British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 12 Mehefin 2009, 17:29 GMT 18:29 UK
Beth mae eich AS wedi hawlio?

Mae manylion y treuliau y mae Aelodau Seneddol Cymru wedi eu hawlio ers pedair blynedd ymhlith y rhai gafodd eu cyhoeddi yn ddiweddar ym mhapur newydd y Daily Telegraph.

Dyma grynodeb o'r treuliau gafodd eu cyhoeddi gan y Daily Telegraph ynghyd ag ymateb yr ASau.

Mae rhai o'r aelodau seneddol wedi cyhoeddi eu treuliau eu hunain.

NICK AINGER, GORLLEWIN CAERFYRDDIN A DE PENFRO
Nick Ainger

Mae gwefan y cyn-weinidog yn Swyddfa Cymru yn dangos nifer o dreuliau gafodd eu hawlio ar gyfer ei fflat yn Llundian.

Maen nhw'n cyfeirio at gais am £3,000 am ddodrefn, gan gynnwys £1,434 am wely-soffa. Mae hefyd wedi hawlio am log ar ei forgais, treth cyngor a biliau dŵr ac ati.

Ymateb: Dywedodd Nick Ainger ei fod wedi derbyn £3,075 am ddodrefn, £2,000 i newid ystafell ymolchi 30 oed oedd yn gollwng dŵr a £2,216 i newid tri hen ffrâm ffenest metel. Mynnodd ei fod yn "y chwarter isa o ran treuliau Aelodau Seneddol ym mhob un o'r pedair blynedd diwethaf".

KEVIN BRENNAN, GORLLEWIN CAERDYDD
Kevin Brennan

Dywedodd y Daily Telegraph bod yr is-weinidog wedi hawlio am welyau bach at ddefnydd ei ferch pan oedd yn ymweld â Llundain, a bod teledu wedi ei anfon i gartre'r teulu yng Nghaerdydd er iddo hawlio'r £450 o gost wrth ddefnyddio lwfans ei ail gartref yn Llundain.

Ymateb: Dywedodd fod pob eitem a restrwyd gan y Daily Telegraph, gafodd eu prynu yn ne Cymru neu eu hanfon i'w gartref yng Nghaerdydd, i'w defnyddio yn ei ail gartref yn Llundain. Dywedodd y byddai "cyhoeddi unrhyw awgrym i'r gwrthwyneb yn enllib di-sail".

CHRIS BRYANT, RHONDDA
Chris Bryant

Yn ôl y Daily Telegraph, fe wnaeth y gweinidog yn y Swyddfa Dramor "ffeirio" (neu newid lleoliad) ei ail gartref ddwywaith mewn dwy flynedd, gan hawlio £20,000 am waith adnewyddu a ffioedd. Honnodd y Daily Telegraph ei fod wedi hawlio £92,000 am dri eiddo yng Nghymru a Llundain dros y pum mlynedd diwethaf.

Ymateb: Dywedodd Chris Bryant fod yr adroddiadau'n "ddi-sail ac anghywir". Dywedodd ei fod wedi gorfod symud o fewn ei etholaeth oherwydd cyfres o ymosodiadau homoffobaidd ar ei eiddo.

MARTIN CATON, GWYR
Martin Caton

Honnodd y Daily Telegraph ei fod yn hawlio £460 y mis fel llog ar forgais ei fflat yng ngorllewin Llundain yn ogystal â £350 y mis ar gyfer bwyd a biliau eraill. Yn ogystal, fe hawliodd £3,216 ar gyfer offer newydd i'w ystafell ymolchi a £6,400 am gegin newydd.

Ymateb: Mae AS Gŵyr wedi rhoi manylion ei dreuliau i bapur newydd y South Wales Evening Post. Mae'n dweud iddo hawlio bron i £14,000 er mwyn adnewyddu ystafell molchi, gegin a system gwres canolog yn ei fflat yn Llundain. Dywedodd ei fod wedi ymddwyn yn anrhydeddus ac o fewn y rheolau.

ANN CLWYD, CWM CYNON
Ann Clwyd

Dywedodd y Daily Telegraph ei bod hi wedi hawlio £400 y mis am fwyd, £200 y mis am lanhau, biliau dŵr a thrydan ac ati yn ogystal â threth cyngor. Yn 2007, fe hawliodd £2,300 am garpedi, byrddau a chadair.

Ymateb: Hyd yn hyn dyw Aelod Seneddol Cwm Cynon ddim wedi cyhoeddi ei threuliau.

STEPHEN CRABB, PRESELI PENFRO
Stephen Crabb

Yn ôl y Daily Telegraph, roedd Stephen Crabb wedi dynodi ystafell mewn fflat Aelod Seneddol arall yn Llundain yn brif gartref. Roedd hyn yn caniatáu iddo hawlio £9,300 o arian y trethdalwyr i dalu treth stamp ar gartref ei deulu yn ei etholaeth.

Ymateb: Mewn cyfarfod gyda'i etholwyr dywedodd fod y broses o "ffeirio" cartrefi wedi ei gwneud wedi cyngor y Swyddfa Ffïoedd. Ymddiheurodd ac fe addawodd dalu'r arian hwn yn ôl.

WAYNE DAVID, CAERFFILI
Wayne David

Mae'r Gweinidog yn Swyddfa Cymru wedi cyhoeddi manylion ei dreuliau ar ei wefan ac wedi rhyddhau'r wybodaeth i bapur newydd lleol. Mae ei dreuliau swyddfa yn cynnwys £235 am lanhau. Fe gostiodd camera digidol £229, system dictaffon £351 a gliniadur £552.

Ymateb: Mae Wayne David wedi hawlio am fflat ar rent yn Llundain ac am honno fe ddywedodd y Daily Telegraph ei fod wedi hawlio £225 am lestri, £210 am garpedi a £630 am dri chwpwrdd. Dywedodd y gweinidog ei fod wedi byw mewn fflat gyffredin un llofft fel ail gartref yn Llundain ac nad oes ganddo ail swydd nag ail ffynhonnell incwm. Ychwanegodd er ei fod yn weinidog nad oedd wedi 'ffeirio' ei gartef, sef newid lleoliad ei brif gartref i Lundain.

DAI DAVIES, BLAENAU GWENT
Dai Davies

Mae ei dreuliau'n cynnwys cyfartaledd o £1,150 y mis am log morgais ei gartref yn Llundain, £600 am logi fan i symud dodrefn ail-law ar gyfer ei fflat a £100 am wely o Argos. Dywedodd colofnydd papur newydd fod ei record yn "ddilychwin".

Ymateb: Fe ddywedodd yr aelod Annibynnol ei fod yn prynu tocynnau trên cyffredin, yn talu o'i boced ei hun am deithio ar draws Llundain ac nad oedd erioed wedi hawlio cost trwydded teledu. Ar y cyfan, mae wedi mynnu ei fod yn "noddi'r trethdalwr am tua £400 y mis".

DAVID DAVIES, MYNWY
David Davies

Mae'r Telegraph wedi nodi bod David Davies wedi hawlio £475 am gabinet o Laura Ashley a £120 er mwyn glanhau carpedi yn Hydref 2007. Dros dair blynedd fe hawliodd dreuliau o £66,755.

Ymateb: Mae wedi amddiffyn ei gostau yn gyhoeddus a dywedodd y bydd modd gweld y manylion yn gyhoeddus. Awgrymodd hefyd y bydd yn gwahodd pwyllgor o bobl leol i edrych yn fanwl ar hawliadau yn y dyfodol.

PAUL FLYNN, GORLLEWIN CASNEWYDD
Paul Flynn

Yn ôl y Daily Telegraph, fe hawliodd Paul Flynn £7,052 ar gyfer cegin newydd, £1,153 ar gyfer carpedi a £1,200 ar gyfer ailaddurno ei gartef yn Llundain yn 2005, cyn ei werthu a symud i fflat gwerth £275,000. Fe hawliodd £9,629 mewn costau a threth stamp.

Ymateb: Mae wedi cynnal cyfarfodydd cyhoeddus gyda'i etholwyr ac wedi dweud bod yr ymateb yn "gefnogol a ffafriol".

HYWEL FRANCIS, ABERAFAN
Hywel Francis

Fe ddywedodd Y Daily Telegraph fod treuliau a hawliwyd ar gyfer ail gartref yn Llundain yn cynnwys cyfraniad o £3,000 at dreth stamp, £549 am gadair a £325 am silff lyfrau.

