British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 3 Chwefror 2011, 08:04 GMT
Cynulliad y Bobol: Dwyrain De Cymru

Map Dwyrain De Cymru

Wrth i Gymru baratoi am refferendwm ar fwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol ar Fawrth 3, mae BBC Cymru wedi creu Cynulliad y Bobol.

Grŵp o 60 o etholwyr yw hwn fydd yn ein cynorthwyo i ddangos sut y mae'r ymgyrch yn cael effaith yn eu cymunedau nhw.

Bydd llawer ohonynt yn rhannu eu barn ar wefan BBC Cymru, ac ar deledu a radio cyn y refferendwm ymhen ychydig wythnosau.

Fe wnaeth y 60 o bobol ar draws Cymru ymateb i gais yn gofyn i bobol am eu barn cyn diwrnod y pleidleisio.

Dyma'ch cyfle i gwrdd ag aelodau'r grŵp yn rhanbarth bleidleisio Dwyrain De Cymru.

Amit Kris Patel
Amit Kris Patel
Amit Kris Patel

OED: 50

GWAITH: Perchennog Siop

CARTREF: Sebastopol

PYNCIAU O DDIDDOREB: Busnes ac addysg. Mae Kris yn berchennog siop, sy'n agor am 4 o'r gloch y bore er mwyn manteisio ar gwsmeriaid sy'n mynd heibio'r amser hynny o'r bore. Mae eisiau gweld Cymru yn elwa o fwy o fuddsoddiad yn ei isadeiledd - fel yn Lloegr. Cafodd ei fagu yn Llundain ac fe fu'n byw mewn gwahanol lefydd cyn prynu ei fusnes.

Caroline Duchet
Caroline Duchet
Caroline Duchet

OED:

GWAITH:

CARTREF: Cwmbrân

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae Caroline yn dweud ei bod hi eisiau gweld cymunedau lleol yn cael mwy o lais. Materion eraill sy'n bwysig iddi yw system drethu a system bleidleisio decach. Mae hi'n dweud ei bod hi eisiau clywed mwy gan yr ymgyrchoedd Ie a Na yn yr ymgyrch ar gyfer y Refferendwm. Mae'n teimlo bod pleidleisio yn fraint ac y dylai pawb ddefnyddio'u pleidlais. Mae hi hefyd yn credu bod angen atgoffa gwleidyddion a phobol mewn swyddi cyhoeddus mai arian cyhoeddus mae'n nhw'n ei wario ar ein rhan.

Joe Molloy
Joe Molloy
Joe Molloy

OED: 46

GWAITH: Elusen Iechyd Meddwl

CARTREF: Y Fenni

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Iechyd, yr amgylchedd a lles. Mae gan Joe ddiddordeb mewn unrhywbeth sy'n effeithio ar yr unigolyn a'r teulu e.e. tai o safon gwael ac amgylchiadau cymdeithasol economaidd anodd. Mae wedi gweithio'n galed gyda thîm i greu gardd ar gyfer cyn-feithrinfa ei ferch ac fe fyddai'n hoffi gweld cynlluniau sy'n helpu'r unigolyn i fod yn gyfrifol am ei iechyd, lles a hunan-benderfynoldeb.

Mark Price
Mark Price
Mark Price

OED: 44

GWAITH: Pennaeth Cwricwlwm Amgen

CARTREF: Pont-y-pŵl

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Addysg. Mae'n bennaeth Cwricwlwm Amgen yn Ysgol Uwchradd Casnewydd felly mae ariannu ysgolion yn bwysig iddo. Mae'n codi amheuon am beth o waith y Cynulliad, ac a oes digon o eglurdeb.

Clive James
Clive James
Clive James

OED: 64

GWAITH: Wedi ymddeol

CARTREF: Maerun

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Materion cyfoes, yr iaith Gymraeg a gwirfoddoli. Mae Clive wedi dysgu oedolion yn y gweithle am 20 mlynedd ac yn rhedwr brwd. Ers ymddeol, mae gan Clive fwy o amser i'w roi i bethau eraill. Mae'n hoffi gwirfoddoli yn ei gymuned leol drwy gynorthwyo a chasglu sbwriel.

Leanne Phillips
Leanne Phillips
Leanne Phillips

OED: 37

GWAITH: Cyfrifydd

CARTREF: Langstone

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae'n gyfrifydd yng nghwmni cludiant y teulu, sydd ar fin cau ar ôl dros 100 mlynedd. Mae hi yn erbyn rhoi presgripsiynau am ddim ac yn credu y dylai myfyrwyr dalu peth o'r ffioedd ond nid y raddfa uchaf. Mae hi hefyd eisiau newid y system fudd-daliadau fel nad yw pobol yn ddibynnol ar arian y wladwriaeth. Mae Leanne hefyd yn hoffi'r syniad o "Gymdeithas Fawr" ble mae unigolion yn cael mwy o bŵer yn eu cymunedau eu hunain.

Gareth Protheroe
Gareth Protheroe
Gareth Protheroe

OED: 67

GWAITH: Athro wedi ymddeol

CARTREF: Merthyr Tudful

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae Gareth yn dweud nad yw'n hapus â'r hyn sy'n digwydd ym Mae Caerdydd ar hyn o bryd gan ei fod yn teimlo bod y Cynulliad rhwng dwy stôl. Ond mae hefyd ychydig yn amheus ynglyn â rhoi mwy o bwerau i'r Cynulliad. Fe bleidleisiodd yn erbyn y Cynulliad y tro diwethaf. Mae'n credu bod clymbleidiau yn cyfuno safbwyntiau eithafol ac mai hynny o bosib yw'r ffordd ymlaen.

Tony Gambarini
Tony Gambarini
Tony Gambarini

OED: 66

GWAITH: Perchennog Tŷ Bwyta

CARTREF: Casnewydd

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Cefnogaeth i berchnogion busnesau bach. Mae Tony'n cyflogi pobol leol ac yn teimlo nad oes digon yn cael ei wneud i helpu busnesau tebyg. Mae'n cwrdd â theuluoedd eraill o dras Eidalaidd yn Ne Cymru, sydd hefyd wedi sefydlu busnesau yn y Cymoedd.

Dr Roy Purnell
Roy Purnell
Roy Purnell

OED: 71

GWAITH: Tiwtor rhan amser i'r Brifysgol Agored

CARTREF: Llan-ffwyst, ger Y Fenni

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae'n teimlo'n gryf yn erbyn rhoi rhagor o bwerau deddfu i Gymru, ac fe fyddai'n hoffi gweld y Cynulliad yn cael ei ddiddymu. Mae Dr Purnell yn aelod o'r gymdeithas pentrefwyr lleol, a sefydlodd neuadd newydd o fewn y blynyddoedd diwethaf.

Anne Hoyal
Anne Hoyal
Anne Hoyal

OED: 66

GWAITH: Wedi ymddeol

CARTREF: Y Fenni

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Datganoli, yr iaith Gymraeg a'r amgylchedd. Mae Anne yn athrawes ieithoedd modern ac yn rhugl yn y Gymraeg. Mae hi hefyd yn cwrdd yn gyson â grŵp o ddysgwyr Cymraeg sy'n byw yn lleol.

Dai Davies
Dai Davies
Dai Davies

OED: 35

GWAITH: Therapydd Galwedigaethol

CARTREF: Merthyr Tudful

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Mae David yn frwd dros faterion sy'n ymwneud â iechyd, yn bennaf oherwydd ei fod yn gweithio fel therapydd galwedigaethol. Mae'r gwasanaeth iechyd yn bwysig iawn iddo ac mae'n credu y dylai gael ei warchod. Mae hefyd yn credu mai symbol gwleidyddol oedd cyflwyno presgripsiynau am ddim yng Nghymru. Roedd David yn aelod o'r lluoedd arfog, ac fe astudiodd mewn dosbarth nos cyn dod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd. Pan nad yw'n gweithio, mae'n treulio ei amser yn sefydlu grŵp mae'n gobeithio fydd yn tynnu sylw at annhegwch mewn cyflogau.

Jake Shyne
Jake Shyne
Jake Shyne

OED: 17

GWAITH: Myfyriwr

CARTREF: Llandifog ger Casnewydd

PYNCIAU O DDIDDORDEB: Bydd Jake yn pleidleisio am y tro cyntaf yn etholiadau'r Cynulliad gan bod ei benblwydd ychydig cyn yr etholiad. Mae'n fyfyriwr Safon Uwch ac yn awyddus i fynd i brifysgol ac astudio rheolaeth ryngwladol. Mae Jake yn dweud ei fod dros gyflwyno ffioedd dysgu ac yn credu mai dyna fyddai'r ffordd ymlaen. Mae ganddo ddiddordeb mewn addysg a diwygiadau i sicrhau bod pawb yn cael tegwch.



REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific