British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 3 Chwefror 2011, 08:10 GMT
Cynulliad y Bobol: Canol De Cymru

Canol De Cymru

Wrth i Gymru baratoi am refferendwm ar fwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol ar Fawrth 3, mae BBC Cymru wedi creu Cynulliad y Bobol.

Grŵp o 60 o etholwyr yw hwn fydd yn ein cynorthwyo i ddangos sut y mae'r ymgyrch yn cael effaith yn eu cymunedau nhw.

Bydd llawer ohonynt yn rhannu eu barn ar wefan BBC Cymru, ac ar deledu a radio cyn y refferendwm ymhen ychydig wythnosau.

Fe wnaeth y 60 o bobol ar draws Cymru ymateb i gais yn gofyn i bobol am eu barn cyn diwrnod y pleidleisio.

Dyma'ch cyfle i gwrdd ag aelodau'r grŵp yn rhanbarth bleidleisio Canol De Cymru.

Rebecca Wasinski
Rebecca Wasinski
Rebecca Wasinski

OED: 29

GWAITH: Ymgyrchydd Amddiffyn Plant

CARTREF: Caerdydd

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae'n rheolwr ymgyrchoedd ar gyfer Stop it Now! Cymru, sydd â'r nod o roi terfyn ar gamdrin plant yn rhywiol. Mae Rebecca yn mwynhau dilyn Aelodau'r Cynulliad ar wefannau fel Twitter, ond dyw hi ddim yn siwr pa effaith fyddai rhoi rhagor o bwerau deddfu i'r Cynulliad yn ei gael ar ei diddordebau e.e. cyfiawnder cymdeithasol, y Gwasanaeth Iechyd a diogelu plant.

Lynette Spragg
Lynette Spragg
Lynette Spragg

OED: 25

GWAITH: Gweinyddwr Prifysgol

CARTREF: Y Barri

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae Lynette ar gyfnod mamolaeth ar ôl cael ei phlentyn cyntaf, ac mae hi'n ymgyrchu dros ddiogelu uned mamolaeth Ysbyty Llandochau rhag cau. Nid yw wedi penderfynu a ydyw'n cefnogi rhoi rhagor o bwerau deddfu i Gymru. Mae hi'n mwynhau canu gyda Chymdeithas Gorawl Y Barri.

Sian Fox
Sian Fox
Sian Fox

OED: 50

GWAITH: Perchennog siop fwyd

CARTREF: Penarth

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Busnesau annibynnol a bwyta'n iach. Mae hi'n credu bod ei chyngor lleol yn fwy ffafriol tuag at gwmniau mawr rhyngwladol yn hytrach na busnesau llai ac annibynnol. Mae hi hefyd yn teimlo nad yw'r Cynulliad yn ei chefnogi. Mae ei deli bellach yn darparu ciniawau ysgol iach i ysgol breifat leol.

Peter Southern
Peter Southern
Peter Southern

OED: 60

GWAITH: Cyn-berchennog garej

CARTREF: Caerdydd

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae Peter wedi dadrithio ar ol degawd o ddatganoli yng Nghymru ac yn erbyn rhoi rhagor o bwerau i'r Cynulliad. Fe fyddai'n hoffi cael cyfle i holi gwleidydd ym Mae Caerdydd, beth yn union mae'r Cynulliad wedi ei wneud dros bobl Cymru.

Aled Hughes
Aled Hughes
Aled Hughes

OED: 43

GWAITH: Tiwtor Cymraeg i oedolion

CARTREF: Llaneirwg, Caerdydd

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae Aled yn poeni am faint o ddylanwad sydd gan Ewrop dros faterion ym Mhrydain. Mae'n ansicr faint o effaith fyddai rhagor o bwerau deddfu yn ei gael. O bryd i'w gilydd, mae'n chwarae rhannau cefndirol mewn dramau teledu Cymraeg. Mae'n teimlo bod agwedd rhai cyfryngau yng Nghymru, yn negyddol tuag at yr iaith Gymraeg.

Malcolm Hackman
Malcolm Hackman
Malcolm Hackman

OED: 64

GWAITH: Perchennog cwmni argraffu

CARTREF: Y Bontfaen

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Biwrocratiaeth i berchnogion busnesau bychain, y gwasanaeth iechyd. Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd i'w fusnes, ac mae'n teimlo bod gormod o gyfyngiadau sy'n niweidio busnesau yng Nghymru. Dyw Malcolm ddim yn cytuno â darparu wardiau cymysg mewn ysbytai.

Michael Jones
Michael Jones
Michael Jones

OED: 61

GWAITH: Darlithydd wedi ymddeol

CARTREF: Caerdydd

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Ymddygiad cyhoeddus, cyfiawnder a thegwch cymdeithasol. Fe fyddai'n hoffi gweld safon y dadleuon yn y Cynulliad yn gwella, ac mae'n ymgyrchu ar hyn o bryd i sicrhau bod y Cynulliad yn ariannu grwp celfyddydol lleol ar ol iddyn nhw golli eu cyllid gan y Cyngor Celfyddydau. Mae'n aelod brwd o'i grŵp theatr amatur lleol ac mae ganddo ddiddordeb mewn materion cynllunio lleol.

Hannah Griffiths
Hannah Griffiths
Hannah Griffiths

OED: 18

GWAITH: Myfyriwr

CARTREF: Pontypridd

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Sut mae'r cyfryngau yn portreadu pobl ifanc, a sut mae Cymru'n cael ei llywodraethu. Mae Hannah'n edrych ymlaen yn fawr i gael pledleisio am y tro cyntaf eleni. Mae hi yn ei blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Morgannwg, yn astudio'r Gyfraith. Mae hi hefyd yn gwirfoddoli i gylchgrawn ieuenctid arlein. Mae'n cefnogi'r cynnydd mewn ffioedd dysgu yn Lloegr oherwydd y bydd yn annog myfyrwyr rhag rhoi'r gorau i'w cyrsiau'n ddi-feddwl, a gwastraffu arian y trethdalwyr.

Abdul-Azim Ahmed
Abdul-Azim Ahmed
Abdul-Azim Ahmed

OED: 22

GWAITH: Myfyriwr Ol-radd

CARTREF: Caerdydd

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Gwleidyddiaeth, hunaniaeth o fewn y gymdeithas a chrefydd. Mae'n blogio'n aml am faterion yn ymwneud â ffydd, ac mae'n credu bod cymunedau lleiafrifol yn dod yn fwy o ran o'r gymdeithas yng Nghymru na'r hyn sy'n digwydd mewn rhannau eraill o Brydain. Mae'n mwynhau chwarae rygbi ar benwythnosau, a gwirfoddoli i nifer o elusennau, gan gynnwys Cyngor Mwslemiaid Cymru.

Roz Richards
Roz Richards
Roz Richards

OED: 27

GWAITH: Hyfforddwr ffitrwydd

CARTREF: Caerdydd

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Gordewdra mewn plant, iechyd a materion sy'n effeitho ar fusnesau bychain. Yn gyn-actores a rhedwraig 800m, mae bellach â chwmni hyfforddi ffitrwydd personol. Mae Roz yn poeni am y cynnydd yn nifer y bobl sy'n ordew, yn enwedig ymhlith plant. Mae hi'n credu bod angen gwella'r gwersi iechyd yn ein ysgolion.

Lynda Corre
Lynda Corre
Lynda Corre

OED: 62

GWAITH: Ymgyrchydd hawliau pobol hŷn

CARTREF: Gelli

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Ar ôl treulio'r rhan fwya o'i gyrfa'n ceisio rhoi mwy o ran i bobol hŷn yn y gymdeithas, mae Lynda yn dal i fod yn frwdfrydig dros sicrhau eu bod nhw'n cael llais. Mae hi'n anhapus a'r ffordd y mae pobol hŷn yn cael eu portreadu - o arwyddion ffyrdd i'r cyfryngau. Mae'n teimlo'n gryf bod angen diogelu'r amgylchedd ac yn teimlo'n anesmwyth am y newidiadau mewn gwleidyddiaeth ym Mhrydain dros y flwyddyn ddiwethaf.

Elizabeth John
Elizabeth John
Elizabeth John

OED: 33

GWAITH: Rheolwr fferm

CARTREF: Llantrisant

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Addysg ac amaeth. Mae addysg yn bwysig iawn i Elizabeth ac fel rheolwr ymddiriedolaeth addysg amaethyddol ym Mro Morgannwg, mae'n teimlo bod bywyd ar fferm yn gallu datblygu sgiliau gwych i ddisgyblion sy'n methu â dygymod ag addysg cyffredin. Bu'n rhaid i fferm ei theulu gau y llynedd oherwydd y diciâu mewn gwartheg, ond mae hi'n teimlo'n gyffredinol bod y Cynulliad yn trin y sector amaethyddol yn dda. Mae'n rhugl yn y Gymraeg ac yn hoff iawn o rygbi.REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific