BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 24 Ebrill 2007, 18:37 GMT 19:37 UK
Yr Economi: "Y pwnc pwysicaf"
60 cymru
Casglwyd grŵp 60 Cymru i roi eu barn ar bynciau llosg

Beth y dylai ymgeiswyr ar gyfer etholiadau'r Cynulliad 2007 gynnig i'r etholwyr ?

Hwn yw'r cwestiwn i aelod 60 Cymru, y criw y mae BBC Cymru wedi ei gasglu - un ar gyfer pob Aelod Cynulliad - i roi barn am bynciau llosg.

Mae eu safbwyntiau gwleidyddol yn wahanol - pleidleiswyr tro cyntaf, myfyrwyr, gweithwyr archfarchnadoedd, cyn-filwr, diffoddwr tān, nyrs a phensiynwyr.

Gan fod hybu'r economi a chreu a diogelu swyddi yn flaenoriaeth i bob un o'r prif bleidiau fe holwyd aelod o griw 60 Cymru am yr hyn y dylai Llywodraeth nesa'r Cynulliad ei gyflawni yn y maes hwn.

Mae Tomos Dafydd, 20 oed yn dod o Gaerdydd ac yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Tomos Dafydd
Tomos Dafydd: "Mae eisiau rhoi terfyn ar y llif deallusol i Loegr"

BARN TOMOS DAFYDD

Yr economi yw'r mater pwysicaf i mi fel etholwr ar drothwy Etholiadau'r Cynulliad.

Rwyf am weld yr holl bleidiau gwleidyddol yn sicrhau lle canolog i'w polisļau economaidd yn eu maniffestos, ac yn llwyr ymroi i fynd i'r afael ā diwygio'r economi Gymreig wedi Mai 3.

Colli cyfle

Nid yw'r Llywodraeth bresennol wedi gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o arian amcan un y Gymuned Ewropeaidd.

Collwyd cyfle euraidd i roi hwb gwirioneddol i'r sector gweithgynhyrchu a'r sector breifat yma yng Nghymru, a chreu swyddi cynaliadwy o ansawdd gogyfer y dyfodol.

Yn hytrach, bu cynllunio economaidd a gwario'r llywodraeth dros yr wyth mlynedd ddiwethaf yn dameidiog ac yn annigonol i ddatblygu'r economi Gymreig.

Trafnidiaeth

Carwn weld cynllun drafnidiaeth hir dymor yn cael ei ddatblygu er budd cryfhau isadeiledd Cymru.

Yn ganolog i'r cynllun hwnnw byddai datblygu'r rhwydwaith drafnidiaeth gyhoeddus a sicrhau amserlen integreiddiedig rhwng ein trenau a'r gwasanaeth bws.

Hoffwn weld Llywodraeth y Cynulliad yn torri'r gyfradd dreth i fusnesau bychain a'r faich fiwrocrataidd gynyddol sy'n wynebu unigolion wrth sefydlu busnesau yng Nghymru.

"Cystadlu ag economļau'r byd"

Mae galw i ehangu ar y ddarpariaeth o gyrsiau galwedigaethol i'n pobol ifanc a'r cyfleoedd i geisio am brentisiaethau.

Mae eisiau rhoi terfyn ar y llif deallusol i Loegr, ac annog ein graddedigion disgleiriaf i aros yng Nghymru yn ogystal.

Gellir gwneud hynny o bosibl drwy ad-dalu eu ffioedd prifysgol.

Mi fyddai'r polisļau hyn yn sicrhau bod gan Gymru llafurlu cymwys a soffistigedig i gystadlu ag economļau'r byd yn y ganrif hon.

Mi fyddai'r agenda economaidd yma yn llwyr drawsnewid yr economi Gymreig ac yn gwneud Cymru yn lle delfrydol i gwmnļau leoli neu gychwyn eu busnesau.

Mi fyddai'r economi a'r genedl gyfan ar ei hennill yn sgil y buddsoddiad anferthol yma.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^