfer gwastraff bwyd.

'Hanfodol'

Rhaid i sefydliadau'r GIG gydnabod pwysigrwydd arferion maethol da
Darren Millar AC

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas: "Mae'r bwyd a ddarperir mewn ysbyty yn chwarae rhan hanfodol yng ngwellhad ac adferiad y claf.

"Er bod fy adroddiad yn sôn am welliannau calonogol, mae hefyd yn dangos bod angen i ysbytai wneud mwy i sicrhau bod cleifion yn cael y gofal maethol sydd ei angen arnynt.

"Rhaid i sefydliadau'r GIG gydnabod pwysigrwydd maeth cleifion a sicrhau bod systemau arwain effeithiol ar waith ar wardiau fel y gwelir arfer gorau."

Wrth ymateb i'r adroddiad, dywedodd Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad, Darren Millar AC:

"Er bod gwasanaethau arlwyo mewn ysbytai yng Nghymru wedi gwella, mae angen gwneud llawer mwy i sicrhau bod cleifion yn cael y gofal maethol sydd ei angen arnynt, bod y bwyd sy'n mynd yn wastraff ar wardiau'n cael ei leihau, a bod gwybodaeth ariannol well am wasanaethau arlwyo ar gael.

"Mae gwersi gwerthfawr i'w dysgu o'r adroddiad hwn. Rhaid i sefydliadau'r GIG gydnabod pwysigrwydd arferion maethol da a sicrhau bod arweinyddiaeth effeithiol ar waith ar wardiau ysbytai i weithredu'r gwelliannau angenrheidiol."HEFYD
Pryderon am hylendid bwyd
22 Maw 11 |  Newyddion
Salmonela: Triniaeth ysbyty i wyth
25 Chwef 10 |  Newyddion
Maeth yn cyflymu adferiad
03 Hyd 09 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific