British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

GWERS 2: CASGLU'R NEWYDDION

Bwletin Ysgol

Y wers hon yw'r ail mewn cyfres o chwech sy'n egluro'r broses mae newyddiadurwyr proffesiynol yn ei dilyn wrth lunio'r newyddion.

AMCANION

Bod â dealltwriaeth o:

• Ffaith a barn

• Cwestiynau agored

• Cynnwys adroddiad newyddion

• Hawlfraint

GWEITHGAREDDAU AC ADNODDAU

  Gweithgaredd Adnoddau Dewis technoleg isel
1 Fideo: Cynghorion Huw Edwards Mynediad i'r rhyngrwyd neu DVD Taflen waith 2.1
2 Ffaith a Barn Mynediad i'r rhyngrwyd Papurau Newydd
3 Cwestiynau agored Dim Dim
4 Y geiriau bach - Beth? Pwy? Ble? Pryd? Pam? A Sut? Mynediad i'r rhyngrwyd, Taflen Waith 2.2 Papurau newydd, Taflen waith 2.2
5 Casglu deunydd ychwanegol a hawlfraint Mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfer un myfyriwr, Taflen waith 2.2 Taflen waith 2.2
6 Cwestiynau, ffeithiau a barn Dim Dim

GWEITHGAREDD CYNTAF

1. Fideo: Cynghorion Huw Edwards

Cynghorion Huw: Casglu'r newyddion

Mae myfyrwyr yn gwylio'r fideo gan Huw Edwards, ac yna'n rhoi'r cynghorion ar waith gan ddefnyddio'r daflen waith.

1. Dewis technoleg isel yn hytrach na'r fideo

Gan ddefnyddio'r daflen waith uchod mae myfyrwyr yn cysylltu pob un o'r cynghorion craff gyda chyngor Huw.

Cyngor i athrawon: Gellir defnyddio'r daflen waith hon fel gweithgaredd i'r grŵp llawn hefyd.

PRIF WEITHGAREDDAU

2. Ffaith a barn

Esboniwch: Mae newyddiadurwyr yn aml yn cychwyn trwy gasglu dau fath o wybodaeth - ffaith a barn. Gofynnwch i fyfyrwyr eu diffinio:

• Mae ffaith yn ddatganiad sy'n wir ac y gellid ei gefnogi gyda thystiolaeth

• Datganiad sy'n seiliedig ar gred neu safbwynt yw barn

Mewn parau, mae myfyrwyr yn dewis darn o newyddion testun ar wefannau neu Newyddion BBC neu Ffeil , neu o bapur newydd (dewis technoleg isel). Maen nhw'n tanlinellu TAIR ffaith a DWY farn.

Gofynnwch i fyfyrwyr: Sut allwch chi ddweud beth sy'n ffaith a beth sy'n farn?

Trafodwch eu hatebion gan gyfeirio at y pwyntiau canlynol:

Dyfynodau: mewn newyddion testun, yn aml mae barn mewn dyfynodau, mewn geiriau eraill, maen nhw'n amlwg eu bod yn eiddo i rywun heblaw'r newyddiadurwr, a ddylai aros yn ddiduedd. Mae bod yn ddiduedd yn un o werthoedd Newyddion y BBC.

Cydbwysedd: Dylai newyddiadurwr gydbwyso un farn gyda barn groes, yn enwedig os oes llawer o drafod ynghylch y mater.

3. Cwestiynau agored

Gofynnwch i un myfyriwr ateb y cwestiynau canlynol HEB ddweud Ie neu Na.

• Ydych chi'n hoffi'r ysgol?

Myfyrwyr yn ffilmio eitem newyddion
Ffilmio eitem newyddion

• Ydych chi'n cwrdd â'ch ffrindiau yn ystod yr egwyl?

• Oes gwaith cartref yn cael ei osod bob dydd?

• Ydych chi'n bwyta ciniawau ysgol?

• Beth ydych chi'n hoffi am yr ysgol?

• I ble ydych chi'n mynd yn ystod yr egwyl?

• Faint o waith cartref ydych chi'n ei gael?

• Beth yw'ch barn ar giniawau ysgol?

Gofynnwch i weddill y grŵp: Pa gwestiynau gynhyrchodd yr atebion gorau?

Gofynnwch i'r myfyriwr: Pa gwestiynau oedd hawsaf i'w hateb heb ddweud Ie neu Na?

Esboniwch: Yn aml mae cwestiynau caeedig yn annog ateb byr: Ie neu Na. Mae newyddiadurwyr yn defnyddio cwestiynau agored am eu bod nhw'n hybu pobl i roi rhagor o wybodaeth.

4. . Y GEIRIAU BACH - Beth? Pwy? Ble? Pryd? Pam? a Sut?

Esboniwch: Wrth ofyn cwestiynau agored mae'r geiriau bach hyn yn ddefnyddiol: Beth? Pwy? Ble? Pryd? Pam? a Sut?

Gan ddefnyddio stori newyddion o'u dewis nhw ar ffurf testun, gyda'r ffeithiau a'r farn wedi'u tanlinellu, ac adran uchaf Taflen waith 2.2: gweler isod, mae myfyrwyr yn gweithio am yn ôl er mwyn llunio rhestr o gwestiynau agored, gyda'r geiriau bach, y byddai'r newyddiadurwr wedi'u holi.

Am bob cwestiwn, maen nhw'n awgrymu gyda phwy y gallen nhw fod wedi cynnal cyfweliad.

GWEITHGAREDD YCHWANEGOL

Mae myfyrwyr sy'n gorffen y gweithgaredd hwn yn ysgrifennu UN cwestiwn, am y stori newyddion o'u dewis nhw, i holi aelodau'r cyhoedd.

Maen nhw'n cynnal VOX POP (llais y bobl) yn casglu atebion gan nifer o fyfyrwyr yn y grŵp.

Cyngor i athrawon: Mae myfyrwyr yn ymateb yn dda i holi pobl y tu allan i'r dosbarth.

5. Casglu deunydd ychwanegol a hawlfraint

Gofynnwch i UN myfyriwr ddod o hyd i lun llonydd (neu ffotograff) sy'n ddiogel yn gyfreithiol, er mwyn darlunio'r stori newyddion o'u dewis nhw, drwy ddilyn y cynghorion chwilio hyn.

• Defnyddiwch chwiliad manwl ar system chwilio delweddau

• Chwiliwch ar y safle news.bbc.co.uk

• Edrychwch ar gornel waelod y llun ar y dde

• Gallwch ddefnyddio'r rhai sydd â'r nod AP, AP, AFP neu GETTY IMAGES

• De-gliciwch a dewis "Save Picture As"

Fel dewis technoleg isel, ewch i adran nesaf y gweithgaredd.

Rhannwch y grŵp yn dri chyfrwng newyddion:

• Fideo

• Sain

• Testun

Mae un pâr yn cyflwyno crynodeb o'r stori newyddion o'u dewis nhw a'r cwestiynau a gynlluniwyd.

Gan ddefnyddio hanner isaf taflen waith 2:2: Casglu'r Newyddion, mae myfyrwyr yn rhoi marc wrth y deunydd ychwanegol y byddai'r adran gyflwyno angen ei gasglu. Efallai y byddan nhw hefyd am wneud yr un gweithgaredd ar gyfer eu stori newyddion nhw.

Mae'r myfyriwr unigol yn cyflwyno'r llun llonydd o'i ddewis ef ac yn egluro sut y daeth o hyd iddo.

Eglurwch i fyfyrwyr: allwch chi DDIM defnyddio unrhyw luniau, graffeg, cerddoriaeth ac ati HEB ganiatâd y perchennog. Gallai torri cyfraith hawlfraint arwain at ddirwy drom. Mwy o wybodaeth ar hawlfraint

Mae'r BBC wedi rhoi caniatâd i chi ddefnyddio logo, sting (cerddoriaeth) a theitlau animeiddiedig Y Bwletin Ysgol fel rhan o'r prosiect. Maen nhw ar y DVD yn y pecyn athrawon.

Hefyd, mae pedair asiantaeth ffotograffiaeth - AP, PA, AFP a GETTY IMAGES - wedi rhoi caniatâd i ddefnyddio eu ffotograffau sy'n ymddangos ar dudalennau gwe Newyddion BBC neu Newyddion yn Saesneg , fel rhan o'r Bwletin Ysgol.

GWEITHGAREDD Y GRŴP LLAWN

6. Cwestiynau, ffeithiau a barn

Cyflwynwch y sefyllfa hon i'r grŵp: Mae'r ysgol wedi'i chau am weddill yr wythnos.

Gan gofio'r hyn a ddysgon nhw am gwestiynau agored, mae'r myfyrwyr yn gofyn cwestiynau agored i chi er mwyn canfod y ffeithiau.

Yna maen nhw'n gofyn cwestiynau agored i chi er mwyn canfod barn.

I grynhoi: Yn aml, ffeithiau yw'r atebion i'r geiriau bach - beth? pwy? ble? pryd? a pham? Yn aml ceir barn fel ateb i gwestiynau fel Sut ydych chi'n teimlo? a Beth yw'ch barn chi?

Mae'r cynllun gwers hwn wedi'i gymeradwyo gan Goleg Newyddiaduraeth y BBC.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific