BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 22 Tachwedd 2007, 17:38 GMT
Pwerau deddfu: Adrodd yn 2009
Guto Thomas
Gohebydd Gwleidyddol

Syr Emyr Jones Parry
Dywedodd Syr Emyr Jones Parry fod cysylltiadau teuluol ganddo ar draws y wlad

Gallai adroddiad allweddol ar y posibilrwydd o gael pwerau deddfu llawn i'r Cynulliad Cenedlaethol gael ei gwblhau erbyn 2009.

Daeth y datganiad yma gan gadeirydd newydd "Confensiwn Cymru Gyfan" Syr Emyr Jones Parry wrth ddechrau trafodaethau gyda Phrif Weinidog Cymru Rhodri Morgan.

Dywedodd Syr Emyr hefyd ei fod yn awyddus i sicrhau bod gwaith y confensiwn yn ymestyn i bob rhan o Gymru a'i chymunedau.

Rhybuddiodd na ddylai ei feirniaid godi unrhyw fath o amheuon am ei Gymreictod, na'i ymrwymiad i Gymru.

'Cymro i'r carn'

Dywedodd ei fod wedi byw mewn chwech o drefi gwahanol yng Nghymru ar hyd ei oes, a bod cysylltiadau teuluol ganddo ar draws y wlad.

Mae'n anghyffredin dros ben i unrhyw ddiplomydd - yn enwedig 'r fath brofiad sydd gan Syr Emyr Jones Parry - i wneud sylwadau o'r fath ar hap a damwain.

Yn yr achos yma, mae'n bur debyg bod ei sylwadau yn ymateb i feirniadaeth am ei apwyntiad i'r swydd gan Aelod Seneddol Llafur Islwyn, Don Touhig.

Ym mis Hydref, dywedodd Mr Touhig wrth BBC Cymru bod digon o bobl amlwg ac abl eraill yng Nghymru, ac nad oedd angen gwahodd rhywun fel Syr Emyr Jones Parry i gadeirio'r confensiwn, gan ei fod yn ffigwr mor estron i'r wlad.

'Nabod Cymru'

Ond ar drothwy'r cyfarfod cyntaf anffurfiol hwn yng Nghaerdydd, i ddechrau llunio rhai o egwyddorion gwaith y confensiwn, dywedodd Syr Emyr - sydd newydd ymddeol fel Llysgennad Prydain yn y Cenhedloedd Unedig - na ddylai unrhywun wneud y camgymeriad o feddwl nad oedd yn Gymro i'r carn.

"Os oes unrhywun yn dweud bod angen offer llywio lloeren arnai er mwyn teithio i Gymru, fe wnai osod her iddyn nhw i gystadlu mewn rali o amgylch y wlad heb unrhyw fath o fap - rwy'n nabod Cymru'n dda iawn."

Dywedodd hefyd nad oedd wedi gorfod meddwl ddwywaith cyn derbyn y rl fel cadeirydd y confensiwn, ar l cael ei wahodd gan Rhodri Morgan.

Roedd hwn yn gyfle euraidd, meddai, "i roi rhywbeth nl i'r cymunedau ble ges i fy magu."

Amserlen ac Aelodaeth

Er nad oes unrhyw drafodaethau manwl wedi dechrau eto am sut fydd y confensiwn yn gweithredu, dywedodd Syr Emyr ei fod yn gobeithio dechrau ar y gwaith cyn bo hir, 'r nod o gwblhau adroddiad erbyn diwedd 2009.

Daw'r cam cyntaf trwy ddod nifer o aelodau seneddol ac aelodau'r cynulliad at ei gilydd - rhywbeth fydd yn haws dweud na gwneud.

Mae Plaid Cymru a'r blaid Lafur eisoes wedi dewis cynrychiolwyr i fod yn rhan o'r grŵp llywio, fydd yn gosod ffiniau'r confensiwn, yr amserlen a hefyd yr aelodaeth.

Bydd pedwar aelod seneddol (Nia Griffith, Nick Ainger, Jessica Morden ac Ian Lucas) yn cynrychioli'r blaid Lafur, yn ogystal phedwar o aelodau'r cynulliad (Lynne Neagle, Alun Davies, Christine Chapman a Jeff Cuthbert.)

Ar ran Plaid Cymru, bydd pedwar aelod o'r cynulliad (Helen Mary Jones, Alun Ffred Jones, Dai Lloyd a Nerys Evans), tri aelod seneddol (Elfyn Llwyd, Hywel Williams ac Adam Price) yn ogystal 'r cyn aelod seneddol a chyn aelod o'r cynulliad Cynog Dafis.

Un o'r problemau mwya anodd fydd penderfynu ar natur a maint aelodaeth y confensiwn.

Os yw'n rhy fach ac yn rhy gul ei haelodaeth, yna bydd y beirniaid yn sicr o gwyno am ddiffyg llais rhannau allweddol o gymdeithas yng Nghymru.

Ond os yw'n rhy fawr, yna gallai fod yn anodd dros ben i'w reoli, gan wneud y dasg o sicrhau unrhyw fath o gytundeb a chonsensws yn amhosibl.

HEFYD
Pwerau deddfu: Penodi cadeirydd
23 Hyd 07 |  Newyddion
'Y dyn sy'n parchu cyfrinachau'
16 Gorff 07 |  Newyddion
O Efrog Newydd i Aberystwyth
05 Gorff 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^