BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 12 Mawrth 2007, 07:01 GMT
60 Cymru - De Orllewin Cymru
Map o Gymru

Mae ymgyrch Etholiadau'r Cynulliad ar fin cychwyn go iawn. Gyda 60 o seddi ar draws Cymru, mae'r pleidiau gwleidyddol am berswadio pobl i bleidleisio ar Fai 3.

Mae BBC Cymru wedi dod o hyd i'w grŵp ei hunan o 60 - 60 Cymru - grŵp o etholwyr cyffredin o bob cwr o Gymru, fydd yn rhan o sylw'r BBC ar yr etholiadau.

Ymhlith y 60 sydd wedi'u dewis mae 'na amrediad o safbwyntiau gwleidyddol, pleidleiswyr am y tro cyntaf, myfyrwyr, gweithwyr archfarchnadoedd, cyn-filwr, diffoddwr tn, nyrs a phensiynwyr.

Fe fyddan nhw'n chwarae'u rhan drwy roi eu barn ar nifer o bynciau sy'n eu corddi a heb amheuaeth fe ddaw'r pynciau mawr i'r amlwg; iechyd, gwaith, addysg a datganoli.

Mae'r 60, fel gweddill yr etholwyr, am gael atebion i'r cwestiynau mawr cyn Mai 3.


 • ANTHONY BERROW

  Anthony Berrow
  Anthony Berrow

  OEDRAN: 49

  CARTREF: Nant-y-moel, ger Pen-y-bont ar Ogwr.

  GWAITH: Rheolwr Technoleg Gwybodaeth

  MATERION: Dywed Anthony ei fod wedi'i siomi 'r pleidiau Cymreig a'i fod yn teimlo nad ydyn nhw'n cytuno ddigon nac yn cydweithio. Mae hefyd yn dweud i'r aelodau fynd ag agweddau San Steffan i'r Cynulliad pan gafodd ei sefydlu, gan ei weld fel lle i gynnal brwydrau.


  JIM BOWEN

  Jim Bowen
  Jim Bowen

  OEDRAN: 69

  CARTREF: Gorseinon, Abertawe

  GWAITH: Morwr tanfor y Llynges Frenhinol, wedi ymddeol ar l 40 mlynedd o wasanaeth.

  MATERION: Mae Jim yn teimlo nad yw Rhodri Morgan wedi gosod esiampl dda ar l cyrraedd digwyddiadau yn hwyr. Dywed Jim bod gwahaniaethau mewn ariannu a'r cynllun talebau yn golygu nad oes ganddo'r hawl i gael cadair olwyn am ddim, am ei fod yn byw yng Nghymru yn hytrach na Lloegr.


  MARTYN CLIFFORD

  Martin Clifford
  Martin Clifford

  OEDRAN: 47

  CARTREF: Porthcawl

  GWAITH: Athro llanw

  MATERION: Mae Martin yn poeni am oroesiad yr iaith Gymraeg ac ymdrechion y gwleidyddion i'w hyrwyddo. Hoffai weld mwy o bwyslais ar greu cyfoeth yn economi Cymru trwy hyrwyddo mentergarwch deinamig.


  ANITA DAVIES

  Anita Davies
  Anita Davies

  OEDRAN: 35

  CARTREF: Litchard, Pen-y-bont ar Ogwr

  GWAITH: Gweithio i Sefydliad y Deillion Caerdydd

  MATERION: Dywed Anita y byddai'n hoffi gweld y cynulliad yn cael pwerau newydd. Mae'n credu bod y cynulliad yn amlach na pheidio yn edrych tuag at faterion yn Lloegr cyn dod i benderfyniad. Er bod yr agwedd ofalus hon yn dda ar un llaw, mae'n credu y gallai Cymru fod yn fwy rhagweithiol wrth osod ei hagenda ei hun.


  COLIN DAVIES

  Colin Davies
  Colin Davies

  OEDRAN: 44

  CARTREF: Pen-y-bont ar Ogwr

  GWAITH: Swyddog datblygu cymunedol

  MATERION: Pleidleisiodd Colin o blaid datganoli ond mae'n dweud iddo gael ei siomi gan realiti gwleidyddiaeth y Cynulliad. Mae'n gefnogwr mawr o farn Ron Davies ar ddatganoli - gwneud pethau'n wahanol yng Nghymru yn hytrach na'r gweiddi partisan yn San Steffan. Ond meddai, nid yw'r weledigaeth hon wedi'i gwireddu.


