British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 27 Gorffennaf 2005, 14:01 GMT 15:01 UK
Allborth RSS y BBC: Termau Trwydded Safonol
Drwy ddadlwytho Allborth RSS y BBC oddi wrth y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig ("BBC") rydych yn cytuno i gadw at y termau a restrir isod ("Termau Trwydded Safonol"). Gall y Trwydded Termau Safonol hyn gael eu diweddaru o bryd i'w gilydd. Os gwelwch yn dda, edrychwch ar y termau hyn bob tro y byddwch yn dadlwytho Allborth BBC.

Mae eich dadlwythiad a/neu ddefnydd o Allborth y BBC yn dynodi eich bod yn cytuno 'r Termau Trwydded Safonol hyn.

1. Trwydded

1.1 Yn amodol ar dermau'r Cytundeb hwn mae'r BBC yn rhoi i chi drwydded i arddangos ar eich gwefan y penawdau, linciau byw neu unrhyw ffynonellau eraill ac unrhyw wybodaeth arall neu ddeunydd yr ydych yn dewis eu derbyn oddi wrth y BBC drwy Wefan y BBC.

1.2 Bydd pob teitl a hawliau eiddo yn aros yn eiddo i'r BBC.

1.3 Nid oes dim yn y Termau Trwydded Safonol hyn yn rhoi hawl i chi ddefnyddio nod masnach y BBC ar eich safle neu rywle arall.

2. Defnyddio Cynnwys y BBC

2.1 Ni allwch ddefnyddio'r Allbwn neu arddangos unrhyw Gynnwys BBC ar unrhyw safle na ddefnyddir gan y BBC (scrolier i lawr i weld rhestr o'r Gwefannau a Eithrir sydd yn newid o bryd i'w gilydd gan y BBC).

2.2 RHAID I CHI SICRHAU FOD HOLL GYNNWYS Y BBC AR EICH SAFLE YN CAEL CYDNABYDDIAETH YN GYMWYS CHANLLAWIAU CYDNABYDDIAETH Y BBC O DRO I DRO (SCROLIER LAWR I GANLLAWIAU CYDNABYDDIAETH Y BBC Y MAE POSIB IDDYNT NEWID O DRO I DRO).

2.3 NI CHEWCH GODI TL YN UNIONGYRCHOL NEU ANUNIONGYRCHOL AR DDEFNYDDWYR AM GAEL MYNEDIAD I GYNNWYS Y BBC NEU FEL ARALL, NEU GEISIO AILWERTHU GYNNWYS Y BBC MEWN UNRHYW FFORDD.

2.4 Rhaid i chi greu linc defnyddiol nl i stori (straeon) BBC a gynhwysir gan gynnwys y BBC. Ni allwch yn uniongyrchol neu anuniongyrchol newid, golygu, ychwanegu neu gynhyrchu crynodebau o Gynnwys y BBC neu osod unrhyw stori lawn mewn ffrm HTML.

2.5 Ni allwch yn uniongyrchol neu anuniongyrchol gynnig unrhyw gymeradwyaeth gan y BBC o'ch Safle , gynnwys neu unrhyw farn a ddynodir o fewn eich safle neu wasanaeth.

2.6 Rydych yn cydnabod bod gan y BBC reolaeth olygyddol absoliwt dros holl Gynnwys BBC a rydych yn derbyn bod y BBC yn annibynnol yn olygyddol a bod integriti golygyddol Cynnwys y BBC yn gyfrifoldeb llwyr i'r BBC.

2.7 Pe baech yn derbyn unrhyw ymholiadau sydd yn perthyn i'r BBC neu Gynnwys y BBC dylech gyfeirio'r fath ymholiadau at www.bbc.co.uk/info.

3. Gwarantau ac Atebolrwydd

3.1 Rydych yn gwarantu i'r BBC bod: (i) eich bod wedi cydymffurfio gyda, ac am barhau i wneud hynny, pob rheol a deddf gymwys; (ii) na fydd y safle yn cynnwys unrhyw ddeunydd sy'n anllad, bornograffig, aflan neu fyddai'n dwyn anfri ar y BBC, neu sy'n torri ar unrhyw hawliau trydydd parti; a (iii) bydd gofyn i ddefnyddwyr y Safle gydymffurfio gyda thermau sy'n cyfateb i'r Termau Trwydded Safonol mewn perthynas 'i defnydd o Gynnwys y BBC.

3.2 Mae allborth y BBC ar gael drwy'r BBC ar "fel mae" ac "fel y mae ar gael" ac nid yw'r BBC yn rhoi gwarant o unrhyw fath mewn perthynas ac Allborth y BBC, Cynnwys y BBC, neu unrhyw gynnwys ar wefan y BBC. Mae'r BBC yn ymwrthod phob gwarant sydd ymhlyg, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ansawdd boddhaol, addasrwydd ar gyfer pwrpas arbennig, cyfaddasrwydd a chywirdeb o ran Cynnwys y BBC ac unrhyw gynnwys o ran hynny.

3.3 MAE'R BBC YN EITHRIO POB ATEBOLRWYDD I'R UCHAFSM UCHAF GANIATEIR GAN Y GYFRAITH I CHI AM UNRHYW GOLLED NEU NIWED ALLAI GODI O'R CYTUNDEB HWN, ALLBWN Y BBC, CYNNWYS Y BBC NEU UNRHYW GYNNWYS AR WEFAN Y BBC, UNRHYW FEIRWS NEU UNRHYW LYGRIAD NEU UNRHYW GYNNWYS BBC NA FYDD AR GAEL.

3.4 Mae pob rhan o Gymal 3 yn gweithredu ar wahn ac yn annibynnol o'r gweddill.

4. Ymrwymo

4.1 Rydych yn cytuno i ymrwymo, dal heb niwed ac amddiffyn y BBC o ran niwed, costau a thaliadau, gan gynnwys costau cyfreithiol rhesymol, fyddai'n ganlyniad i unrhyw amhariad ar y Termau Trwydded Safonol neu fel arall mewn cysylltiad o'ch defnydd o allbwn y BBC (gan gynnwys Cynnwys y BBC).

5. Terfyniad

5.1 Gallwch derfynu'r Cytundeb hwn a'r drwydded a roddir ar unrhyw amser drwy ddinistrio neu dynnu pob copi o Allbwn y BBC (gan gynnwys Cynnwys y BBC) o'ch Safle, pob meddalwedd caled, rhwydweithiau ac unrhyw gyfryngau eraill a gadwyd.

5.2 Gall y BBC gyfyngu, ohirio neu derfynu Allbwn y BBC, y Cytundeb hwn, y drwydded a warantir o'i mewn neu eich mynediad i'r Allbwn ar unrhyw amser. Rydych yn cytuno i ddifetha pob copi o Allbwn y BBC (gan gynnwys Cynnwys y BBC) os derbyniwch rybudd o derfyniad gan y BBC.

5.3 Bydd Cymalau 3, 4 a 6 yn goroesi terfyniad y Cytundeb hwn.

6. Cyffredinol

6.1 Ni chaiff unrhyw barti godi tl, is-drwyddedu neu ddelio fel arall o fewn y Cytundeb hwn yn gyfan neu mewn rhan i unrhyw drydydd parti.

6.2 Mae'r Cytundeb hwn yn disodli pob cytundeb cynt, trefniadau a dealltwriaeth rhwng y parton sy'n ymwneud 'r testun dan sylw. Mae pob parti yn cydnabod nad yw wedi dibynnu ar unrhyw ddatganiad gan y llall yng nghwrs cael mynediad i'r Cytundeb hwn.

6.3 Ni fydd unrhyw fethiant neu ohirio gan unrhyw barti o dan y Cytundeb hwn yn cael ei gyfri fel ildiad o'r hawliau unrhyw amser nawr neu yn y dyfodol.

6.4 Caiff y Cytundeb hwn ei lywodraethu gan mewn cytgord chyfraith Loegr a llysiau Lloegr fydd yn setlo unrhyw anghydfod allai godi o'r Cytundeb hwn.

(Mae cyfieithiad y drwydded hon er dibenion dealltwriaeth yn unig. Nid oes dim yn y cyfieithiad hwn all awgrymu newid i'r cyfreithiau llywodraethol ac awdurdodaeth).

Gwefannau a Eithrir

Caiff allbyrth RSS y BBC ac unrhyw gynnwys BBC a gynhwysir yn allbyrth RSS y BBC ond eu harddangos ar wefannau sydd ddim yn cwympo i'r categorau isod.

1. Safleoedd sy'n annog casineb pa'un ai wedi selio ar hil, grefydd, rhyw, rhywioldeb neu arall, neu sy'n hybu ymddygiad gwrth-gymdeithasol

2. Safleoedd sy'n hybu, annog neu'n hyrwyddo trais

3. Safleoedd sy'n hybu, annog neu'n hyrwyddo terfysgaeth neu weithgareddau eraill sy'n beryg i ddiogelwch cenedlaethol

4. Safleoedd sy'n rhagfarnllyd yn erbyn unrhyw grwpiau penodol neu sy'n camddefnyddio carfanau cymdeithasol sy'n agored i niwed.

5. Safleoedd sy'n hybu, annog neu'n hyrwyddo gweithredu anghyfreithlon.

6. Safleoedd sy'n gamarweiniol, bornograffig, difrol, neu sy'n cynnwys deunydd anghyfreithlon

7. Safleoedd sy'n amharu preifatrwydd unigolyn (seiliedig ar y ffiniau sydd i'w gweld yn y bennod ar "Preifatrwydd" yng Nghanllawiau Golygyddol y BBC.)

Canllawiau Cydnabyddiaeth

Rhaid i unrhyw allborth RSS gan y BBC neu unrhyw gynnwys gan y BBC ar eich safle gydnabod y BBC gydag un o'r termau canlynol:

 • "Gan BBC Newyddion / BBC Chwaraeon / bbc.co.uk" (diler fel bo'n briodol), neu
 • "Mae'r cynnwys/ erthygl yma gan BBC Newyddion / BBC Chwaraeon / gwefan BBC Newyddion / gwefan BBC Chwaraeon / bbc.co.uk" (diler fel bo'n briodol)

  Os caiff ei ddefnyddio fel rhan o brosiect BBC BackStage, yna mae angen ychwanegu y geiriau canlynol:

 • "pwerwyd gan backstage.bbc.co.uk"

  Ni chewch ddefnyddio unrhyw logo BBC neu unrhyw nod masnach BBC heb arwyddo cytundeb nod masnach y BBC.


 • Archwilio'r BBC

  Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
  Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific