British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

GWERS 6: DARLLEDU'R NEWYDDION

Bwletin Ysgol

Y wers hon yw'r olaf mewn cyfres o chwech sy'n egluro'r broses mae newyddiadurwyr proffesiynol yn ei dilyn wrth lunio'r newyddion. AMCANION

Creu newyddion ar gyfer cynulleidfa benodol, gan gynnwys gwybodaeth o:

• Gwestiynau bach casglu'r newyddion - beth? pwy? ble? pryd? pam? a sut?

• 3C ysgrifennu newyddion - clir, cryno, cywir

• Agweddau cyfreithiol a diogelwch

Gallu gweithio fel tîm, i ddedlein.

ADNODDAU

  Gweithgaredd Adnoddau Dewis technoleg isel
1 Fideo: Cynghorion Huw Edwards Mynediad i'r rhyngrwyd neu DVD Taflen waith 6.1
2 Cwis: profion olaf Mynediad i'r rhyngrwyd Tudalennau wedi'u hargraffu o wefan y BBC
3 Gêm ar-lein: Ymarfer y cyflwynydd Mynediad i'r rhyngrwyd Tudalennau wedi'u hargraffu o wefan y BBC
4 Gweithio i ddedlein Mynediad i'r rhyngrwyd, meddalwedd sioe sleidiau Papurau newydd
5 Trafod ar y diwedd Dim Dim

GWEITHGAREDD CYCHWYNNOL

1. Fideo: Cynghorion Huw Edwards

Cynghorion Huw: Darlledu'r newyddion

Mae myfyrwyr yn gwylio'r fideo gan Huw Edwards, ac yna'n rhoi'r cynghorion ar waith gan ddefnyddio'r daflen waith.

1. Dewis technoleg isel yn hytrach na'r fideo

Gan ddefnyddio'r daflen waith uchod mae myfyrwyr yn cysylltu pob delwedd storifwrdd â'r ymadrodd perthnasol o sgript Huw.

Cyngor i athrawon: Gellid defnyddio'r daflen waith hon hefyd fel gweithgaredd i'r grŵp llawn.

PRIF WEITHGAREDDAU

2. Cwis: Profion olaf

Mae myfyrwyr yn gwneud y cwis Cadw'r Newyddion yn Ddiogel ac yn Gyfreithlon.

Atebion

1 B Er mwyn gwarchod eich hunain, ddylech chi FYTH bostio'ch cyfenw ar y we.

2 A Gwnewch gyfweliadau gyda phobl fydd yn eich helpu i greu adroddiad cytbwys.

3 A GALLWCH chi roi barn gref mewn adroddiad newyddion ond mae angen iddi fod â sail ffeithiol.

4 C Mae ffotograffau (a chyfryngau o fathau eraill) yn eiddo i'r ffotograffydd (neu'r person a'u creodd nhw). Mae angen i chi ofyn am eu caniatâd cyn eu defnyddio nhw, neu mae'n debyg i ddwyn.

5 B Mae straeon o'r llys yn anodd iawn i'w hadrodd felly mae'n fwy diogel i'w hosgoi nhw oni bai eich bod chi wedi cael llawer o hyfforddiant.

6 C Byddai hefyd yn anaddas datgelu gormod o wybodaeth am gynhyrchu cyffuriau, rhag ofn i unrhyw un benderfynu copïo'r broses.

Mwy o wybodaeth am gadw'r newyddion yn ddiogel ac yn gyfreithlon

3. Ymarfer y cyflwynydd

Mae myfyrwyr yn ymarfer darllen ar dri gair yr eiliad - cyflymder newyddiadurwr proffesiynol - gan ddefnyddio sgript go iawn gan wefan Newyddion Byd-eang y BBC ar gyfer Plant

Wrth ddarllen, maen nhw'n ceisio dilyn y cynghorion hyn gan un o hyfforddwyr llais y BBC:

• Mae angen i chi swnio fel petaech chi'n credu'r stori

• Rhowch bwyslais ar eiriau allweddol

• Cofiwch osgo eich corff - eisteddwch neu sefwch yn syth

• Gwenwch er mwyn gwella eich llais

4. Gweithio i ddedlein

Arwydd ar yr awyr
Golau coch pan mae darlledu ymlaen mewn stiwdio

Eglurwch i fyfyrwyr eu bod nhw'n mynd i:

• Gydweithio

• Gweithio i ddedlein - 15 munud cyn diwedd y wers

• I wneud bwletin newyddion BYW 10 munud o hyd

• Ar gyfer cynulleidfa o'u hoedran nhw

Mae'n gyfle i ymarfer popeth maen nhw wedi'i ddysgu hyd yma gan gynnwys:

• Y geiriau bach - beth? pwy? pryd? ble? pam? a sut?

• Y 3C - clir, cryno, cywir

• Cadw'r newyddion yn ddiogel ac yn gyfreithlon

Gan ddefnyddio'r tabl Tîm, Rôl, Tasg isod, sydd hefyd ar gael fel tudalen i'w hargraffu ar wahân, fel canllaw, mae myfyrwyr yn paratoi ar gyfer y bwletin, gan ddod o hyd i straeon o wefannau newyddion a/neu bapurau newydd.

Efallai y bydd myfyrwyr hefyd am gynnwys rhai o'r straeon y daethon nhw o hyd iddyn nhw iddyn nhw yng ngwers 5: Gosod y newyddion mewn trefn.

Cyngor i athrawon:

• Mae'r gweithgaredd hwn yn gweithio'n dda gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol yn gefndir y tu ôl i'r cyflwynwyr, y gall golygyddion lluniau osod delweddau arno er mwyn darlunio pob stori.

• Gallwch ddechrau a gorffen y bwletin gyda Teitlau Animeiddiedig y Bwletin Ysgol sydd hefyd ar y DVD yn y pecyn athrawon. Fersiwn Saesneg ar-lein

• Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn cael profiad o weithio i ddedlein a dylai'r cyflwyniad ddigwydd yn brydlon, hyd yn oed os nad yw'r paratoadau yn gyflawn.

• Mae defnyddio'r colofnau tîm a thasg yn unig yn y tabl sy'n dilyn yn annog myfyrwyr i gymryd mwy o berchnogaeth wrth ddatblygu sgiliau fel gwaith tîm a chyfathrebu.

Mae myfyrwyr yn cyflwyno ac yn recordio eu bwletin newyddion i'r dedlein.

SESIWN LAWN

5. Trafod ar y diwedd

Gofynnwch i'r myfyrwyr:

• Beth oeddech chi'n ei hoffi am y bwletin? Pam?

• Beth y gellid ei wella? Sut?

Graddio

Wedi cwblhau'r chwe gwers, mae myfyrwyr wedi graddio fel Gohebwyr y Bwletin Ysgol.

Mae athrawon wedi dweud pa mor werthfawr yw hi i fyfyrwyr roi eu sgiliau ar brawf yn ystod Diwrnodau Ymarfer Newyddion, y bydd rhai ysgolion efallai am redeg fel gweithgaredd olaf y wers hon, ond dros gyfnod o ddiwrnod.

Mae'r wers hon wedi'i chymeradwyo gan Goleg Newyddiaduraeth y BBC.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific