British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 9 Chwefror 2011, 06:42 GMT
PTSD: Galw am fwy o gydweithio

Milwyr
Adwaith tymor-hir i brofiadau yw Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD)

Mae angen gwell cyfathrebu rhwng y Weinyddiaeth Amddiffyn a meddygon teulu er mwyn helpu cyn-filwyr sy'n diodde' o Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD), medd un o bwyllgorau'r Cynulliad.

Cafodd gwaith ymchwil manwl ei gynnal gan Aelodau Cynulliad, fu'n siarad â nifer o aelodau o'r lluoedd arfog o Gymru i ddarganfod mwy am y materion sydd o bwys iddyn nhw.

Mae adroddiad gan Bwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol y Cynulliad yn galw am ddull mwy effeithiol o gofnodi hanes gwasanaeth cyn-filwyr y lluoedd arfog yn eu nodiadau meddygol, fel y gall y rheini sy'n diodde' o Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD) gael diagnosis cyflym a chywir.

Yn ôl y grŵp trawsbleidiol, mae methiant y Weinyddiaeth Amddiffyn i ddatgelu gwybodaeth yn arwain at fylchau yn nodiadau meddygol cyn-filwyr, sy'n golygu fod llawer sy'n diodde' o PTSD yn cael diagnosis anghywir gan feddygon teulu.

Daeth ymchwiliad y Pwyllgor i'r casgliad nad oedd y cwestiynnau cywir yn aml yn cael eu gofyn i gyn-filwyr, oherwydd bod elfennau hanfodol o wybodaeth ar goll o'u nodiadau.

Cydweithio

Yn ôl yr adroddiad, gallai darparu'r nodiadau hyn yn gywir gyflymu'r broses o wneud diagnosis o PTSD yn sylweddol, er bod sefydliadau amddiffyn yn ystyried bod y nodiadau hyn yn gyfrinachol.

Mae'r adroddiad yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i gydweithio â'r Weinyddiaeth Amddiffyn i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo, oni bai bod milwyr yn dymuno i'r wybodaeth aros yn gyfrinachol.

Fel y dywedodd nifer o dystion yn ystod yr ymchwiliad hwn, mae cysylltiad cynyddol lluoedd arfog y DU â gwrthdaro rhyngwladol yn debygol o arwain at i PTSD fod yn fwy cyffredin yn y dyfodol
Jonathan Morgan AC

Cadeirydd y Pwyllgor

Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y ffaith fod camddefnyddio sylweddau yn broblem gyffredin ymhlith cyn-filwyr, a bod hynny'n aml yn cydfynd â'r achosion o PTSD.

Mae'n argymell bod Llywodraeth y Cynulliad yn sicrhau bod cyn-filwyr sy'n diodde' o PTSD hefyd yn gallu cael triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau.

Er bod y Pwyllgor yn croesawu'r ffaith fod Llywodraeth y Cynulliad wedi sefydlu Gwasanaeth Iechyd Meddwl a Lles, sy'n cynnig darpariaeth i gyn-filwyr, mae pryder ei fod yn cael ei ariannu ar sail poblogaeth ardal yn hytrach nag ar nifer y bobl sydd angen y gwasanaethau.

Argymhellion

Ymhlith yr argymhellion eraill yn yr adroddiad, mae'r angen i wneud cyn-filwyr a'u teuluoedd yn fwy ymwybodol o PTSD, sicrhau y gall carcharorion sy'n gyn-filwyr fanteisio'n llawn ar y gwasanaethau, a'r angen am ragor o arian ar gyfer grwpiau gwirfoddol lle mae cyn-filwyr yn cefnogi eu cymrodyr.

Dywedodd Jonathan Morgan AC, Cadeirydd y Pwyllgor:

"Fel y dywedodd nifer o dystion yn ystod yr ymchwiliad hwn, mae cysylltiad cynyddol lluoedd arfog y DU â gwrthdaro rhyngwladol yn debygol o arwain at i PTSD fod yn fwy cyffredin yn y dyfodol.

"Felly mae'n hollbwysig bod canfod a thrin PTSD yn effeithiol yn rhywbeth cyffredin. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i annog gwell cyfathrebu rhwng cyrff amddiffyn a chyrff iechyd, ac am wneud gwell defnydd o'r sector gwirfoddol.

"Er ein bod yn derbyn bod Llywodraeth y Cynulliad yn cymryd camau cadarnhaol i wella'r gwasanaethau hyn yng Nghymru - fel sefydlu gwasanaeth Iechyd Meddwl a Lles newydd ar gyfer cyn-filwyr - mae'n rhaid mynd i'r afael â meysydd o bryder gwirioneddol o hyd, fel y gall yr unigolion sy'n rhoi eu bywydau mewn perygl er lles eu gwlad gael gwasanaeth blaengar ac effeithiol os byddan nhw ei angen."

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn: "Mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i wella iechyd meddwl ein lluoedd arfog a'n cyn-filwyr.

"Rydym eisoes yn edrych ar ffyrdd o wella'r modd y mae gwybodaeth feddygol yn cael ei drosglwyddo i feddygon teulu ac rydym wrthi'n cynnal cynllun peilot gyda rhai canolfannau meddygol yn Lloegr.

"Rydym yn bwriadu ymgynghori gyda'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru a'u gwneud nhw'n rhan o'r broses."HEFYD
Cyn-filwyr yn colli achos llys
21 Mai 03 |  Newyddion
Trin cyn-filwyr: Pryder am arian
20 Mai 03 |  Newyddion
Cyn-filwyr yn hawlio iawndal
04 Maw 02 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific