BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 25 Mehefin 2006, 11:15 GMT 12:15 UK
'Llai parod i dderbyn hoywon'
Prif Gwnstabl Heddlu'r De Barbara Wilding
Prif Gwnstabl Wilding: 'Peth fordd eto i fynd yng Nghymru'

Mae pobl yng Nghymru yn llai parod na phobl yn rhannau eraill o Brydain i dderbyn pobl sydd thueddiadau rhywiol gwahanol, yn l Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru.

Dywedodd Barbara Wilding wrth raglen The Politics Show BBC Cymru fod "peth ffordd i fynd eto yng Nghymru o gymharu rhannau eraill o'r wlad."

Daw ei sylwadau wrth i Stonewall Cymru - yr elusen sy'n ymgyrchu dros hawliau pobl hoyw, lesbiaidd a deurywiol - baratoi i lansio ymgyrch i atal anffafriaeth yn y gweithle.

Daeth deddf i rym yn 2003 yn gwahardd gwahaniaethu yn erbyn unigolion yn y gwaith ar sail eu rhywioldeb.

Mae arolwg gan Stonewall yn dangos fod 25% o bobl hoyw, lesbiaidd a deurywiol yng Nghymru wedi cael eu diswyddo oherwydd eu rhywioldeb, canran uwch o lawer na'r cyfartaledd trwy Brydain.

Er gwaetha'r newid yn y ddeddf, dywed Ms Wilding fod rhai cyflogwyr yn gwrthod cydymffurfio.

Mae Stonewall Cymru ar fin lansio ymgyrch yn codi ymwybyddiaeth fod hoywon yng Nghymru yn diodde anffafriaeth yn y man gwaith.

Camdriniaeth

Dywedodd Debbie Lane o linell gymorth LGBT ar gyfer pobl hoyw a deurywiol yng Nghymru, fod pobl sy'n dal eu gafael ar eu swyddi hefyd yn diodde anffafriaeth yn aml - o gael eu rhwystro rhag cael dyrchafiad i fwlio homoffobig a thrais.

Plismyn
Mae Stonewall Cymru yn canmol agwedd Heddlu'r De at hoywon

"Mae enghreifftiau o bobl yn gadael negeseuon ar ddesgiau pobl yn dweud 'Mae pobl fel chi yn fy hala i'n dost'," meddai.

"Yna mae gyda chi achosion eithafol lle mae pobl yn diodde trais y tu allan i'r gwaith."

Honni y mae Stonewall Cymru nad ydi gweithwyr hoyw yn gwybod digon am eu hawliau, a bod gormod o asiantaethau sy'n rhoi cyngor i'r cyhoedd ddim yn gwybod digon am y gyfraith ychwaith.

Dywedodd cyfarwyddwr y mudiad Dr Alison Parken: "Un o'r pethau ydan ni wedi ei wneud, gyda help arian y llywdoraeth, yw cychwyn prosiect hyfforddi, fel bod cyrff fel Cyngor ar Bopeth ar draws Cymru yn deall natur anffafriaeth neu aflonyddwch ar sail rhywioldeb yn y gwaith ac yn rhoi cyngor iddyn nhw am sut i gynghori pobl."

Galw y mae'r mudiad am gyfiawnder i hoywon ac i hybu arferion da ymhlith cyflogwyr.

Newidiadau 'dramatig'

Mae'r elusen wedi asesu dulliau gweithredu Heddlu De Cymru, gan roi statws "pencampwyr amrywiaeth" i'r llu. Mae cyrff eraill fel DVLA, Prifysgol Caerdydd a llywodraeth y cynulliad hefyd wedi cael cymeradwyaeth.

Mae'r Sarsiant Craig Bannister yn aelod o Heddlu'r De ac yn ddyn hoyw.

Dywedodd fod y llu wedi gweithredu newidiadau "rhyfeddol" i sicrhau tegwch i staff hoyw.

"Mae Heddlu De Cymru wedi symud ymlaen yn ddramatig - a dydw i ddim yn defnyddio'r gair hwnnw'n ysgafn - rydym yn ddiweddar wedi cychwyn rhwydwaith staff hoyw ar gyfer plismyn a staff cefnogol."

The Politics Show, BBC Un, dydd Sul Mehefin 25, 1200.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^