BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 12 Mawrth 2007, 07:00 GMT
60 Cymru - Canolbarth a Gorllewin
Map o Gymru

Mae ymgyrch Etholiadau'r Cynulliad ar fin cychwyn go iawn. Gyda 60 o seddi ar draws Cymru, mae'r pleidiau gwleidyddol am berswadio pobl i bleidleisio ar Fai 3.

Mae BBC Cymru wedi dod o hyd i'w grŵp ei hunan o 60 - 60 Cymru - grŵp o etholwyr cyffredin o bob cwr o Gymru, fydd yn rhan o sylw'r BBC ar yr etholiadau.

Ymhlith y 60 sydd wedi'u dewis mae 'na amrediad o safbwyntiau gwleidyddol, pleidleiswyr am y tro cyntaf, myfyrwyr, gweithwyr archfarchnadoedd, cyn-filwr, diffoddwr tān, nyrs a phensiynwyr.

Fe fyddan nhw'n chwarae'u rhan drwy roi eu barn ar nifer o bynciau sy'n eu corddi a heb amheuaeth fe ddaw'r pynciau mawr i'r amlwg; iechyd, gwaith, addysg a datganoli.

Mae'r 60, fel gweddill yr etholwyr, am gael atebion i'r cwestiynau mawr cyn Mai 3.


 • JOHN ABEL JONES

  John Abel Jones
  John Abel Jones

  OEDRAN: 53

  CARTREF: Llanbedr Pont Steffan

  GWAITH: Marchnata da byw

  MATERION: Iechyd, addysg a swyddi. Mae'n arbennig o bryderus bod Llanbedr Pont Steffan yn ardal sy'n marw, a hoffai weld rhywbeth yn cael ei wneud i fynd i'r afael ā hyn. Mae ganddo deimladau cymysg ynglŷn ā'r cynulliad a llwyddiant datganoli.


  GBUBEMI AMAS AMANORITSEWOR

  Gbubemi Amas Amanoritsewor
  Gbubemi Amas Amanoritsewor

  OEDRAN: 51

  BYW: Cross Hands

  GWAITH: Ymgynghorydd Celf

  MATERION: Wedi dychryn am y gagendor rhwng y tlawd a'r cyfoethog yn Abertawe. Hoffai weld mwy o bwyslais ar gyfleoedd cyfartal i bobl ddu yng Nghymru yn ystod 200 mlynedd diddymu caethwasiaeth.


  PAUL FAGG

  Paul Fagg
  Paul Fagg

  OEDRAN: 76

  CARTREF: Pwllheli, Pen Llŷn

  GWAITH: Wedi ymddeol

  MATERION: Dyw ef erioed wedi'i ganfasio gan unrhyw ymgeisydd gwleidyddol ers symud i Bwllheli. Mae e wedi dechrau teimlo bod yr hyn sy'n digwydd ym Mae Caerdydd yn "gwbl ddatgysylltiedig" o fywyd yn Llŷn.


  JULIE FARRINGTON

  Julie Farrington
  Julie Farrington

  OEDRAN: 46

  CARTREF: Aberystwyth

  GWAITH: Artist gwydr lliw

  MATERION: Mae lefelau twristiaeth, a pholisi twristiaeth y llywodraeth yng Nghymru yn ei phoeni gan fod ei busnes yn dibynnu arno. Mae'n feirniadol o'r polisi ar yr iaith Gymraeg ac mae'n teimlo bod y sefyllfa gyda deintyddion y gwasanaeth iechyd yn affwysol.


  LOUISE HUGHES

  Louise Hughes
  Louise Hughes

  OEDRAN: 44

  CARTREF: Llanegryn

  GWAITH: Mam llawn amser

  MATERION: Dywed Louise mai'r brif flaenoriaeth yn ei hardal yw diffyg cyfleoedd swyddi. Mae hi'n dweud bod hyn yn arwain at dlodi a bod Tywyn, y dref agosā, yn dioddef oherwydd diffyg buddsoddi. Materion eraill sy'n achosi pryder iddi yw bod pethau'n cau - mae'r ysgol leol dan fygythiad. Mae hi hefyd yn poeni am gau swyddfeydd post ac ysbytai. Mae prisiau tai cynyddol yn ardaloedd cefn gwlad Cymru hefyd yn broblem, meddai.


  SUSAN HUNT

  Susan Hunt
  Susan Hunt

  OEDRAN: 58

  CARTREF: Llanfyllin

  GWAITH: Athrawes ysgol uwchradd yn Y Trallwng

  MATERION: Addysg, darpariaeth iechyd a gofal i'r henoed yw'r pynciau sy'n ei phoeni'n bennaf. Dywed hefyd bod ganddi deimladau cryfion ynglŷn ā materion amgylcheddol a'r her y mae cynhesu byd-eang yn ei osod. Dywed Susan y byddai'n hoffi talu am ei phresgripsiynau - fel y gall eraill fanteisio ar yr arian ychwanegol.


  CLAIRE LEWIS

  Claire Lewis
  Claire Lewis

  OEDRAN: 20

  CARTREF: Rhaeadr/Aberystwyth

  GWAITH: Myfyrwraig yn Aberystwyth

  MATERION: Dywed fod ganddi ddiddordeb mewn polisļau addysg yn gyffredinol ac mewn addysg bellach gan y bydd hi'n hyfforddi fel athrawes cyn hir. Mae am weld beth sydd gan y pleidiau i'w gynnig o ran polisi tai gan ei bod yn gobeithio setlo yn y dyfodol agos


  GERAINT LLOYD

  Geraint Lloyd
  Geraint Lloyd

  OED: 31

  CARTREF: Llanelli

  GWAITH: Peiriannydd meddalwedd

  MATERION: Fe ddylai mwy gael ei wneud dros yr iaith Gymraeg, ysgolion bach, trafnidiaeth gyhoeddus a'r gwasanaeth iechyd. Mae o'n bryderus am y ddarpariaeth ar gyfer costau gofal plant.


  IAN MOORE

  Ian Moore
  Ian Moore

  OEDRAN: 60

  CARTREF: Llechfaen, Aberhonddu

  GWAITH: Rhedeg ei fusnes golchi dillad ei hun

  MATERION: Er roedd Ian yn amheus a fyddai Cynulliad Cenedlaethol yn gweithio, erbyn hyn mae wedi dod i gredu ei fod yn bwysig bod pobl Cymru yn ymwneud yn uniongyrchol ā'r ffordd y mae'r wlad yn cael ei llywodraethu


  OWAIN PHILLIPS

  Owain Phillips
  Owain Phillips

  OEDRAN: 19

  CARTREF: Llanelli

  GWAITH: Myfyriwr yn Aberystwyth

  MATERION: Yn poeni am effaith ffioedd myfyrwyr a Deddf Llywodraeth Cymru. Mae Owain yn lled-gefnogol i bwerau newydd y Cynulliad ond mae'n credu y bydd gan San Steffan ormod o ddylanwad ar wleidyddiaeth Cymru o hyd


  ANDY RINVOLUCRI

  Andy Rinvolucri
  Andy Rinvolucri

  OEDRAN: 24

  CARTREF: Llanbedr Pont Steffan

  GWAITH: Gofalwr personol ar gyfer pobl anabl

  MATERION: Cyfartaledd a hawliau pobl anabl sy'n ei boeni. Hoffai yn arbennig weld gwleidyddion yn fwy ymwybodol o'r rhai sydd a sawl anabledd gan gynnwys problemau iechyd meddwl. Byddai hefyd yn hoffi gweld mwy o gyfle cyfartal i bobl hoyw.


  MARGARET TEARE

  Margaret Teare
  Margaret Teare

  OEDRAN: 58

  CARTREF: Llanbrynmair

  GWAITH: Garddwraig fasnachol wedi ymddeol

  MATERION: Mae'n poeni am nifer o faterion gan gynnwys Bwrdd yr Iaith Gymraeg, gofal i'r henoed, cefnogaeth i gymunedau Cymraeg, gwasanaeth meddygon y tu allan i oriau swyddfa a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

 • CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^