British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 12 Ebrill 2010, 08:00 GMT 09:00 UK
Cyfle i fynegi barn am ymgyrch etholiad

Mae'r etholwyr ar fin penderfynu pwy fydd yn cael symud i 10 Stryd Downing a dod yn brif weinidog wrth i'w blaid lywodraethu.

Mae BBC Cymru wedi lansio Dadl Deg, lle mae 'na 10 o fudiadau yn cael cyfle i fynegi barn am ymgyrch yr etholiad dros yr wythnosau nesaf hyd at y diwrnod pleidleisio ar Fai 6.

Fe fydd y grwpiau yn cael dweud eu dweud ar y wefan, ar deledu ac ar radio.

Fe fydd eu sylwadau yn ymddangos yma gyda gwybodaeth am y 10 mudiad.

GRŴP ARCHIF DINBYCH
Grŵp archif Dinbych
Y criw wrth eu gwaith

Sefydlwyd y grŵp ym mis Medi 2009 gyda chymorth arian y loteri. Mae 20 o wirfoddolwyr yn cyfarfod bob prynhawn Llun yn Llyfrgell Dinbych er mwyn rhoi hanes yr ardal ar gof a chadw.

Mae'r rhan fwyaf o'r aelodau wedi ymddeol ac yn byw'n lleol. Yn ystod y sesiynau maen nhw'n rhoi trefn ar hen luniau, dogfennau a chofnodion o'r ardal sydd wedi eu casglu a'u cyflwyno iddyn nhw.

Wrth eu cofnodi ar system gyfrifiadurol ganolog maen nhw'n sicrhau fod y wybodaeth i gyd ar gael i bobl leol a'r nod cyn diwedd y flwyddyn yw lansio'r casgliad ar y we.

Etholaeth: Dyffryn Clwyd

Llafur ar hyn o bryd

DAWNSWYR TALOG
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog


Yn ogystal â hybu dawnsio gwerin Cymreig prif nod Dawnswyr Talog yw diddanu a chael hwyl. Mae'r grŵp yn cynnig rhaglen amrywiol sy'n cynnwys dawnsiau gwerin o bob cwr o Gymru - dawnsiau clocsio, dawnsiau traddodiadol ac ambell ddawns wreiddiol.

Ar nos Fawrth yn Neuadd Talog mae'r dawnswyr a'r cerddorion yn cyfarfod ond mae dylanwad Dawnswyr Talog yn ymestyn yn bellach. Yn sgîl amryw o deithiau tramor crewyd cysylltiad â thimau dawnsio Boerke-Naas yn Fflandrys a Nar a Lau yn Sweden yn ogystal â Chôr Meibion La Bajona o Bormio yn yr Eidal.

Ym mis Gorffennaf 2002 dychwelodd rhai o'r aelodau i Lesneven yn Llydaw i ddathlu gefeillio'r dref â thref Caerfyrddin, 20 mlynedd wedi eu hymweliad cyntaf. Mae nifer o aelodau'n hyfforddi dawnsio a chlocsio mewn ysgolion a chlybiau ac mae rhai cyn-aelodau wedi sefydlu timoedd newydd sbon. Y fesen yn dderwen a ddaw, medd yr hen ddihareb.

Etholaeth: Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro.

Sedd Llafur ar hyn o bryd

CLWB GWAWR Y GORS
Clwb Gwawr y Gors Goch
Rhai o Genod y Gors

Daw Clwb Gwawr y Gors o dan adain Merched y Wawr ac mae'r gangen yn denu aelodau o bentrefi Llanbedrgoch, Brynteg, Talwrn a'r cyffiniau. Sefydlwyd y clwb ar Ynys Môn 12 mlynedd yn ôl er mwyn cynnig cyfle i ferched yr ardal gyfarfod yn gymdeithasol yn Gymraeg.

Cynhelir amrywiol weithgareddau ar drydedd nos Iau pob mis, gan gynnwys sgyrsiau, teithiau cerdded, tripiau, gwaith llaw a nosweithiau o fwynhau.

Etholaeth: Ynys Môn

Sedd Llafur ar hyn o bryd

CLWB FFERMWYR IFANC BRO DDYFI
Dewch i ganu a llawr mwy !
Aelodau brwdrydig y clwb

Gan fod Bro Ddyfi yn ardal wledig yn y canolbarth mae'r clwb ffermwyr ifanc yn chwarae rôl flaenllaw ym mywydau'r bobl ifanc. Mae'r clwb ymysg y clybiau â'r nifer fwyaf o aelodau yng Nghymru - 80 o bobl ifanc yr ardal yn ymuno yn flynyddol. O safbwynt sirol Bro Ddyfi sydd â'r nifer fwyaf o aelodau, a rheini i gyd yn siaradwyr Cymraeg.

Mae'r clwb yn cyfarfod yn wythnosol yng Nghanolfan Gymunedol Glantwymyn, i gynnal amrywiaeth o weithgareddau, yn amrywio o noson gymdeithasol yn y ganolfan i deithio i Lan-llyn i fowlio deg. Mae ymarfer ar gyfer Eisteddfodau a chystadlaethau sirol yn golygu oriau o baratoi.

Mae'r clwb yn enwog am eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol y ffermwyr ifanc yn flynyddol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Sir Drefaldwyn wedi dod yn fuddugol ar gystadleuaeth y Côr Cymysg bedair gwaith yn olynol a Chlwb Bro Ddyfi yn gyfrifol am dair buddugoliaeth.

Etholaeth: Maldwyn

Sedd y Democratiaid Rhyddfrydol ar hyn o bryd

CLWB GOLFF BANGOR
Cynlluniwyd gan James Braid
Clwb Golff Deiniol Sant ym Mangor

Sefydlwyd Clwb Golff Deiniol Sant ym Mangor yn 1906. Y cynllunydd oedd y golffiwr enwog James Braid.

Fe enillodd y Bencampwriaeth Agored ar bum achlysur ac mae'r cwrs yn cynnig her wirioneddol i unrhyw chwaraewr.

Lleolir y clwb ar "Fynydd Bangor" ble mae modd gweld "rhyfeddodau natur" wrth gerdded y cwrs, Y Fenai, Pen y Gogarth a mynyddoedd Eryri.

Etholaeth: Arfon

Sedd Plaid Cymru ar hyn o bryd

PWYLLGOR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL BLAENAU GWENT
Logo Eisteddfod 2010
Mae'r Eisteddfod ar daith i Lyn Ebwy

Mae Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd yn Y Gweithfeydd, Glyn Ebwy, rhwng Gorffennaf 31 ac Awst 7.

Hwn yw'r tro cyntaf i'r Eisteddfod fynd i'r ardal ers 1958.

Yr hen waith dur ar gyrion y dref yw cartref yr Eisteddfod y tro hwn, safle sy'n rhan ganolog o hanes diwydiannol yr ardal a Chymru.

Ffurfiwyd y pwyllgor gan griw gweithgar oedd yn awyddus i hywryddo neges y Brifwyl yn ogystal â chaglu arian ar ei chyfer.

Mae nifer o ddysgwyr yn aelodau ac mae pawb yn edrych ymlaen at groesawu Cymru gyfan i Flaenau Gwent.

Etholaeth: Blaenau Gwent

Sedd Annibynnol ar hyn o bryd

CERDDORFA SIAMBR TEIFI
Cerddorion dawnus y siambr
Cerddorfa Siambr Teifi

Ffurfiwyd y gerddorfa ym mis Hydref 2004 ac mae ystod oedran y 40 aelod rhwng 15 a 74.

Cynhelir ymarferion wythnosol yn Neuadd Rhosygilwen a pherfformir cyngherddau yn gyson drwy gydol y flwyddyn.

Er mwyn cyflwyno gwaed newydd yn gyson i'r gerddorfa, mae cynnig gwersi i drigolion lleol yn rhan allweddol o weithgarwch yr aelodau.

Etholaeth: Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro

Sedd Llafur ar hyn o bryd

SOROPTOMYDDION RHYNGWLADOL - GOGLEDD CYMRU
Soroptomyddion !
Soroptomyddion Gogledd Cymru

Fel mae'r enw'n awgrymu mae Soroptomyddion Rhynwladol yn gorff byd eang a'r nod yw hyrwyddo statws merched a hawliau dynol.

Mae cysylltiadau agos â chlybiau yn Yr Alban, Ffrainc, De Affrica, Latfia a Sweden.

Mae ystod oedran yr aelodau'n amrywio o 40 i 90 ac maen nhw'n cyfarfod mewn gwahanol leoliadau ddwywaith y mis ac yn codi arian ar gyfer cynlluniau a chymdeithasau lleol.

Etholaeth: Aberconwy/Dyffryn Clwyd

Seddi Llafur ar hyn o bryd

CLWB CYCHOD ABERYSTWYTH
Un,dau,tri tynnu!
Paratoi i groesi M˘r Iwerddon

Hwylio, rhwyfo a sgwbablymio yw arbenigedd y clwb sydd ar Draeth Deheuol Aberystwyth.

Mae dros 100 o aelodau yn perthyn i'r clwb - y rhwyfwyr a'r hwylwyr yno'n ddyddiol a'r plymwyr yno'n wythnosol ar nosweithiau Mercher.

Bydd rhwyfwyr y clwb yn yn croesi Môr Iwerddon y penwythnos cyn yr etholiad.

Bwriad yr 19 o gychod yw gadael Iwerddon brynhawn Sadwrn, Mai 1, a chyrraedd Aber y bore canlynol.

Etholaeth: Ceredigion

Sedd y Democratiaid Rhyddfrydol ar hyn o bryd

CYMRY CYMRAEG GRANGETOWN
Tafarn y Cornwall, Grangetown
Y Cornwall - Canolbwynt y cymdeithasu

Mae ardal Trefynach neu Grangetown yng Nghaerdydd wedi tyfu'n boblogaidd ymhlith Cymry ifanc proffesiynol.

Daw nifer i fyw yno o wahanol ardaloedd o Gymry. Tafarn y Cornwall yw prif fan cyfarfod y criw ac er nad oes cyfarfodydd ffurfiol mae'r byd a'r betws yn cael eu trafod bob nos.

Etholaeth: De Caerdydd a Phenarth

Sedd Llafur ar hyn o brydCYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific