BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 5 Ebrill 2007, 09:23 GMT 10:23 UK
60 Cymru - Y Gogledd
Map o Gymru

Mae ymgyrch Etholiadau'r Cynulliad ar fin cychwyn go iawn. Gyda 60 o seddi ar draws Cymru, mae'r pleidiau gwleidyddol am berswadio pobl i bleidleisio ar Fai 3.

Mae BBC Cymru wedi dod o hyd i'w grŵp ei hunan o 60 - 60 Cymru - grŵp o etholwyr cyffredin o bob cwr o Gymru, fydd yn rhan o sylw'r BBC ar yr etholiadau.

Ymhlith y 60 sydd wedi'u dewis mae 'na amrediad o safbwyntiau gwleidyddol, pleidleiswyr am y tro cyntaf, myfyrwyr, gweithwyr archfarchnadoedd, cyn-filwr, diffoddwr tn, nyrs a phensiynwyr.

Fe fyddan nhw'n chwarae'u rhan drwy roi eu barn ar nifer o bynciau sy'n eu corddi a heb amheuaeth fe ddaw'r pynciau mawr i'r amlwg; iechyd, gwaith, addysg a datganoli.

Mae'r 60, fel gweddill yr etholwyr, am gael atebion i'r cwestiynau mawr cyn Mai 3.


 • BEDWYR GRIFFITHS

  Bedwyr Griffiths
  Bedwyr Griffiths

  OEDRAN: 32

  CARTREF: Dinbych

  GWAITH: Gofalwr

  MATERION: Ei brif ddiddordeb yw materion iechyd, oherwydd ei waith. Mae ei dad yn anhwylus gyda chlefyd Alzheimer a Bedwyr sy'n gofalu amdano. Mae ei chwaer yn nyrs ac arferai Bedwyr weithio yn Ysbyty Glan Clwyd. Hoffai weld mwy o bwerau gan y Cynulliad ac mae'n credu y dylid edrych eto ar gau ysgolion bach, swyddfeydd post ac ysbytai lleol.


  KELVIN GRIFFITHS

  Kelvin Griffiths
  Kelvin Griffiths

  OEDRAN: 53

  CARTREF: Carmel

  GWAITH: Cyn-heddwas, nawr yn ffarmwr

  MATERION: Mae ei brif bynciau yn cyfuno dau linyn ei fywyd gwaith - sef cyfraith a threfn a materion cefn gwlad. O ran yr olaf, dywed nad yw ffermwyr eisiau cymorthdaliadau o raid, maen nhw eisiau pris teg yn y farchnad.


  HELEN MAI HUGHES

  Helen Mai Hughes
  Helen Mai Hughes

  OEDRAN: 22

  CARTREF: Llanfechell, Amlwch

  GWAITH: Cynorthwy-ydd dosbarth

  MATERION: Mae Helen yn credu bod ganddi ormod o gymwysterau ac mae'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i swydd ar Ynys Mn ar l graddio mewn Seicoleg. Cafodd gymorth gan Hyfforddiant Parys ym Mn ac mae'n gweithio nawr fel cynorthwyydd dosbarth. Mae'n teimlo nad oes dim i'w gael ar Ynys Mn i bobl ifanc ac nad oes llawer o ddiben pleidleisio.


  MIKE HUGHES

  Mike Hughes
  Mike Hughes

  OEDRAN: 56

  CARTREF: Hen Golwyn

  GWAITH: Rheolwr gwasanaethau adeiladu

  MATERION: Diddordeb mawr mewn materion lleol ac mae'n poeni ynglŷn nifer y swyddi sifil y bu'n rhaid i Heddlu'r Gogledd eu colli ar l derbyn llai o gyllid gan y Swyddfa Gartref. Mae'n poeni am wleidyddion sydd, meddai, yn rhoi gogwydd gwahanol ar faterion er mwyn "ateb eu dibenion eu hunain".


  ALWYN JONES-PARRY

  Alwyn Jones-Parry
  Alwyn Jones-Parry

  OEDRAN: 64

  CARTREF: Llandrillo, ger Corwen

  GWAITH: Prifathro wedi ymddeol

  MATERION: Gwleidyddion - a'u gonestrwydd - sydd fwyaf pwysig. Mae'n meddwl y dylai pleidleisio fod yn orfodol, ac y dylai fod opsiwn ar y papur i bobl nodi 'dim un o'r uchod'. Mae iechyd a thai fforddiadwy yn faterion pwysig ac nid yw'n gwbl argyhoeddedig bod y cynulliad yn beth da - mae'n ychwanegu haen arall o lywodraeth, meddai. Mae'n dweud ei fod yn hoffi i wleidyddion fod barn gref, ond bydd yn gwrando ar bob barn ac efallai'n addasu yn l sefyllfa sy'n datblygu.


  JENNY JONES

  Jenny Jones
  Jenny Jones

  OEDRAN: 24

  CARTREF: Llandyrnog

  GWAITH: Daearegydd, ymgynghorydd cosmetig rhan amser

  MATERION: Hoffai weld mwy o angerdd ac argyhoeddiad gan ein gwleidyddion. Mae'n amser maith ers i ni gael gwleidyddion gyda brwdfrydedd Neil Kinnock, meddai. Gan ei bod yn ferch i ffarmwr, mae gan Jenny ddiddordeb mewn materion amaethyddol, a hoffai weld polisau'r pleidiau ar ofal iechyd a'r amgylchedd.


  JOHN MORGANS

  John Morgans
  John Morgans

  OEDRAN: 64

  CARTREF: Benllech, Ynys Mn

  GWAITH: Cyn ymgynghorydd ariannol

  MATERION: Yn l John mae'r Cynulliad yn wastraff arian, ac fe ddylai gael ei alw'n "Gynulliad De Cymru". Mae gan John broblem gyda phresgripsiynau rhad ac am ddim. Mae'n ofni y bydd angen cymryd arian o gyllidebau presennol y gwasanaeth iechyd er mwyn talu amdanyn nhw.


  DEWI PARRY

  Dewi Parry
  Dewi Parry

  OEDRAN: 32

  CARTREF: Rhiwlas, Bangor

  GWAITH: Rheolwr Technoleg Gwybodaeth

  MATERION: Gyda geni trydydd plentyn y Pasg hwn, mae Dewi'n poeni'n bennaf am faterion gofal plant yn ogystal glendid mewn ysbytai. Mae'n teimlo'n gryf ynglŷn ffioedd meithrinfeydd ac mae'n dweud y dylai teuluoedd ifanc gael mwy o help ariannol. Mae hefyd yn pendroni tybed pam bod rhai ysgolion yn gorfod codi arian er mwyn prynu pethau sylfaenol. Hefyd hoffai weld mwy o gefnogaeth ariannol i'r Ambiwlans Awyr - mae'n codi arian yn ei amser hamdden.


  MARY ELEN ROWLANDS

  Mary Elen Rowlands
  Mary Elen Rowlands

  OEDRAN: 22

  CARTREF: Amlwch

  GWAITH: Cynorthwy-ydd gweinyddol

  MATERION:Mae Mary Elen am weld newidiadau ar Ynys Mn, sy'n amrywio o fwy o gymorth gyda phobl ifanc sy'n chwilio am do uwch eu pen i chwilio am lefydd iddyn nhw fynd gyda'r nos fel clybiau ieuenctid.Mae hi hefyd yn credu bod swyddi yn fater pwysig gyda'r Wylfa yn cau. Mae hi eisiau gwybod pa fath o ddyfodol fydd 'na iddi hi - a'i merch.


  MATT WOOD

  Matt Wood
  Matt Wood

  OEDRAN: 23

  CARTREF: Llanelwy, Sir Ddinbych

  GWAITH: Gweithiwr bar

  MATERION: Mae ei ddiddordeb pennaf mewn swyddi, yn enwedig gan ei fod yn byw nl adref ar l graddio yng Nghaerdydd. Hoffai weld polisau'r pleidiau ar swyddi a sut y byddan nhw'n eu creu nhw. Nawr mae'n poeni y bydd angen iddo ddychwelyd i Gaerdydd - neu rywle arall ym Mhrydain - er mwyn cael gyrfa l-raddedig.


  STEVE TAYLOR

  Steve Taylor
  Steve Taylor

  OEDRAN: 22

  CARTREF: Wrecsam

  GWAITH: Gweithio mewn archfarchnad

  MATERION: Mae'n teimlo bod y Cynulliad yn bleidiol tuag at y de ac mae'n credu bod mwy o arian yn cael ei dargedu yno. Hoffai weld gwleidyddion yn mynd i'r afael materion trafnidiaeth gyhoeddus ar draws Cymru. Hefyd hoffai Steve weld gwleidyddion yn gwrando o ddifri ar farn yr etholwyr.


  KEN VALENTINE

  Ken Valentine
  Ken Valentine

  OEDRAN: 73

  CARTREF: Rhos

  GWAITH: Cyn-lwr a gwneuthurwr ceblau wedi ymddeol.

  MATERION: Dywed Ken ei fod yn fodlon gyda rhai o benderfyniadau diweddar y cynulliad - fel pas bws am ddim - ond mae'n teimlo bod 'na dueddiad i ffafrio'r de. Mae'n cefnogi datganoli ac mae adfywio wedi cynorthwyo'r ardal y mae'n byw ynddo.

 • CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^