BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 26 Hydref 2008, 15:07 GMT
Newyddion i ddysgwyr

Yr Wythnos

YR WYTHNOS. 12.30pm bob pnawn Sul ar S4C.

Yr Wythnos yw rhaglen BBC Cymru ar gyfer S4C sy'n edrych yn l ar storiau newyddion y saith diwrnod diwethaf.

Mae'r Wythnos yn addas ar gyfer pobol sydd wrthi'n dysgu Cymraeg.

Hefyd mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd wedi colli rhai o storiau mawr yr wythnos.

Gallwch wylio Yr Wythnos ar y dudalen hon yn fyw bob dydd Sul ac am wythnos gyfan wedyn, ac y mae bellach ar gael mewn band llydan ym Mhrydain.

I weld recordiad o'r rhaglen ddiweddaraf, cliciwchyma Bydd geiriau anodd yn dod ar y sgrn, a bydd y geiriau hynny ar y dudalen hon ar l pob rhaglen.


Os byddech chi'n hoffi derbyn sgriptiau Yr Wythnos ar e-bost, rhowch eich cyfeiriad e-bost yn y blwch yma. Ni fydd y BBC yn cysylltu chwi i ddibenion marchnata nac i hyrwyddo gwasanaethau newydd oni bai i chwi roi caniatd i ni wneud hynny.

* Fe fydd y sgriptiau yn cael eu hanfon ar brynhawn Sul wedi'r rhaglen.

CWIS - Ar l darllen yr eirfa, Cliciwch yma i geisio ateb cwestiynau syml.

GEIRFA Yr Wythnos, 26ain o Hydref, 2008

cyhuddo - to accuse

marwolaeth - death

difrifol - serious

dinistrio - to destroy

ffrwydro - to explode

cwest - inquest

llys - court

dioddef - to suffer

dosbarthu - to distribute

nwyddau - goods

dirwasgiad - recession

Prif Weithredwr - Chief Executive

dadlau - to argue

rhanbarthau - regions

rhwystro - to prevent

hawliau - rights

nawdd - sponsorship

trafod - to discuss

barnwr - judge

Ardal y Llynoedd - Lake District

llofruddio - to murder

yn y ddalfa - in custody

llefarydd ar y Trysorlys - Treasury spokesperson

anghyfreithlon - illegal

ymgeisydd - candidate

sarhaus - offensive

ymchwilio - to investigate

lladd-dŷ - abbatoir

newyddiadurwyr - journalists

cudd - secretly

milfeddygon - vets

llygru - to contaminate

safonau - standards

carthion - faeces

tystiolaeth - evidence

hunllef - nightmare

peirianwyr - engineers

gwyddonwyr - scientists

dylunio - to design

cyfrannu - to contribute

cerbyd - vehicle

canrif - century

sefydlu - to establish

datblygu - to develop

ymddiriedolaeth - trust

ariannol - financial

profiad - experience

meddalwedd - software

brodwaith - embroidery

clouach - quicker

hofrennydd - helicopter

credydwyr - creditors

dyledus - owing

cystadlu - to compete

perthynas - relationship

croesawu - to welcome

torf - crowd

cefnogwyr - supporters

pencampwyr - champions

penderfyniad - decision

caniatd - permission

peiriannau - machines

cyfres ryngwladol - international series

difetha - to destroy

answadd - quality

cystadleuaeth - competition

cyfarwydd - familiar

dirprwy bennaeth - deputy headmistress

ysbrydoli - to inspire

Mae geirfa newyddion yn nhrefn yr wyddor ar gael drwy glicio yma

Ac mae geirfa yn l pwnc ar gael drwy glicio yma

Ceir mwy o ddeunydd i'ch helpu chi ar safle dysgu Cymraeg drwy glicio yma.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^