  RHIANNON ELEY

  Rhiannon Eley
  Rhiannon Eley

  OEDRAN: 21

  CARTREF: Abertawe

  GWAITH: Myfyrwraig nyrsio ym Mhrifysgol Abertawe

  MATERION: Mae Rhiannon yn poeni am ariannu'r gwasanaeth iechyd a'r effaith bellach gall hyn ei gael ar ei gobeithion o gael swydd. Hoffai weld addewid gan Aelodau Cynulliad a gweinidogion y llywodraeth y byddan nhw'n ymgynghori gweithwyr y gwasanaeth iechyd, nyrsys yn arbennig, wrth wneud penderfyniadau ar ofal iechyd.


  LISA HIGGINS

  Lisa Higgins
  Lisa Higgins

  OEDRAN: 23

  CARTREF: Abertawe

  GWAITH: Di-waith

  MATERION: Mae Lisa yn anobeithio ynglŷn difaterwch gwleidyddol ac mae'n credu mai un ateb fyddai galluogi pobl ifanc i bleidleisio ar-lein drwy gyfrwng safle diogel. Mae Lisa'n credu y gall canoli gwasanaethau iechyd fod yn broblem ac mae'n poeni am golli gwasanaethau o dde ddwyrain Cymru. Mae Lisa hefyd yn cefnogi Clwb Pl-droed Abertawe yn frwd.


  TINA JONES

  Tina Jones
  Tina Jones

  OEDRAN: 40

  CARTREF: Casllwchwr, Abertawe

  GWAITH: Gweithio mewn archfarchnad a rhoi help llaw yn ei hysgol leol.

  MATERION: Mae Tina'n credu'n gryf bod yna ddiffyg cefnogaeth i bobl sydd am brynu'u cartref eu hunain, ac mae'n poeni am yr amgylchedd yn ogystal materion yn ymwneud thrafnidiaeth.


  MICHELLE ROBINSON

  Michelle Robinson
  Michelle Robinson

  OEDRAN: 38

  CARTREF: Pontarddulais

  GWAITH: Mae Michelle yn athrawes gynorthwyol mewn ysgol ym Mhontarddulais.

  MATERION: Mae gan Michelle ddiddordeb mewn polisau addysg yn ogystal materion gofal plant. Mae'n rhedeg grŵp plant bach Ti a Fi Pontarddulais.


  KAMAL SELMASSI

  Kamal Selmassi
  Kamal Selmassi

  OEDRAN: 64

  CARTREF: Pen-y-bont ar Ogwr

  GWAITH: Gweithio gyda'r digartref

  MATERION: Dywed Kamal na all ddeall pam nad yw pobl yn defnyddio'u hawl i bleidleisio - roedd ganddo ddagrau yn ei lygaid wrth bleidleisio am y tro cyntaf yn y wlad hon. Mae'n dweud nad oes digon o ddannedd gan y Cynulliad ac mae lefel ymwybyddiaeth pobl gyffredin yn isel, ac os nad yw pobl yn pleidleisio, maen nhw'n difreinio'u hunain.


  NON THOMAS

  Non Thomas
  Non Thomas

  OEDRAN:62

  CARTREF:Abertawe

  GWAITH: Is-Gofrestrydd arolygol rhan-amser gyda Chyngor Abertawe.

  MATERION: Mae'r materion sy o bwys i Non yn cynnwys iechyd ac mae'n gwrthwynebu canoli gwasanaethau. Mae'n teimlo nad yw'r Cynulliad yn berthnasol i bob rhan o Gymru ac mae'n canolbwyntio gormod ar Gaerdydd.


  ROSS THOMAS

  Ross Thomas
  Ross Thomas

  OEDRAN:19

  CARTREF:Pen-y-Bont ar Ogwr

  GWAITH: Myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe

  MATERION: Fel un fydd yn pleidleisio am y tro cyntaf dywedodd ei fod yn frwd dros wleidyddiaeth yn wahanol i'w gyfeillion. Mae'n poeni am y gwasanaeth iechyd, addysg ac ymwybyddiaeth o bobl ifanc mewn gwleidyddiaeth.

 • CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^