Ymateb: Dywedodd cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig y byddai'n cyhoeddi ei dreuliau yn llawn wedi i awdurdodau'r Senedd eu cymeradwyo.

NIA GRIFFITH, LLANELLI
Nia Griffith

Yn ôl y Daily Telegraph, fe brynodd Nia Griffith fflat ger San Steffan yn fuan ar ôl cael ei hethol, gan hawlio £9,533 mewn ffïoedd a threth stamp. Ers hynny, fe hawliodd £2,270 er mwyn ailaddurno'r fflat yn llwyr, £2,2997 ar gyfer dodrefn a £904 ar log morgais bob mis.

Ymateb: Mae hi'n fodlon i unrhyw un archwilio ei chostau hi.

PETER HAIN, CASTELL-NEDD
Peter Hain

Yn ôl Y Daily Telegraph fe ofynnodd Peter Hain a allai hawlio cost dau forgais yng Nghastell-nedd wedi ei ysgariad ond fe gafodd y cais ei wrthod. Mae wedi hawlio am do newydd ar gyfer storfa coed tân a £6,000 am olew gwresogi am gyfnod o ddwy flynedd.

Ymateb: Fe ddywedodd wrth y Daily Telegraph nad oedd erioed wedi hawlio am nwyddau moethus nac wedi "ffeirio" cartrefi.

DAVID HANSON, DELYN
David Hanson

Agorodd y gweinidog yn y Swyddfa Gartref ei lyfrau i bapur newydd yr Evening Leader wnaeth adrodd fod ei daliadau morgais wedi codi o £220 y mis i £1,500 y mis pan brynodd gartref newydd yn 2007.

Fe hawliodd £1,920 mewn ffïoedd cyfreithiol a £5,000 fel cyfraniad at dreth stamp. Daeth tipyn o sylw pan hawliodd y gweinidog carchardai £57.58 i dalu rhywun i dorri mewn i'w dŷ wedi iddo golli'r allwedd. Yn ôl y Daily Telegraph fe wrthododd swyddfa'r ffioedd gais ganddo am £429 er mwyn ychwanegu enw ei wraig i'r morgais.

Ymateb: Mewn datganiad ar y cyd gydag Aelod Seneddol Alun a Glannau Dyfrdwy, Mark Tami, dywedodd: "Rydym yn gobeithio y bydd pobl yn deall fod byw i ffwrdd o gartref am bedwar diwrnod yr wythnos yn golygu costau ac rydym wedi hawlio treuliau sydd nid yn unig o fewn y rheolau ond hefyd o fewn rheswm."

DAI HAVARD, MERTHYR TUDFUL
Dai Havard

Roedd Dai Havard yn un o 40 gafodd gynnig swm o arian i symud allan neu dalu rhent uwch ym mloc fflatiau Dolphin Square yn San Steffan, ar ôl i'r cyngor ei werthu i gwmni preifat, yn ôl y Daily Telegraph.

Ymateb: Fe gyhoeddodd ei gostau ym mhapur wythnosol y Merthyr Express a phwysleisio ei fod wedi rhentu cartref yn Llundain yn ystod ei gyfnod fel Aelod Seneddol.

KIM HOWELLS, PONTYPRIDD
Kim Howells

Mae'r Daily Telegraph wedi honni fod y cyn-weinidog wedi hawlio £948.99 am deledu yn ei ail gartref, hynny yw ei gartref yn yr etholaeth. Roedd y swm yn rhan o'r £16,013 yr hawliodd mewn costau yn 2007-08. Dyma'r unig fanylion a gyhoeddwyd hyd yn hyn yn y Telegraph.

Ymateb: Dyw aelod seneddol Pontypridd heb ymateb i adroddiadau'r Daily Telegraph.

HUW IRRANCA-DAVIES, OGWR
Huw Irranca-Davies

Fe hawliodd Huw Irranca-Davies dros £8,500 am gegin newydd, gan gynnwys gwaith atgywerio a strwythurol yn ei gartref yn Llundain yn 2005. Fe wnaeth hefyd hawlio £71.86 am fwrdd plastig a chadeiriau i'r ardd.

Ymateb: Mae AS Ogwr wedi cyhoeddi manylion ei dreuliau ar ei wefan ac ym mhapur wythnosol y Glamorgan Gazette. Dywedodd fod yr arian a wariwyd yn golygu fod ef a'i deulu, ynghyd â gwesteion o'i etholaeth, yn gallu defnyddio'r gegin. Dywedodd fod y cais am y bwrdd a chadeiriau plastig yn gamgymeriad ac mae wedi ad-dalu'r arian.

SIAN JAMES, DWYRAIN ABERTAWE
Sian James

Fe hawliodd Siân James £1,200 y mis o rent ar ail gartref yn Llundain ynghyd â £741 am ddodrefn a £25 am ysgol. Roedd hi ar restr y Daily Telegraph o'r "20 o hawliau costau mwyaf anarferol". Mae'r Daily Telegraph yn dweud iddi hawlio am siocled siâp sion corn oedd yn 59 ceiniog.

Ymateb: Dywedodd mai siocled siâp ceiniogau nid sion corn oedd ar y dderbynneb - ac nad oedd hi wedi hawlio'r arian.Mae hi wedi cyhoeddi rhai o'i chostau ar ei gwefan ac mae wedi dweud ei bod hi wedi "ceisio bod yn synhwyrol, cadw costau i lawr, a glynu at y rheolau".

DAVID JONES, GORLLEWIN CLWYD
David Jones

Dywedodd y Telegraph fod llefarydd y Ceidwadwyr ar Gymru wedi hawlio £3,155 ar gyfer treth stamp a ffïoedd cyfreithiol, £112 am beiriant glanhau Dyson ar gyfer ei gartref yn Llundain, a £119 am beiriant smwddio trowsus.

Fe gostiodd llenni o Heal's £356, a'r dodrefn o'r un siop £387. Dywedodd wrth y Daily Post hefyd ei fod wedi hawlio £339 am system llywio lloeren ar ôl mynd ar goll yn yr eira yn ei etholaeth.

Ymateb: Dywedodd Mr Jones wrth y Daily Post nad oedd wedi dodrefnu ei fflat yn Llundain yn llawn gan ddefnyddio lwfansau seneddol. Dywedodd bod angen y system llywio lloeren arno gan fod yr etholaeth yn wledig. Mae wedi rhoi cyswllt ar ei wefan sy'n golygu y gall unrhyw un weld yr hyn y mae'n ei hawlio ar hyn o bryd.

MARTYN JONES, DE CLWYD
Martyn Jones

Roedd Martyn Jones wedi cyhoeddi na fyddai'n sefyll yn yr etholiad nesa cyn i'r Daily Telegraph ddechrau cyhoeddi manylion treuliau. Dywedodd y Daily Telegraph ei fod yn rhentu fflat a lle parcio (am £165 y mis) ger y Senedd. Honwyd hefyd iddo hawlio £20,000 am fwyd mewn pedair blyedd heb dderbyniadau, gan gynnwys adegau pan oedd y Senedd ar wyliau.

Ymateb: Cyhoeddodd Mr Jones fanylion ei dreuliau "er mwyn osgoi unrhyw argraff o gamddefnydd" ac er mwyn bod "mor agored â phosib" ar y mater. Wrth gyfeirio at ei dreuliau am fwyd dywedodd eu bod yn adlewyrchu costau byw dyddiol yn Llundain. Dywedodd wrth y Daily Post nad oedd wedi hawlio am fân bethau a bod ei dreuliau "yn gyfreithlon o fewn y rheolau hurt sy'n bodoli."

ELFYN LLWYD, MEIRIONNYDD NANT CONWY
Elfyn Llwyd

Yn ôl y Daily Post, fe hawliodd Elfyn Llwyd £4,233.36 am foeler gwresogi ar ôl i'r hen un dorri. Roedd rhaid iddo symud o'r fflat yn ystod y gwaith am fod asbestos yn cael ei dynnu oddi yno yr un pryd. Fe hawliodd am £269 o gostau aros mewn gwesty yn ystod y cyfnod hwn. Gyda'r ddau AS Plaid Cymru arall, fe hawliodd £1,500 am gostau cyfreithiol fel rhan o ymgyrch i uchelgyhuddo Tony Blair o gamarwain y Senedd am y rhyfel yn Irac.

