BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 2 Mai 2007, 16:38 GMT 17:38 UK
Yr Ymgyrch: Barn 60 Cymru
60 Cymru

Gan fod ymgyrch Etholiad y Cynulliad ar fin dod i ben mae BBC Cymru wedi gofyn i rai o griw 60 Cymru roi eu barn am yr ymgyrch etholiadol.

Mae'r criw o 60 - 60 Cymru - yn cynrychioli amrywiaeth o safbwyntiau gwleidyddol - pleidleiswyr tro cyntaf, myfyrwyr, gweithwyr archfarchnadoedd, cyn-filwr, diffoddwr tn, nyrs a phensiynwyr.

Ydy'r ymgyrch wedi tanio yn eu hardaloedd nhw? A yw'r pleidiau wedi bod yn llwyddiannus wrth gyfleu eu syniadau? Ydy hi wedi bod yn brofiad gwerthfawr bod yn rhan o 60 Cymru?

Dyma farn rhai o'r grŵp ar drothwy'r etholiad ar Fai 3ydd.


BEDWYR GRIFFITHS

Bedwyr Griffiths
Bedwyr Griffiths

OEDRAN: 32

CARTREF: Dinbych

GWAITH: Gofalwr

BARN: "Dwi wedi bod yn dilyn yr ymgyrchu yn lleol ac yn genedlaethol a dwi'n meddwl bod o wedi bod ychydig bach yn ddi-fflach. Wrth fod yn rhan o grwp 60 Cymru dwi wedi bod yn cymryd lot mwy o ddiddordeb yn yr etholiad - yn darllen lot fwy ac mae o wedi fy ngwneud yn fwy agored i driciau gwleidyddol dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod llai o apathi yn lleol - mae mwy o bosteri ac arwyddion yn y caeau na sy di bod ers talwm - mae mwy yn cymryd diddordeb y tro hwn dwi'n meddwl."


KELVIN GRIFFITHS

Kelvin Griffiths
Kelvin Griffiths

OEDRAN: 53

CARTREF: Carmel

GWAITH: Cyn-heddwas, nawr yn ffarmwr

BARN:"Mewn gair - mae hi wedi bod yn siomedig. does neb wedi mynd i'r afael go iawn 'r problemau sy'n wynebu'r wlad ma nhw jest am brynu'r etholwyr, a dwy hyny'n dda i ddim. Ryw dincran ar yr ymylon ma nhw. Dwi'n meddwl falla mae'r ffordd ymlaen yw i bob aelod fod yn annibynnol - bydd rhaid iddyn nhw gydweithio wedyn."


MARY ELEN ROWLANDS

Mary Elen Rowlands
Mary Elen Rowlands

OEDRAN: 22

CARTREF: Amlwch

GWAITH: Cynorthwy-ydd gweinyddol

BARN:"Dwi wedi joio bod yn rhan o 60 Cymru - ron i wedi ymuno 'r grŵp er mwyn ceisio newid petha a rhoi fy marn ond dwi'n siomedig bod y gwleidyddion ddim wedi gwrando ar be oedd gen i'w ddweud am Ynys Mn. Pan nes i roi cwestiwn i'r panel ar y rhaglen drafod o Landudno ron i'n flin nath neb fy ateb. Dwi ddim yn meddwl bod yr un o'r pleidiau wedi rhoi digon o sylw i Ynys Mn."


GERAINT LLOYD

Geraint Lloyd
Geraint Lloyd

OED: 31

CARTREF: Llanelli

GWAITH: Peiriannydd meddalwedd

BARN:"Ryn ni wedi cael lot o bamffledi drwy'r drws ond ma fe siwd drafferth i fynd drwyddyn nhw , ma nhw'n ddiwerth rili. Be sy'n glir yw bod digon o deimladau 'da pobl yng Nghwm Gwendraeth - mae arwyddion ymhob man ond ni heb gael lot o ymgyrchu yma. A bod yn onest sa i'n teimlo bod lot wedi bod ar y cyfryngau ynglyn pholisau - mae'r pleidiau'n treulio'u hamser i gyd yn dweud be sy o'i le a ddim beth yw'r atebion. Mae e wedi bod yn eitha negatif."


OWAIN PHILLIPS

Owain Phillips
Owain Phillips

OEDRAN: 19

CARTREF: Llanelli

GWAITH: Myfyriwr yn Aberystwyth

BARN: "Mae hi wedi bod yn ymgyrch agored a diddorol iawn - y fwya agored sy wedi bod ers blynyddoedd. Rwy wedi clywed pobl mewn ardaloedd eraill o Gymru yn dweud nad ydyn nhw'n teimlo bod etholiad yn digwydd - ond yma yng Ngheredigion rych chi sicr yn gywbod bod etholiad yn digwydd - mae hi wedi bod yn frwydr danllyd iawn a phosteri ymhob man. Dwi wedi mwynhau bod yn rhan o 60 Cymru yn fawr - rwy wedi cael cyfle i gyfweld rhai o'r ymgeiswyr ac rwy wedi bod yn edrych ar y wefan yn gyson. Dwi'n meddwl bod e wedi neud i fi eiste lawr a meddwl yn fwy craff ynglyn beth sy'n mynd mlaen."


ANDY RINVOLUCRI

Andy Rinvolucri
Andy Rinvolucri

OEDRAN: 24

CARTREF: Llanbedr Pont Steffan

GWAITH: Gofalwr personol ar gyfer pobl anabl

BARN: "Mae materion lleol wedi bod yn bwysig iawn a dwi'n credu yn gyffredinol bod y pleidiau wedi ymateb i sefyllfa pobl leol wrth ymgyrchu ar bynciau fel gwasanaeth pryd ar glud i'r henoed ac iechyd. Mae bod yn rhan o 60 Cymru wedi bod yn diddorol i fi ac wedi newid fy marn am wleidyddiaeth achos dwi wastad wedi bod yn "floating voter" a dwi'n meddwl fy mod i wedi dod i ddeall sut allai'r Cynulliad gael ei redeg a sut ma nhw wedi dod i ddeall pwysigrwydd barn pobl lleol er mwyn addasu polisiau. Mae ymgeiswyr wedi bod yma yn Llambed ar y sgwr yn ceisio cael pobl I bleidleisio ond mae lot o ddeisebau wedi bod o gwmpas hefyd ar bynciau lleol fel cynlluniau i symud y swyddfa bost felly dwi'n meddwl bod hynny wedi neud yr ymgyrch yn fwy fywiog."


MARGARET TEARE

Margaret Teare
Margaret Teare

OEDRAN: 58

CARTREF: Llanbrynmair

GWAITH: Garddwraig fasnachol wedi ymddeol

BARN:"Roeddwn i a'm g&~373;r Keith ar fws etholiad y BBC ym Machynlleth wythnos dwetha ac roedd hi'n dawel iawn o gwmpas y dre - dim posteri , dim arwydd bod etholiad ar fin digwydd. Mae bod yn rhan o 60 Cymru wedi newid y ffordd ryn ni wedi edrych ar yr ymgyrch. Roedden ni ar raglen Richard Evans ar Radio Wales ac wedi cael y cyfle i holi'r arweinwyr - mae wedi helpu i ni ddeall am y tro cyntaf beth yw'r gwahaniaethau rhwng y pleidiau. Gan ein bod yn byw mewn ardal wledig dyn ni byth yn cael neb yn dod at y drws - dim ond taflenni drwy'r post, felly mae wedi bod yn amser diddorol."


TOMOS DAFYDD

Tomos Dafydd
Tomos Dafydd

OEDRAN: 20

CARTREF: Caerdydd / Aberystwyth

GWAITH: Myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth

BARN: "Roedd yr ymgyrch yn ddigon ara a difflach i gychwyn ond yn raddol mae wedi poethi - yma yng Ngheredigion mae bwrlwm etholiadol go iawn a thoreth o bosteri ar hyd y lle. rych chi'n cael gwir flas ymgyrch frwd a thanllyd ar brydiau odn dyw hyn ddim wedi'i adlewyrchu yng ngweddill Cymru. Roeddwn i yng Nghaerdydd y penwythnos dwetha a doedd yr un egni a brwdfrydedd ddim i'w teimlo yno. rwy wedi cael cyfle i fynegi fy marn drwy fod yn rhan o 60 Cymru, mae wedi bdo yn brofiad gwerth chweil. rwy'n gobeithio y bydd y gwleidyddion yn gwrando ar ein syniadau."


IEUAN DAVIES

Ieuan Davies
Ieuan Davies

OEDRAN: 52

CARTREF: Pontprennau, Caerdydd

GWAITH: Gyrrwr ac ymchwiliwr yswiriant

BARN: "Yr unig beth dwi wedi sylwi yw bod yr ymgyrch wedi bod yn negatif iawn - ma pawb yn dweud be sy'n bod ar y pleidiau eraill yn cymryd 'cheap shots.' Mae'r polisau i gyd yn eitha tebyg mewn gwirionedd - a dwi'n meddwl dylen nhw wedi canolbwyntio ar be sy'n neud nhw'n wahanol i'w gilydd - rhywbeth dydyn ddim wedi neud yn llwyddiannus iawn. Rwy wedi mwynhau bod yn rhan o'r 60 Cymru - rwy wedi cymryd mwy o sylw o be sy'n mynd mlaen ac wedi dysgu llawer."


GWYNNE GRIFFITHS

Gwynne Griffiths
Gwynne Griffiths

OEDRAN: 60

CARTREF: Pontcanna, Caerdydd

GWAITH: Cyn-bennaeth Athrofa Chwaraeon Cymru - wedi ymddeol.

BARN: "Es i weld 'Pawb a'i Farn' yng Nghaerdydd ac fe ges i gyfle i sgwrsio gyda'r panelwyr. Dwedes i nad on i'n gweld y bydde unrhyw blaid yn cael 30 o aelodau ond roedden nhw'n amharod i drafod cydweithio. Mae arolygon barn yn awgrymu mai dyna be fydd yn gorfod digwydd. Mae'n rhaid i'r pleidiau gydweithio ar l yr etholiad. Dwi'n meddwl bod llai o apathi nawr - mae Rhyfel Irac wedi helpu deffro pobl yn wleiddydol a'r ffaith bod Blair yn mynd."


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^