British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 3 Chwefror 2011, 08:06 GMT
Cynulliad y Bobol: Gogledd Cymru

Gogledd Cymru

Wrth i Gymru baratoi am refferendwm ar fwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol ar Fawrth 3, mae BBC Cymru wedi creu Cynulliad y Bobol.

Grŵp o 60 o etholwyr yw hwn fydd yn ein cynorthwyo i ddangos sut y mae'r ymgyrch yn cael effaith yn eu cymunedau nhw.

Bydd llawer ohonynt yn rhannu eu barn ar wefan BBC Cymru, ac ar deledu a radio cyn y refferendwm ymhen ychydig wythnosau.

Fe wnaeth y 60 o bobol ar draws Cymru ymateb i gais yn gofyn i bobol am eu barn cyn diwrnod y pleidleisio.

Dyma'ch cyfle i gwrdd ag aelodau'r grŵp yn rhanbarth bleidleisio Gogledd Cymru.

Jacqueline Anne Harrison
Jacqueline Anne Harrison
Jacqueline Anne Harrison

OED: 46

GWAITH: Gweithio i gwmni dillad

CARTREF: Acrefair, Wrecsam

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Y bwlch rhwng y Gogledd a'r De yng Nghymru, addysg a mynediad i bobol anabl. Mae Anne wedi graddio mewn astudiaethau cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Glyndŵr ac yn poeni y bydd ffioedd dysgu uwch yn golygu mai dim ond y breintiedig fydd yn cael mynd i brifysgol. Mae'n poeni y bydd y Gogledd ar ei cholled os gaiff y Cynulliad fwy o bwerau, oherwydd y gallai rhai gwasanaethau brys symud i'r De. Fe fyddai Jaqueline yn hoffi gweld gwell adnoddau i'w gwneud hi'n haws i bobol anabl fynd i mewn i ganolfannau siopa lleol.

Violet Greaves
Violet Greaves
Violet Greaves

OED: 56

GWAITH: Gweithio i Gymorth i Fenywod a chyn-nyrs. Ymgynghorydd Rhanbarthol Rhan-Amser i elusen 'Home-Start UK'

CARTREF: Faerdref, Cynwyd, Corwen.

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae Violet yn ffeminydd, a'i diddordebau pennaf yw teulu, plant, gwirfoddoli, datblygu cymunedol a hawliau cyfartal. Mae hi'n teimlo mai trafnidiaeth a mynediad i wasanaethau yw'r pynciau pwysig yn ardaloedd gwledig y Gogledd. Fe fyddai hi'n hoffi gweld y Cynulliad yn cael y pwerau sydd angen arno i lwyddo yng Nghymru ond bydd yn golygu bod angen Aelodau Cynulliad dawnus i sicrhau bod y llywodraethu'n dda yno.

Ken Taylor
Ken Taylor
Ken Taylor

OED: 55

GWAITH: Adeiladwr di-waith

CARTREF: Y Fali, Ynys Môn

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Diweithdra. Mae Ken yn poeni am brinder swyddi ar Ynys Môn. Oherwydd y dirwasgiad, mae'n credu y dylai'r Llywodraeth fod yn buddsoddi mewn gwaith adeiladu a chreu swyddi. Mae'n credu nad yw'r gwleidyddion yn Llundain yn poeni am faterion Cymreig.

Tanya Gibson
Tanya Gibson
Tanya Gibson

OED: 21

GWAITH: Diwaith ar ôl graddio mewn Hanes a Newyddiaduraeth

CARTREF: Llanddeusant, Ynys Môn

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Diweithdra a safbwyntiau pobol ifanc. Mae Tanya'n dod o gefndir difreintiedig ac wedi gweithio'n galed i geisio gwella'i sefyllfa ond yn dweud bod dod o hyd i waith ers graddio wedi bod yn amhosibl. Mae hi'n casau'r ffaith bod yn rhaid iddi hi a'i ffrindiau hawlio budd-daliadau ac yn gorfod ystyried gweithio yn Lloegr oherwydd y prinder cyfleon yng Nghymru. Mae hi'n credu bod pobol gyffredin yn teimlo nad yw'r system wleidyddol bresennol yn berthnasol - sy'n gyfrifol am y ffaith bod cyn lleied yn pleidleisio.

Tom Baker
Tom Baker
Tom Baker

OED: 68

GWAITH: Trydanwr wedi ymddeol

CARTREF: Dolywern, Glyn Ceiriog

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Trafnidiaeth a thwristiaeth. Mae Tom yn hoffi mynd a'i gi am dro ac â diddordeb ysol mewn astudiaethau natur. Mae'n credu bod pob math o ddatganoli yn ddatblygiad ac fe hoffai weld Cymru'n gosod ei thrywydd ei hun ym maes trethi. Fe fyddai'n hoffi gweld rhwydwaith trafnidiaeth gwell, gan na all gredu nad oes rheilffordd drydan yn Ne Cymru. Mae'n croesawu twristiaeth fel un o'n prif ffynonellau ariannol ers i'r prif ddiwydiannau adael.

Dr Roger Cracknell
Dr Roger Cracknell
Dr Roger Cracknell

OED: 45

GWAITH: Ymchwilydd Gwyddonol

CARTREF: Treuddyn, Yr Wyddgrug

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Addysg ac ariannu Cymru. Cafodd Roger ei eni yn Lloegr ac mae'n byw gyda'i wraig sydd o Lanelli'n wreiddiol a'u dau o blant. Mae'n teithio dros y ffin i'w waith yn Sir Caer bob dydd ac yn bryderus bod ysgolion a gwasanaethau cyhoeddus eraill yn Sir Caer wedi eu hariannu'n well na'r rhai yn Sir y Fflint. Mae'n poeni bod y Cynulliad wedi camarwain pobol Lloegr i gredu bod Cymru'n cael gormod o arian, ac y dylen nhw fod yn hunan-gynhaliol. Mae'n credu y byddai rhagor o bwerau yn rhoi straen bellach ar ein perthynas gyda Phrydain, ar adeg pan rydym ni angen eu cymorth.

Sion ap Glyn
Sion ap Glyn
Sion ap Glyn

OED: 24

GWAITH: Athro cyflenwi yn Ysgol Maelor ger Wrecsam

CARTREF: Betws-y-coed, Conwy

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Fe raddiodd Sion mewn Hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac mae'n dysgu Cymraeg ail iaith ar hyn o bryd mewn ysgol uwchradd. Mae'n credu y dylai'r Cynulliad ganolbwyntio ar faterion pwysig yn hytrach na manion sy'n swnio'n dda e.e. presgripsiynau, nofio a thocynnau bws am ddim. Fe fyddai Sion yn hoffi gweld systemau gwell sy'n annog cymunedau i weithio â'i gilydd, yn enwedig ar gyfer lles a datblygiad plant a phobol ifanc.

Craig ab Iago
Craig ab Iago
Craig ab Iago

OED: 40

GWAITH: Cydlynydd Cynllun Cynnyrch Lleol

CARTREF: Llanllyfni, Gwynedd

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Cynnyrch lleol a bywyd cymunedol. Mae Craig yn teimlo'n gryf y dylem ni gyd-gynhyrchu, gwerthu a bwyta mwy o fwyd lleol. Mae hefyd yn poeni bod yr ymdeimlad o gymuned glos mewn pentrefi yn diflannu - wrth i siopau, ysgolion a thafarndai gau. Mae'n rhan o grŵp cymunedol sy'n codi ac yn cyfrannu arian i achub eu tafarn leol.

Beth Lewis
Beth Lewis
Beth Lewis

OED: 28

GWAITH: Athrawes Ysgol Gynradd dan hyfforddiant

CARTREF: Bangor, Gwynedd

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Diwygiadau sector breifat a chyfleon i bobl ifanc. Mae Beth yn teimlo bod Cymru yn rhy ddibynnol ar y sector gyhoeddus ac oherwydd hynny, bod angen gwneud newidiadau i'r sector breifat er mwyn helpu pobol. Mae hi'n credu bod gormod o fiwrocratiaeth yn y Cynulliad ar hyn o bryd ac y dylen nhw siarad llai a gweithredu mwy. Mae hi'n teimlo bod hyn yn hynod bwysig mewn meysydd fel addysg, hyfforddiant a chreu cyfleoedd i bobol ifanc gael gwaith.

Margaret Ogunbanwo
Margaret Ogunbanwo
Margaret Ogunbanwo

OED: 45

GWAITH: Rhedeg caffi lleol ac yn cynnal dosbarthiadau coginio

CARTREF: Penygroes, Gwynedd

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Hawliau merched, crefydd a bywyd yn y gymuned. Mae Margaret yn credu bod angen mwy o fudiadau sy'n rhoi cefnogaeth i ferched, heb eu barnu - yn enwedig mewn achosion o gamdrin. Mae hi hefyd yn cefnogi bywyd cymunedol ac wedi agor caffi yn hen dafarn y pentre. Mae Margaret a'i theulu yn cynnal cyfarfodydd eglwysig yn y caffi bob dydd Sul.

Richard Williams MBE
Richard Williams MBE
Richard Williams MBE

OED: 84

GWAITH: Cynghorydd sir wedi ymddeol

CARTREF: Llangefni, Ynys Môn

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae gwleidyddiaeth leol, amaeth ac addysg ymhlith ei brif ddiddordebau. Mae'n gyn-gynghorydd Sir gyda ystod eang o wybodaeth am amaethyddiaeth, ac fe gafodd MBE gan y Frenhines yn 2001 am ei gyfraniad i'r ddau faes. Mae'n cefnogi'r Cynulliad mewn egwyddor ond yn credu nad yw'r sefydliad yn barod am ragor o rymoedd. Mae hefyd yn credu bod angen i safon dadleuon y gwleidyddion wella. Mae ganddo bryder bod gan ei awdurdod lleol ormod o rym - rhywbeth y mae'n amau sy'n arwain at lygredigaeth. Fe fyddai'n hoffi gweld system fwy trylwyr mewn grym, i sicrhau bod safon athrawon yng Nghymru yn gwella.

Iola Jones
Iola Jones
Iola Jones

OED: 60

GWAITH: Derbynnydd canolfan iechyd wedi ymddeol

CARTREF: Corwen, Sir Ddinbych

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Addysg, y cyswllt rhwng Cymru a Lloegr mewn iechyd, y cyswllt trafnidiaeth gyhoeddus rhwng Gogledd a De Cymru. Mae Iola Jones yn gweithio ar ei fferm yng Nghorwen ac mae hi'n teimlo'n gryf bod angen sicrhau tegwch unwaith eto o fewn y gymdeithas. Mae hi'n credu ei bod hi'n hanfodol bod cleifion yn y Gogledd yn cael yr hawl i driniaeth yn Lloegr, ac yn teimlo y dylai myfyrwyr drwy Brydain dalu'r un faint mewn ffioedd dysgu.REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific