British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 28 Ionawr 2011, 06:53 GMT
Angen gwella safonau sgiliau gwyddonol a mathemateg

Dosbarth gwyddoniaeth
Oherwydd nad yw'r safon yn cyrraedd y nod nid yw pobl yn dilyn gyrfa yn y maes

Mae 'na alwadau ar wella sgiliau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (GTPM) Cymru.

Dyw'r pynciau yma ddim yn cyrraedd y safon disgwyliedig yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol, y Pwyllgor Menter a Dysgu.

Maen nhw hefyd yn dweud bod angen annog disgyblion i astudio'r pynciau yma.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad eu bod wedi gwneud addewidion clir i godi safonau ar draws Cymru.

Yn ôl yr adroddiad gan grŵp trawsbleidiol o ACau mae nifer o faterion sydd angen sylw er mwyn datblygu sgiliau GTPM yng Nghymru gan gynnwys diffyg athrawon arbenigol o safon, perfformiad gwael gan fyfyrwyr a chanfyddiadau negyddol o'r pynciau GTPM.

Mae'r dystiolaeth a roddwyd i'r pwyllgor yn dangos bod cyfran y dysgwyr sy'n astudio gwyddoniaeth a mathemateg ar gyfer Safon Uwch yng Nghymru yn sylweddol is nag yng ngweddill y DU, a bod dysgu gwyddoniaeth gyfunol yn hytrach na phynciau gwyddonol ar wahân ar lefel TGAU yn profi'n aneffeithiol.

Cyngor annibynnol

Mae'r adroddiad yn nodi bod y problemau yma yn arwain at ddiffyg sgiliau gwyddonol ymarferol a chymhwysol ar lefel addysg bellach ac uwch, a diffyg sgiliau sylfaenol ymysg graddedigion GTPM sy'n dilyn gyrfa yn y diwydiant.

Argymhelliad gan y pwyllgor yw bod y llywodraeth yn gweithio i recriwtio a chadw athrawon arbenigol, a'i bod yn rhoi gwell cymorth i'r rhai sy'n dysgu y tu allan i'w harbenigedd.

Mae'r adroddiad hefyd yn herio'r llywodraeth a'r diwydiant i fynd i'r afael â'r ystrydebau o ran rhyw ac anghydraddoldebau mewn pynciau GTPM, ac mae'n argymell bod y llywodraeth yn sicrhau bod gan bobl ifanc fynediad at gyngor annibynnol a gwybodus wrth iddynt wneud penderfyniadau am bynciau a gyrfaoedd GTPM.

Rhai o'r pryderon eraill a godir yw'r angen am bartneriaethau strategol rhwng ysgolion a chyflogwyr er mwyn darparu lleoliadau gwaith ymarferol i ddisgyblion, athrawon a diwydianwyr, ac aliniad gwell rhwng y cyflenwad a'r galw am sgiliau GTPM.

"Er ein bod yn croesawu penodi Prif Gynghorydd Gwyddonol gan Lywodraeth Cymru i oruchwylio'r agenda GTPM, mae nifer o faterion yn ein hymchwiliad sy'n peri pryder i ni," meddai Gareth Jones, Cadeirydd y Pwyllgor.

Datblygiad economaidd

"Mae pynciau GTPM yn dal i ddioddef o ganfyddiadau gwael, nid yn unig ymhlith disgyblion, ond hefyd ymhlith athrawon ac awdurdodau ysgolion.

"Mae angen gwella hyn, fel bod y pynciau yn fwy deniadol.

"Clywsom hefyd fod ansawdd yr addysgu a'r arweinyddiaeth yn y pynciau hyn yn aml yn eisiau.

"Rhaid i'r llywodraeth weithio i annog disgyblion i astudio pynciau GTPM o oedran cynnar, i gynnal llif digonol o fyfyrwyr sydd â'r cymwysterau priodol i fynd i'r coleg neu brifysgol, ac i alluogi graddedigion GTPM i fynd ymlaen i yrfaoedd sy'n bwysig o ran datblygiad economaidd Cymru."

Dywedodd nad yw'r pwyllgor yn diystyru'r heriau sy'n wynebu Cymru a'u bod yn sylweddoli na fydd y llwyddiant hwnnw yn digwydd dros nos.

"Rydym hefyd yn argyhoeddedig bod y llywodraeth, drwy'r Prif Gynghorydd Gwyddonol a'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, wedi ymrwymo i sicrhau cynnydd yn y meysydd hyn," ychwanegodd.

"Fodd bynnag, rhaid i'r gwaith fod yn fwy penodol ac wedi'i dargedu er mwyn creu economi ffyniannus a chynaliadwy yng Nghymru sy'n seiliedig ar wybodaeth."

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad bod y gweinidog addysg wedi addo codi safonau ar draws Cymru.

"Rydym yn annog disgyblion i gymryd y pynciau GTPM ac yn pwysleisio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

"Byddwn nawr yn cymryd amser i astudio'r adroddiad yn llawn."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific