BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 12 Ebrill 2007, 12:04 GMT 13:04 UK
60 Cymru - De Ddwyrain Cymru
Map o Gymru

Mae ymgyrch Etholiadau'r Cynulliad ar fin cychwyn go iawn. Gyda 60 o seddi ar draws Cymru, mae'r pleidiau gwleidyddol am berswadio pobl i bleidleisio ar Fai 3.

Mae BBC Cymru wedi dod o hyd i'w grŵp ei hunan o 60 - 60 Cymru - grŵp o etholwyr cyffredin o bob cwr o Gymru, fydd yn rhan o sylw'r BBC ar yr etholiadau.

Ymhlith y 60 sydd wedi'u dewis mae 'na amrediad o safbwyntiau gwleidyddol, pleidleiswyr am y tro cyntaf, myfyrwyr, gweithwyr archfarchnadoedd, cyn-filwr, diffoddwr tn, nyrs a phensiynwyr.

Fe fyddan nhw'n chwarae'u rhan drwy roi eu barn ar nifer o bynciau sy'n eu corddi a heb amheuaeth fe ddaw'r pynciau mawr i'r amlwg; iechyd, gwaith, addysg a datganoli.

Mae'r 60, fel gweddill yr etholwyr, am gael atebion i'r cwestiynau mawr cyn Mai 3.


 • LISA BERRY

  Lisa Berry
  Lisa Berry

  OEDRAN: 18

  CARTREF: Casnewydd

  GWAITH: Myfyrwraig

  MATERION: Yn l Lisa ni ddylai pobl sydd heb bleidleisio gwyno am y rhai sydd mewn grym. Hoffai i'r gwleidyddion ganolbwyntio ar drafnidiaeth gyhoeddus, yn arbennig ansawdd a phris gwasanaethau trn a bws.


  ELAINE CHAPPELL

  Elaine Chappell
  Elaine Chappell

  OEDRAN: 63

  CARTREF: Garnlydan, Blaenau Gwent

  GWAITH: Peiriannydd wedi ymddeol

  MATERION: Yn credu bod diweithdra yn gwaethygu, yn enwedig ym Mlaenau Gwent, a hoffai weld cyflogwr mawr yn dod i'r ardal. Dywed Elaine ei bod yn gweld yr anogaeth am ddosbarthiadau llai ar un llaw - ond eto mae ysgolion bach yn cael eu cau, meddai. Hoffai weld glendid yn brif flaenoriaeth mewn ysbytai ac mae'n poeni fod y broblem yn gwaethygu.


  PHAEDRA COLE

  Phaedra Cole
  Phaedra Cole

  OEDRAN: 33

  CARTREF: Casnewydd

  GWAITH: Gweithio mewn banc

  MATERION: Mae ganddi bryderon am ddiffyg cefnogaeth ar gyfer teuluoedd. Mae'n teimlo bod pobl sy'n briod, yn wyn ac yn ddosbarth canol yn cael cam. Yn l Phaedra fe ddylai'r arian mae'r llywodraeth yn ei wario ar bolisi tramor ymosodol gael ei wario ar addysg ac iechyd.


  ROGER EVANS

  Roger Evans
  Roger Evans

  OEDRAN: 58

  CARTREF: Oakdale

  GWAITH: Gwas sifil ac Ynad Heddwch

  MATERION: Mae'r cynulliad wedi gwario llawer o arian ond heb gyflawni llawer yn l Roger, a hoffai weld ei ddiddymu. Aeth i ddadl y cynulliad yng Nglyn Ebwy ac yn ei farn ef roedd safon y drafodaeth yn wael iawn.


  PETER GANESH

  Peter Ganesh
  Peter Ganesh

  OEDRAN: 48

  CARTREF: Merthyr Tudful

  GWAITH: Rheolwr Practis

  MATERION: Mae'n pryderu am iechyd, yn arbennig rhestrau aros, presgripsiynau rhad ac am ddim a dyfodiad ysbytai mawrion. Mae hefyd yn poeni am gau ysgolion, a phrofi disgyblion yn ogystal materion eraill yn ymwneud ag addysg yng Nghymru.


  BEVERLEY HOLBROOK

  Beverley Holbrook
  Beverley Holbrook

  OEDRAN: 41

  CARTREF: Y Fenni

  GWAITH: Di-waith

  MATERION: Pryderus iawn ynglŷn chynhesu byd-eang; hoffai weld Llywodraeth y Cynulliad yn fwy rhagweithiol wrth ymwneud 'r mater hwn. Mae hi'n gryf iawn o blaid datganoli rhagor o rym gwleidyddol i Gymru.


  CLIVE JONES

  Clive Jones
  Clive Jones

  OEDRAN: 50

  CARTREF: Trefynwy

  GWAITH: Cyfrifydd

  MATERION: Ei ddiddordeb pennaf ym meysydd darparu gwasanaeth iechyd ac addysg. Mae'n bryderus ynglŷn gwahaniaethau rhwng Lloegr a Chymru. Hefyd mae'n pryderu am faterion amgylcheddol, yn arbennig ailgylchu, gan ei fod yn arfer gweithio yn y diwydiant gwastraff.


  LINDA JOSEPH

  Linda Joseph
  Linda Joseph

  OEDRAN: 49

  CARTREF: Llantarnam

  GWAITH: Rheolwr prosiect ym Mhrifysgol Caerdydd

  MATERION: Mae wrth ei bodd gyda'r ardal lle mae'n byw ond mae 'na lawer yng Nghymru sydd o'i le ac angen ei wella, meddai. Mae'n teimlo ei bod yn anodd cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau ac yn credu nad oes digon o arloesi ac egni yn y wlad yn ogystal diffyg tryloywder ac effeithlonrwydd. Dywed bod angen i wleidyddion wella ychydig a gwerthu rhai syniadau da ar gyfer yr etholiad.


  JASON LEWIS

  Jason Lewis
  Jason Lewis

  OEDRAN: 37

  CARTREF: Tredegar

  GWAITH: Dyn busnes / rheolwr gwerthu

  MATERION: Poeni am bensiynau a theuluoedd sy'n gweithio yn cael eu hanwybyddu gan y llywodraeth oni bai bod trethi newydd yn codi. Mae'n teimlo bod cyflogau ASau yn rhy uchel ac y dylen nhw gael eu talu yn l yr ardal maen nhw'n eu cynrychioli. Mae'n poeni am gostau cynyddol atyniadau fel Dm y Mileniwm ac nad oes neb yn atebol. Mae'n credu y dylai'r rhai ar fudd-daliadau weithio er budd y gymuned a nhw eu hunain.


  HAF LEYSHON

  Haf Leyshon
  Haf Leyshon

  OEDRAN: 18

  CARTREF: Merthyr Tudful

  GWAITH: Myfyrwraig Safon Uwch

  MATERION: Fe ddylai gwleidyddiaeth apelio i fwy o bobl ifanc. Heb orsymleiddio fe ddylai gwleidyddion a'r cyfryngau geisio cyfathrebu'n well. Ei phrif bryderon ydi'r amgylchedd a chreu cyfle i bobl ifanc ailgylchu mwy. Mae hi am weld gwell gwasanaeth iechyd hefyd.


  CYRIL LUKE

  Cyril Luke
  Cyril Luke

  OEDRAN: 62

  CARTREF: Merthyr Tudful

  GWAITH:Gyda'r elusen Pobl yn Gyntaf yng Nghaerffili

  MATERION: Dylai mwy o addysg fod ar gael i bobl gydag anableddau dysgu yn l Cyril. Yn hytrach na dysgu gwneud potiau ceramig dylent gael cyfleoedd i ddysgu sgiliau byw er mwyn iddynt gael safon well a mwy annibynnol o fyw.


  DAVE TAYLOR

  Dave Taylor
  Dave Taylor

  OED: 64

  CARTREF: Caerllion

  GWAITH: Ymgynghorydd yn y diwydiant trydanol

  MATERION: Teimlad David Taylor ydi bod datganoli yn wastraff arian y cyhoedd ac y byddai'n well ganddo weld ASau San Steffan yn treulio bob yn ail wythnos rhwng y Senedd a Chymru er mwyn cael gormod o gynrychiolwyr. Mae o'n teimlo bod y Gwasanaeth Iechyd yn dioddef oherwydd datganoli a bod y rhestrau aros yn rhy hir. Ei gwyn penna arall ydi treth y cyngor a'r ail-frandio diweddar.
 • CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^