Ymateb: Dywedodd arweinydd seneddol Plaid Cymru fod yr un fflat yn Llundain ganddo fe ers iddo fe ddod yn aelod seneddol ym 1992, ac fe ddywedodd wrth y Daily Post nad oedd e, yn wahanol i ASau eraill, wedi prynu fflatiau mwy yn y cyfamser. Dywedodd wrth y papur newydd nad oedd e'n byw bywyd moethus. Dywedodd Plaid Cymru wrth y BBC fod modd cyfiawnhau hawliadau yr aelod seneddol ar gyngor cyfreithiol i gael Tony Blair yn atebol ynglyn â'r rhyfel yn Irac.

IAN LUCAS, WRECSAM
Ian Lucas

Yn ôl yr Evening Leader , fe hawliodd Aelod Seneddol Wrecsam £22,000 o gostau pan symudodd o un fflat yn Llundain i fflat arall ddrutach ger San Steffan. Roedd y treuliau'n cynnwys taliadau ffïoedd i gyfreithiwr a gwerthwr tai. Dywed y Daily Telegraph fod Mr Lucas wedi gwneud elw o £45,000 pan werthodd y fflat.

Ymateb: Dywedodd yr is-weinidog fod y treuliau yn rhai 'cyfiawn a rheysymol.' Dywedodd wrth yr Evening Leader nad oedd wedi gwneud dim o'i le, a'i fod wedi talu treth ar gynilion cyfalaf ar ôl gwerthu'r fflat. Dywedodd wrth y Daily Post y dylid newid y rheolau ond bod rhaid cael system deg oedd yn galluogi aelodau seneddol i gynnal dau gartef.

ALUN MICHAEL, DE CAERDYDD A PHENARTH
Alun Michael

Wrth ddweud bod Alun Michael wedi hawlio £2,600 am adnewyddu to ei gartref yn ei etholaeth ym Mhenarth ynghyd â thrwsio wal ac adeiladu ffens, fe ddatgelodd Y Telegraph mai dyna oedd ei ail gartref, a hynny o fewn y rheolau. Pan oedd yn Brif Weinidog cyntaf Llywodraeth y Cynulliad roedd yn dal yn Aelod Seneddol a Phenarth oedd ei ail gartref ar y pryd.

Ymateb: Dywedodd wrth y BBC fod y "system yn mynnu bod gweinidogion yn byw yn Llundain" a'i fod wedi cael gwybod y dylai hawlio costau ei gartref yn yr etholaeth fel ail gartref. Doedd e ddim wedi newid hyn yn ystod ei gyfnod yn y Cynulliad gan ei fod ar y pryd yn bwriadu peidio â sefyll yn yr etholiad cyffredinol nesaf. Pan newidiodd y rheolau i'w gwneud hi'n bosibl iddo newid y sefyllfa, fe wnaeth hynny.

MADELEINE MOON, PENYBONT-AR-OGWR
Madeleine Moon

Honnodd Y Daily Telegraph fod Madeline Moon, gafodd ei henwi yn 2007 yn "Seneddwr Dodrefn y Flwyddyn," wedi gwario dros £4,000 mewn siopau dodrefn ger ei chartref ym Mhorthcawl cyn hawlio'r arian yn ôl ar lwfans ei hail gartref yn Llundain.

Ymateb: Mae hi wedi gwrthod yr hyn mae hi'n ei alw'n "ensyniadau" y Daily Telegraph. Dywedodd iddi ddarparu dogfennau sy'n dangos bod y dodrefn wedi eu cludo i Lundain a'i bod hi wedi eu prynu mewn siopau yng Nghymru am ei bod yn gwybod y byddai hyn yn "werth da am arian".

JESSICA MORDEN, DWYRAIN CASNEWYDD
Jessica Morden

Dywedodd y Daily Telegraph fod Jessica Morden wedi hawlio £1,068 am log ar ei morgais yn ystod 2007-08. Yn yr un flwyddyn fe hawliodd £1 am ddeunydd glanhau a £16.82 am fwrdd pastio papur wal a llwyau.

Ymateb: Dywed AS Dwyrain Casnewydd y bydd hi'n cyhoeddi ei threuliau ar ei gwefan maes o law.

JULIE MORGAN, GOGLEDD CAERDYDD
Julie Morgan

Fe gafodd hi ei galw'n 'Santes' gan y Daily Telegraph gan iddi hawlio llai na £10,000 ar gyfer ei hail gartref yn Llundain a'r biliau.

Ymateb: Ar ei gwefan mae hi wedi rhoi peth gwybodaeth am ei threuliau ac mae hi wedi gofyn i unrhyw etholwr sydd â chwestiynau i gysylltu gyda hi.

PAUL MURPHY, TORFAEN
Paul Murphy

Yn ôl y Telegraph, fe hawliodd cyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru £3,419.25 am foeler newydd, gan fod y dŵr "yn rhy dwym". Fe hawliodd am fylbiau golau oedd yn £1.98 ac agorwr tuniau oedd yn £6.

Ymateb: Fe ddywedodd fod ei holl dreuliau yn dilyn y rheolau a'u hysbryd ac fe ddywedodd y byddai ar gael i drafod ei dreuliau ag unrhyw etholwr ac y byddai'n cynnal mwy o gyfarfodydd yn yr etholaeth os oedd angen.

LEMBIT OPIK, TREFALDWYN
Lembit Opik

Yn ôl Y Telegraph, roedd rhaid i Lembit Opik dalu £2,499 am deledu plasma 42 modfedd ar ôl i'w gais am ad-daliad gael ei wrthod gan iddo ei brynu adeg gwyliau'r Senedd. Ym Mai 2006, fe hawliodd £40 am wys llys am fethu â thalu treth cyngor ar ei ail gartref.

Honnodd y Telegraph hefyd ei fod y llynedd wedi hawlio £12,655 am adnewyddu ei fflat yn Llundain. Mewn nodyn i'r Swyddfa Ffioedd dywedodd Mr Opik bod y fflat yn "troi i fewn i ychydig o drychineb cynnal a chadw" a'i fod wedi ceisio cadw'r costau i leiafswm trwy gael adeiladwyr "yn dod i lawr o'r gogledd ac yn aros yn fy fflat i arbed mwy o arian".

Ymateb: Mae'r AS wedi beirniadu y Telegraph a chyfryngau eraill am y ffordd y mae'r ffrae am dreuliau wedi cael ei thrin.

Ynghylch yr adnewyddu, dywedodd: "Dyma oedd yr unig waith adnewyddu o sylwedd ar yr eiddo yn yr 11 mlynedd ers imi symud i mewn ac roedd angen trin damprwydd, dadfeiliad a llawer o faterion eraill."

Mae wedi ad-dalu'r £40 am y wys llys erbyn hyn.

ALBERT OWEN, YNYS MÔN
Albert Owen

Fe hawliodd Albert Owen £1,200 y mis o gostau ar gyfer ei ail gartref yn Llundain. Fe hawliodd mwy na £11,800 am fwyd mewn pedair blynedd. Fe hawliodd hefyd £629 am deledu, £73 am ailaddurno, a £89 am gyllyll a ffyrc, ac £88 am wyntyll trydanol.

Ymateb: Dywedodd Albert Owen: "Dwi'n beio'r Aelodau Seneddol a'r system. Maen nhw wedi gadael i bethau ddatblygu dros y 30 mlynedd diwethaf ac mae'n rhaid cyfaddef bod 'na broblemau." Dywedodd wrth y Daily Post fod ei dreuliau am fwyd yn "dipyn llai na'r uchafswm" a bod ei brif gartref ar Ynys Môn. Dywedod ei fod wedi addurno ei fflat yn llundian gyda "dodrefn fy hun gafodd eu cludo i Lundian mewn fan."

ADAM PRICE, DWYRAIN CAERFYRDDIN A DINEFWR
Adam Price

Dywedodd y Telegraph fod Mr Price wedi hawlio am lyfrau, gan gynnwys Bring Home the Revolution: The Case for a British Republic, gan Jonathan Freedland, ac fe gafodd y cais hwnnw ei gwestiynu gan y Swyddfa Ffïoedd.

Ymateb: Dywedodd Mr Price y byddai'n hapus i ddatgelu manylion ei dreuliau yn llawn gyda chytundeb ei gydweithwyr yn San Steffan, ond nid yw wedi gwneud hynny hyd yn hyn. Mae rhai hawliadau wedi cael eu cyhoeddi ar ei flog. Dywedodd Mr Price fod croeso i'w etholwyr fynychu ei swyddfa i drafod ei gostau.

CHRIS RUANE, DYFFRYN CLWYD
Chris Ruane

Fe hawliodd Chris Ruane £4,560 fel rhan o'i gostau i brynu fflat ym mis Mawrth 2006. Fe wrthododd awdurdodau Tŷ'r Cyffredin gostau ychwanegol o £10,958 oedd yn gysylltiedig â phrynu'r fflat oherwydd eu bod nhw wedi eu cyflwyno fis yn hwyrach, hynny yw mewn blwyddyn ariannol newydd.

Ymateb: Mae wedi gadael i bapurau newydd lleol weld manylion ei dreuliau. Dywedodd wrth y Daily Post ei fod wedi ei fagu ar ystâd tai cyngor fel y rhan fwyaf o aelodau seneddol y gogledd. Dywedodd: "Ni allwn fforddio bod yn aelodau seneddol oni bai ein bod yn cael help gyda chostau byw yn Llundain."

JOHN SMITH, BRO MORGANNWG
John Smith

Yn ôl y Telegraph, fe hawliodd John Smith £57,955 mewn treuliau ail gartref am bedair blynedd heb roi unrhyw dalebau i'r awdurdodau. Cyn Ebrill 2008 doedd dim angen i'r ASau roi talebau am hawlio llai na £250, nac am lai na £400 o fwyd bob mis.

Ymateb: Dywedodd llefarydd ar ran yr aelod seneddol fod y cyhuddiadau wedi peri loes a'i fod yn gwrthod yr honiad ei fod wedi cyrmyd mantais o'r system. Dywedodd y llefarydd "ei fod yn un o'r ASau a hawliodd y lleiaf o dreuliau" nad oedd gan Mr Smith ail gartef a bod yr arian a hawliwyd yn mynd tuag at ei gostau byw yn Llundain ac nid er mwyn elw personol. Bydd Mr Smith yn rhoi'r gorau i fod yn Aelod Seneddol cyn yr etholiad Seneddol nesaf am resymau iechyd.

MARK TAMI, ALUN A GLANNAU DYFRDWY
Mark Tami

Fe wnaeth y Daily Post gyhoeddi manylion costau Mark Tami oedd yn cynnwys £3,500 am ystafell ymolchi newydd, £80 am ddrych a £220 am ddillad gwely a thywelion. Fe hawliodd £10,046 ar gyfer treth stamp a chostau cyfreithiol pan symudodd yn Llundain yn 2007. Ni wnaeth yr aelod seneddol hawlio ceiniog o'i lwfans ail gartref rhwng Mai a Hydref 2007.

Ymateb: Mewn datganiad gydag AS Delyn, David Hanson, dywedodd fod ei dreuliau "nid yn unig o fewn y rheolau ond hefyd o fewn rheswm". Dywedodd hefyd bod angen diwygio'r system treuliau yn llwyr.

DON TOUHIG, ISLWYN
Don Touhig

Yn ôl y Daily Telegraph, fe wariodd £2,500 ar adnewyddu ei gartref yng Ngwent cyn newid lleoliad ei ail gartef i fflat yn San Steffan. Mae'r papur wedi honni ei fod wedi hawlio £1,325 ar fwyd yn ei fflat yn Llundain yn ystod gwyliau'r Senedd.

Dywed y papur hefyd ei fod, yn 2006, wedi ceisio hawlio am wyth llwyn leylandii, gwrtaith a rhisgl gwerth £240, ynghyd â £40 am rywun i blannu coed. Ond cafodd y cais ei wrthod.

Ymateb: Dywedodd y paur nad oedd Mr Touhig, cadeirydd y Pwyllgor Treuliau Aelodau, yn credu fod ailadduro ei gartef yng Ngwent wedi cynyddu gwerth yr eiddo. Dywedodd ei fod wedi newid lleoliad ei ail gartref oherwydd "fod angen i weinidogion roi Llundain fel eu prif gartref."

Dyweodd ei fod wedi hawlio am fwyd oherwydd ei fod yn Llundain ar y pryd i gwrdd â gweinidogion eraill.

ALAN WILLIAMS, GORLLEWIN ABERTAWE
Alan Williams

Fe gafodd Alan Williams ei enwi yn un o'r "Seintiau" Tŷ'r Cyffredin gan bapur newydd y Daily Telegraph. Dim ond £5,221 yr hawliodd ar gyfer ei ail gartref yn 2007-08.

Ymateb: Dywedodd fod angen i'r Pwyllgor ar Safonau ym Mywyd Cyhoeddus argymell newidiadau buan i ddiwygio'r drefn treuliau yn drylwyr.

BETTY WILLIAMS, CONWY
Beti Williams

Roedd aelod Conwy wedi dweud na fyddai'n sefyll yn yr etholiad nesa cyn i'r Telegraph gyhoeddi manylion ei threuliau.

Dywedodd y Telegraph mai lleiafswm a hawliodd ar y Lwfans Costau Ychwanegol, ond roedd treuliau am deithio, costau post a chostau papur ysgrifennu ymhlith yr uchaf yn San Steffan yn 2007-08.

Ymateb: Dywedodd wrth y wefan epoliti.com fod yn rhaid i'r ymchwilaid i dreuliau aelodau seneddol "sicrhau y bydd gan y cyhoedd ymddiriedaeth a ffydd mewn unrhyw drefn newydd."

HYWEL WILLIAMS, CAERNARFON
Hywel Williams

Mae hawliadau'r AS dros Blaid Cymru ymhlith y rhai sydd wedi cael eu gweld gan y Daily Post. Maen nhw'n dangos ei fod wedi hawlio hyd at £1,307 y mis am log ar forgais ei ail dŷ yn Llundain, ac ym mis Ebrill 2007, cafodd ad-daliad o dros £2,400 am wresogydd dŵr twym newydd. Dywedodd y Post ei fod e hefyd wedi hawlio £880 am silffoedd o Laura Ashley, £225 am wely a £195 am fatres.

Ymateb: Dywedodd Aelod Seneddol Caernarfon wrth y Post fod hawlio am forgais yn rhatach na thalu rhent ar fflat bob mis yn Llundain, a'i fod e'n byw yn "Southwark, un o'r ardaloedd lleiaf ffasiynol yng nghanol Llundain".

MARK WILLIAMS, CEREDIGION
Mark Williams

Doedd gan Y Telegraph ddim llawer i'w ddweud amdano heblaw nodi ei fod yn hawlio £1,300 y mis i rentu fflat yn Llundain fel ail gartref. Nododd y papur na wnaeth hawlio llawer o ddim arall o'i lwfans.

Ymateb: Mae wedi agor ei lyfrau i bapurau newydd lleol.

ROGER WILLIAMS, BRYCHEINIOG A MAESYFED
Roger Williams

Dywedodd Y Daily Telegraph ei fod yn hawlio £1,200 y mis ar gyfer rhent ei fflat yn Llundain ynghyd â bwyd, glanhau a thrydan a dŵr ac ati.

Ymateb: Dyw Roger Williams ddim wedi cyhoeddi manylion llawn ei dreuliau hyd yn hyn. Ar ei wefan mae'n egluro bod y rhan fwyaf o'i gostau yn ymwneud â staffio a theithio, a bod byw mwy na 170 milltir o Lundain yn golygu bod rhaid iddo gael ail gartref.

JENNY WILLOTT, CANOL CAERDYDD
Jenny Willott

Yn ôl y Telegraph fe hawliodd Jenny Willott hyd at £1,500 y mis ar gyfer fflat yn Llundain, ei hail gartref hi. Fe wnaeth hi hefyd hawlio £519 am soffa, £933.50 am wely a £850 am fatras.

Ymateb: Yn ôl yr AS, cyhoeddi pob taleb oedd y ffordd orau o osgoi unrhyw broblemau yn y dyfodol, a bydd hi yn gwneud hynny maes o law.Chwiliwch yn GymraegArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific