British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Chwefror 2011, 10:47 GMT
Galw am fanteisio ar yr economi werdd

Melin wynt
Mae disgwyl i'r farchnad carbon isel gynyddu

Mae angen i fusnesau Cymru fanteisio ar yr economi werdd er mwyn bod yn fwy llwyddiannus, medd ymgyrch newydd.

Wrth lansio'u hymgyrch Twf Gwyrdd, dywed yr Ymddiriedolaeth Garbon nad yw busnesau Cymru yn cysylltu'r economi werdd gyda chynyddu elw eu cwmnïau.

Mewn arolwg o 103 o fusnesau drwy Gymru, canfu'r ymddiriedolaeth fod 75% o'r rheiny sy'n gwneud y penderfyniadau yn ystyried mai gwella enw da'r cwmni oedd prif fantais yr economi werdd i fusnesau.

Dim ond 30% oedd yn disgwyl iddo gynyddu eu helw.

Ar hyn o bryd dim ond 27% o fusnesu Cymru sy'n buddsoddi arian mewn gwaith ymchwil a datblygu cynnyrch a gwasanaethau gwyrdd.


Carbon isel

Meddai Mike Batt, rheolwr yr Ymddiriedolaeth Garbon yng Nghymru: "Bydd y ffigyrau GDP diweddar yn sbarduno cwestiynau newydd ynglŷn ag o ble y bydd y twf yn dod. Yn fy marn i, y twf gwyrdd ydy'r unig opsiwn.

"Mae'r farchnad carbon isel, sy'n barod werth £3 triliwn y flwyddyn drwy'r byd, yn debygol o gynyddu 25% dros y pedair blynedd nesaf."

All defnyddwyr ynni mawr y DU ddim anwybyddu'r cyfle yma mwyach
Mark Boocock, cwmni Econitherm o Ben-y-bont

Ychwanegodd Mr Batt fod yn rhaid i arweinwyr cwmnïau fuddsoddi yn y cyfleoedd yma er budd economi Cymru.

"Dyna pam ein bod yn lansio'r ymgyrch Twf Gwyrdd, i helpu arweinwyr busnesau yng Nghymru i adnabod a datblygu strategaethau busnes priodol er mwyn manteisio ar yr economi werdd wrth fynd ymlaen," meddai.

Croesawyd yr ymgyrch gan Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaladwyedd a Thai.

Meddai Ms Davidson: "Mae canolbwyntio ar dwf gwyrdd a datblygu economi carbon isel nid yn unig yn allweddol er mwyn cyrraedd ein targedau lleihau carbon yma yng Nghymru, ond hefyd er mwyn helpu Cymru i wneud y gorau o gyfleoedd economaidd newydd.

"Mae ein Strategaeth Swyddi Gwyrdd yn egluro sut y byddwn yn defnyddio ein cryfderau presennol yma yng Nghymru ac yn creu ystod o swyddi newydd yn seiliedig ar y technolegau a'r cynnyrch gwyrdd sy'n dod i'r fei - sector yr amcangyfrifir ei bod eisoes werth 9% o GDP Cymru."

Hyder i fusnesau

Mae cwmni Econitherm o Ben-y-bont ar Ogwr, sy'n creu teclynnau adfer gwastraff gwres, yn dweud bod creu cynnyrch gwyrdd wedi bod o fantais ryngwladol iddyn nhw yn y byd busnes.

Dywedodd Mark Boocock, rheolwr-gyfarwyddwr y cwmni, fod y galw am eu cynnyrch yn dod o bob cwr o'r byd: "Gall ein technoleg ni gyflawni lleihad o 15% - 25% ar ddarn o offer diwydiannol fel boeler neu ffwrnais, a dywedodd cwsmer wrthym yn ddiweddar eu bod wedi cyflawni targed lleihau o 5% eu holl safle drwy osod ein technoleg ni ar ddim ond dau o'u boeleri stêm.

"All defnyddwyr ynni mawr y DU ddim anwybyddu'r cyfle yma mwyach," ychwanegodd.

Dywedodd David Rosser, cyfarwyddwr CBI Cymru fod angen i Gymru adnabod y rhwystrau sy'n atal diwydiant yng Nghymru rhag lleihau eu hallyriadau carbon a newid eu hymddygiad.

"Wrth inni ddod allan o'r dirwasgiad, mae mwy o gefnogaeth i ddiwydiant fel yr ymgyrch newydd yma gan yr Ymddiriedolaeth Garbon, sy'n canolbwyntio ar gyfleoedd Twf Gwyrdd, yn hanfodol os ydym am sicrhau bod gan fusnesau'r hyder i fuddsoddi ac arloesi mewn technoleg werdd," meddai.

Daw'r alwad yma wrth i astudiaeth ddatgelu cynnydd o 91% yn y nifer sy'n cael eu cyflogi gan y diwydiant ynni gwynt yn y DU ers 2007/08.

Yn ôl RenewableUK, mae'r diwydiant wedi gwrthsefyll effaith y dirwasgiad gyda 9,200 o weithwyr llawn-amser yn gweithio yn y diwydiant ynni gwynt mawr yn 2009/10 o'i gymharu â 4,800 yn 2007/8.

Mae lefel cyflogaeth y DU yn ei gyfanrwydd wedi gostwng 3.4% yn yr un cyfnod.HEFYD
300 o swyddi ynni newydd
27 Ion 11 |  Newyddion
Dyfodol gwyrdd i Bontypridd?
05 Mai 10 |  Gwleidyddiaeth
Poeni am 'ail ddirwasgiad'
25 Ion 11 |  Newyddion
Dinasoedd Cymru angen 'mwy o help'
24 Ion 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific