British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 20 Rhagfyr 2010, 06:23 GMT
Cynnydd yn nifer y digartref yng Nghymru

Tai
Mae'r sefyllfa economaidd yn cael effaith ar y nifer sy'n ddi-gartref

Mae mudiadau yn honni y bydd diswyddiadau ynghyd â thoriadau yn lefel budd-daliadau yn golygu cynnydd yn nifer y bobl ddigartref yng Nghymru.

Dywed mudiad Rough Sleepers Cymru bod y nifer o bobl sy'n cysylltu â nhw, ar gynnydd.

Yn ôl yr Adran Gwaith a Phensiynau y bwriad wrth newid y drefn bresennol yw ceisio creu mwy o degwch mewn system aneffeithiol.

Dywedodd Joy Kent, cyfarwyddwr Cymorth Cymru, mudiad sy'n cydlynu gwaith mudiadau digartref, fod meddwl am yr hir dymor yn codi braw arni.

"Rydym eisoes yn gweld mwy o alw am wasanaethau, ond bydd gan bobl lai o incwm i dalu amdanynt".

'Cynnydd aruthrol'

Dywedodd Tim Paddock, cadeirydd Rough Sleepers Cymru: "Rydym eisoes wedi gweld cynnydd aruthrol yn nifer y digartref.

"Fel arfer mae yna gynnydd bychan wrth i'r tywydd fynd yn oerach.

"Ond hwn ydi'r cynnydd mwyaf erioed i mi ei weld, a dwi wedi bod yn gweithio yma ers wyth mlynedd."

Bu cynnydd o 10% yn nifer y bobl sy'n cael eu cyfrif yn ddigartref rhwng Mehefin 2009 a Mehefin 2010.

"Wrth i ragor o newidiadau gael eu cyflwyno i'r sustem budd-daliadau bydd e'n effeithio mwy o bobl fregus - pobl sy â phroblemau iechyd meddwl, neu anabledd dysgu, neu bobl sy wedi dod drwy'r system ofal," meddai Mr Paddock.

Ond hwn ydi'r cynnydd mwyaf erioed i mi ei weld, a dwi wedi bod yn gweithio yma ers wyth mlynedd
Tim Paddock

Dywedodd Ceri Dunstan o Shelter Cymru, fod diswyddiadau yn achosi problemau a hefyd y ffaith bod nifer o weithwyr yn cael cynnig llai o arian.

"Mae'n golygu nad ydynt yn gallu talu rhent neu forgais.

"Dwi'n meddwl bod yna lot fawr o bobl , sy'n rhentu'n breifat, yn mynd i wynebu anawsterau

"Mae'r llywodraeth am dorri budd-daliadau tai o 10% ar gyfer pobl sy wedi bod yn derbyn lwfans chwilio am waith am dros 12 mis.

"Rydym yn sôn am bobl sy'n byw mewn tlodi beth bynnag.

"Dwi o'r farn bod talu llai yn wirion, allai ddim gweld y rhesymeg tu ôl i'r peth."

Mae toriadau eraill ar y gweill yn cynnwys gosod uchafswm newydd ar lwfansau tai.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau fod angen newidiadau oherwydd nad oedd y system bresennol yn deg, roedd o hefyd yn "ddrud eithriadol" ac yn "anghynaladwy".

"Mae lwfans tai wedi mynd allan o reolaeth yn ystod y deng mlynedd diwethaf, gan gostio biliynau i'r trethdalwyr bob blwyddyn," meddai'r llefarydd.

Fforddiadwy

"Mae'r system yn golygu fod nifer o bobl fregus yn mynd yn ddibynnol ar daliadau.

"Ni ddylai teuluoedd sy'n gweithio orfod talu er mwyn cynnal system sy'n golygu fod rhai pobl yn byw mewn eiddo sy y tu hwnt i gyrraedd teuluoedd cyffredin

"Rydym yn gwybod y bydd nifer o bobl yn estyn i'w pocedi eu hunain, neu yn ail-drafod eu cytundeb gyda'r landlord.

"Rydym hefyd wedi treblu'r arian sydd ar gael, sef £140 miliwn, i wneud taliadau arbennig i'r mwyaf bregus dros y pum mlynedd nesaf".

Dywed Llywodraeth y Cynulliad fod mesur tai newydd yn galluogi awdurdodau lleol i wneud cais i atal pobl rhag prynu tai cyngor mewn ardaloedd lle mae yna broblem.

Dywedodd llefarydd bod y Llywodraeth wedi cyrraedd targed diweddar o godi tai fforddiadwy.

Ond ychwanegodd y byddai targedau uchelgeisiol i'r dyfodol yn anodd eu cyrraedd yn yr "hinsawdd economaidd bresennol."

Yn gynharach eleni fe wnaeth Jocelyn Davies, Dirprwy Weinidog dros Dai, gyhoeddi £1 miliwn yn ychwanegol ar gyfer amrywiaeth o brosiectau i fynd i'r afael â phroblem pobl digartref.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific