BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 22 Mawrth 2007, 13:29 GMT
'Angen codi ysgolion newydd'
60 cymru
Casglwyd grŵp 60 Cymru i roi eu barn ar bynciau llosg

Beth y dylai ymgeiswyr ar gyfer etholiadau'r Cynulliad 2007 gynnig i'r etholwyr ?

Dyna'r cwestiwn i aelod o grŵp 60 Cymru, y criw y mae BBC Cymru wedi ei gasglu - un ar gyfer pob Aelod Cynulliad - i roi eu barn am bynciau llosg.

Mae'r criw ag amrywiaeth o safbwyntiau gwleidyddol - pleidleiswyr tro cyntaf, myfyrwyr, gweithwyr archfarchnadoedd, cyn-filwr, diffoddwr tân, nyrs a phensiynwyr.

Gan fod y nifer sy'n pleidleisio mewn etholiadau yn dal yn isel flwyddyn ar ôl blwyddyn fe holwyd un aelod o griw 60 Cymru am yr hyn y dylai Llywodraeth nesa'r Cynulliad yn ei gyflawni.

Mae David Burton, diffoddwr tân 36 oed, yn byw yn Hensol, Pont-y-clun.


David Burton
David Burton: Dylai Addysg ac Iechyd fod yn flaenoriaethau

BARN DAVID BURTON

Fel pob rhiant yng Nghymru mae gen i ddiddordeb mewn unrhywbeth sy'n mynd i effeithio ar hapusrwydd a datblygiad fy mhlentyn.

Y ddwy adran sy'n fwya' tebygol o wneud hynny yw'r system addysg a'r system iechyd.

Yn draddodiadol, mae 'na "elfen o annibendod" wedi bod yn yr adran addysg yng Nghymru o'i gymharu â gweddill Prydain.

Hoffwn i weld diwedd ar yr hen ysgolion Fictorianaidd a gafodd eu codi fwy na chanrif yn ôl.

Mae'n hen bryd i'r llywodraeth godi ysgolion newydd sy'n gallu darparu'r dechnoleg sy'n angenrheidiol er mwyn paratoi'r plant ar gyfer y ganrif hon.

Hoffwn i weld yr ysgolion yn cynnig llefydd i fabanod oherwydd gallai hynny sicrhau bod y rhieni yn gallu mynd yn ôl i'r gwaith heb orfod talu prisiau afresymol y meithrinfeydd.

Yn fy marn i, dyw arholiadau ar hyn o bryd ddim yn cael eu hystyried yn rhai difrifol gan y byd busnes.

Fe ddylen ni ddychwelyd i'r hen system o Safon 'O' a Safon 'A' neu ddilyn y system bagloriaeth sy'n cael ei defnyddio'n fwy ar y cyfandir.

Mae'n bwysig cydnabod nad pawb sy'n llwyddo'n academaidd a dyna pam y dylen ni roi hyfforddiant a chefnogaeth er mwyn i fusnesau bach dderbyn prentisiaethau.

Iechyd

Fe ddylai'r system iechyd gael ei seilio yn ddyfnach yn y system addysg.

Mae un o'r pleidiau, Plaid Cymru, yn ceisio ailgyflwyno nyrsys i'r ysgol. Mae hwn yn syniad da yn fy marn i.

Ond fe ddylen ni sicrhau bod gan y nyrsys fwy o gyfle i gynnal gwersi er mwyn hyfforddi'r plant ar sut i fwyta'n iach a chadw'n heini.

Ar yr un pryd hoffwn i se'r gwleidyddion yn addo atal gwerthu meysydd chwarae er mwyn adeiladu tai.

Wrth edrych at y dyfodol gallai Cymru arwain y ffordd drwy sicrhau bod gan bob tŷ newydd ac ymhen amser, pob hen dŷ, banel solar ar y to.

Hoffwn i weld deddf i godi'r oedran ysmygu yn flynyddol. Hynny yw, ni fydd hawl gan unrhyw un brynu sigaréts o dan 16 oed - o eleni ymlaen.

Ond bydd yr oedran yn codi i 17 y flwyddyn nesa, ac yna'n codi bob blwyddyn.

Byddai hyn yn sicrhau bod sigaréts yn diflannu'n llwyr a bydd iechyd pawb yn gwella.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^