BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Gorffennaf 2008, 16:56 GMT 17:56 UK
Comisiwn: Holtham wrth y llyw
Gerald Holtham
Gerald Holtham: 'Rwy'n edrych ymlaen at ddechrau'r gwaith o ddifrif ym mis Medi'
Bydd Gerald Holtham, economegydd a rheolwr cronfeydd buddsoddi, o AberdÔr, yn cadeirio'r Comisiwn ar Ariannu a Chyllid.

Bydd y Comisiwn, yn y lle cyntaf, yn edrych ar y dyraniad presennol o wariant cyhoeddus i Lywodraeth Cynulliad Cymru trwy Fformiwla Barnett.

Cafodd y penodiad ei gyhoeddi ddydd Mawrth gan y Prif Weinidog Rhodri Morgan AC a'r Dirprwy Brif Weinidog Ieuan Wyn Jones AC, flwyddyn ers llofnodi cytundeb Cymru'n Un.

Dywedodd y Prif Weinidog bod y penodiad yn beth gwych i Gymru: "Ychydig o bobl sydd mor gymwys Ô Gerald Holtham i arwain yr adolygiad hwn, gan mai ef yw un o brif arbenigwyr ariannol y DU, ac yn Gymro i'r carn.

"Mae eisoes yn rhan o'r Panel Cynghorol ar Ymchwil Economaidd, sy'n rhoi cyngor i Lywodraeth y Cynulliad ar ymchwil economaidd, ac yn darparu tystiolaeth ar gyfer llunio polis´au cyhoeddus. Mae ei benodiad yn gam mawr ymlaen tuag at gyflawni un o brif ymrwymiadau Cymru'n Un."

Dywedodd Ieuan Wyn Jones: "Yn rhaglen llywodraethu Cymru'n Un, mae Llafur a Phlaid Cymru yn cytuno y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru dderbyn 'cyfran deg o gyllid fel y gall pobl ar hyd a lled Cymru weld gwahaniaethau parhaol a chanlyniadau gwirioneddol'.

"Mae'r Comisiwn hwn yn gam pwysig ymlaen i gyrraedd ein hamcanion, ac rwy'n dymuno'n dda i Gerald Holtham gyda'r gwaith pwysig hwn".

'Heriol'

Yn ˘l Gerald Holtham: "Mae adolygu'r fformiwla ariannu bresennol yn dasg gyffrous a heriol, ond yn dasg fuddiol iawn. Rwy'n edrych ymlaen at ddechrau'r gwaith o ddifrif ym mis Medi pan fydd aelodau eraill y panel yn cael eu penodi."

Y tasgau sydd wedi eu pennu i'r Comisiwn ar Ariannu a Chyllid yn y cyfnod cyntaf yw adolygu Fformiwla Barnett, cyn ehangu ei waith yng nghyfnod 2 i ystyried materion eraill, gan gynnwys pwerau i amrywio trethi a phwerau benthyca.

Bydd y Comisiwn yn edrych ar fanteision ac anfanteision y dull presennol o ddosbarthu adnoddau gwariant cyhoeddus i Lywodraeth Cynulliad Cymru, sy'n seiliedig ar fformiwla, ac yn nodi dulliau eraill posibl o ariannu, gan gynnwys y posibiliadau i Lywodraeth Cynulliad Cymru gael pwerau i amrywio trethi yn ogystal Ô mwy o bwerau i fenthyca.

Haf 2009

Mae disgwyl adroddiad interim ar Gam 1 y gwaith erbyn haf 2009. Bydd yr adroddiad interim yn cael ei gyhoeddi a'i drafod yn y Cynulliad cyn iddynt ymgymryd Ô gwaith mwy manwl tuag at ddiwedd y flwyddyn.

Mae disgwyl i waith y Comisiwn gael ei wneud ar yr un pryd Ô Chomisiwn Calman yn yr Alban, ac y bydd yn bosibl i'r ddau Gomisiwn gysylltu ynghylch eu rhaglenni gwaith a rhannu papurau ymchwil.

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Nick Bourne AC: "Mae'n siarad cyfrolau am berfformiad Llywodraeth y Cynulliad mai dim ond nawr, flwyddyn ers llofnodi cytundeb Cymru'n Un, y maen nhw'n dechrau'r broses o gyflawni rhan bwysig o'r cytundeb."

Dywedodd arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Mike German AC: "Mae'n hanfodol nad oes rhagor o oedi yn y broses, a bod Comisiwn Holtham yn cwblhau eu gwaith yn unol Ô'r amserlen a gyhoeddwyd heddiw."HEFYD
Cymru'n Un: Pen-blwydd hapus?
07 Gorff 08 |  Newyddion
Arwyddo cytundeb clymblaid
18 Medi 07 |  Newyddion
'Ie' i lywodraeth glymblaid
08 Gorff 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^