BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 21 Mawrth 2006, 06:43 GMT
Cartwn Mohamed: Eglwys yn ymddiheuro
Cylchgrawn Y Llan
Mae'r Eglwys wedi gofyn i danysgrifwyr ddychwelyd eu cop´au

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi galw cop´au o rifyn Chwefror o'i chylchgrawn Cymraeg yn ˘l am ei fod yn cynnwys cartŵn dadleuol o'r proffwyd Mohamed.

Yn gynharach yr wythnos hon ysgrifennodd yr eglwys at holl danysgrifwyr Y Llan yn gofyn iddyn nhw ddychwelyd y rhifyn sy'n cynnwys atgynhyrchiad o gylchgrawn Ffrengig.

Mae golygydd Y Llan wedi ymddiswyddo.

Eisioes mae Archesgob Cymru y Dr Barry Morgan wedi ymddiheuro'n bersonol i Gyngor Moslemiaid Cymru ac mae'r eglwys yn cynnal ymchwiliad.

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol y cyngor Saleem Kidwai fod y mater yn "gamgymeriad anffodus" a bod ymddiheuriad yr archesgob yn cau pen y mwdwl ar y mater.

Cafodd y cartŵn ei gyhoeddi yn Y Llan gydag erthygl am y llinach sy'n cysylltu Cristnogaeth, Islam ac Iddewiaeth.

Pryderus

Mae'r cartŵn, gafodd ei atgynhyrchu o'r cylchgrawn Ffrangeg France Soir, yn dangos y proffwyd Mohammad yn eistedd ar gwmwl yn y nefoedd gyda Bwdha, a duwiau Cristnogol ac Iddewig.

Archesgob Cymru y Dr Barry Morgan
Mae Archesgob Cymru y Dr Barry Morgan wedi ymddiheuro'n bersonol

Yn y cartŵn mae un o'r duwiau yn dweud wrtho "paid Ô chwyno ... rydyn ni i gyd yn cael ein gwawdlunio yma".

Mae darlunio'r proffwyd Mohamed mewn unrhyw fodd yn tramgwyddo Moslemiaid.

Dywedodd llefarydd ar ran Archesgob Cymru fod yr Eglwys yng Nghymru yn ymchwilio'n fanwl i sut y cafodd y cartŵn ei atgynhyrchu yn Y Llan.

"Er gwaetha cylchrediad bychan y cyhoeddiad, rydym yn bryderus am y posibilrwydd o bechu'r gymuned Foslemaidd yng Nghymru o ganlyniad i atgynhyrchu'r cartŵn," meddai'r llefarydd mewn datganiad.

"Y mae gan yr Eglwys yng Nghymru berthynas ardderchog Ô'r gymuned Foslemaidd."

Tramgwydd

"Fodd bynnag, mae'r Eglwys yng Nghymru wedi penderfynu mai'r ymateb gorau i'r sefyllfa yn y cyfamser oedd galw yn ˘l y 500 copi o rifyn Y Llan ac fe gafodd llythyr gan yr Archesgob ei anfon at holl danysgrifwyr y cyhoeddiad yn gynharach yr wythnos hon yn gofyn iddyn nhw ddychwelyd eu cop´au.

"Mae esgobion yr Eglwys yng Nghymru eisoes wedi datgan yn glir eu bod yn difaru fod cartwnau'n darlunio'r proffwyd Mohammed mewn amryw o gyhoeddiadau Ewropeaidd, a'r tramgwydd y mae'r rheiny wedi ei achosi i'r gymuned Foslemaidd."

Ysgrifennodd Archesgob Morgan at danysgrifwyr Y Llan yn gofyn iddyn nhw ddychwelyd eu cop´au. Bydd y rhifyn yn cael ei ailargraffu heb y cartŵn.

Gair Rhydd
Cafodd golygydd Gair Rhydd ei wahardd o'i swydd am gyhoeddi'r cartwnau

Mae tua chwarter y 500 o gop´au wedi eu dychwelyd hyd yn hyn.

Cysylltodd Dr Morgan yn bersonol ag ysgrifennydd cyffredinol y cyngor Moslemaidd, Saleem Kidwai.

Dywedodd Mr Kidwai fod perthynas gref rhwng y ddwy ffydd yng Nghymru na fyddai o reidrwydd yn cael ei thanseilio oherwydd cyhoeddi'r cartŵn.

Ymddiswyddo

Archesgob Tyddewi, y Gwir Barchedig Carl Cooper, yr esgob sy'n goruwchwylio materion cyfathrebu'r Eglwys yng Nghymru, sy'n cynnal yr ymchwiliad.

"Yn amlwg, mae'n gamfarn a chamgymeriad difrifol iawn ar ran golygydd Y Llan," meddai. "Rydyn ni yn ymddiheuro'n llwyr ac yn ddiamod."

"Rydyn ni yma yng Nghymru yn ymlawenhau yn y berthynas dda iawn gyda'n cyfeillion Moslemaidd ac mae Saleem Kidwai ar ran y gymuned Foslemaidd wedi bod yn rasol ac yn hael iawn ac wedi derbyn ymddiheuriad yr Eglwys yng Nghymru.

"Rydym yn mawr obeithio na fydd hyn yn amharu ar ein perthynas ac y bydden ni'n gallu cydweithio mor agos yn y dyfodol ag yr ydym wedi gwneud yn y gorffennol."

Dywedodd fod esgobion wedi trafod Ô golygydd Y Llan sydd eisoes wedi ymddiswyddo. "Fe fydd Y Llan yn nwylo rhywun arall cyn bo hir," meddai.

Yn Chwefror bu'n rhaid galw 8,000 o gop´au o bapur myfyrywr yn ˘l ac fe gafodd y golygydd ei wahardd o'i swydd wedi i'r cyhoeddiad hwnnw gynnwys un o'r cartwnau dadleuol.

Y gred yw mai Gair Rhydd oedd y cyhoeddiad cyntaf ym Mhrydain i gyhoeddi'r cartŵn.

Cafodd y cartwnau eu cyhoeddi'n wreiddiol yn Nenmarc y llynedd, rhai ohonyn nhw'n portreadu'r proffwyd Mohamed fel terfysgwr, ac mae cwynion am gartwnau mewn papurau yn Ewrop wedi arwain at brotestiadau tanbaid.
HEFYD:
Mohamed: Gwahardd golygydd
07 Chwef 06 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^