BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 1 Gorffennaf, 2005, 13:32 GMT 14:32 UK
I'w derbyn i'r Orsedd 2005

Mae nifer o Gymry yn cael eu hanrhydeddu i Orsedd Y Beirdd eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Eryri a'r Cyffiniau 2005.

Dyma fanylion y rhai fydd yn cael eu hurddo er anrhydedd eleni i Orsedd y Beirdd.

I'w hurddo fore Llun Awst 1 yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau ar gyfrif eu graddau mewn Cymraeg neu Gerddoriaeth

Urdd Llenor

Winni Jones BA, Dinas Cross, Trefdraeth, Sir Benfro
Manon Elen Roberts, BA, Porthaethwy, Ynys Mn
Delian Haf Williams, BA, Porthaethwy, Ynys Mn

Urdd cerddor

Claire Louise Burgess BA, Bethesda, Gwynedd
Gareth Wyn Davies BMus, Bethesda, Gwynedd.

Urddau Er Anrhydedd 2005
I'w hurddo fore Llun Awst 1 yn Eisteddfod Eryri a'r Cyffiniau 2005.
Enillwyr Llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch 2004

Urdd Ofydd er Anrhydedd

Lois Arnold, Y Fenni - Dysgwraig y Flwyddyn
Carwyn John, Bethel, Caernarfon - Enillydd Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn
Martin Lloyd, Casllwchwr, Abertawe - Enillydd Gwobr Goffa David Ellis

Urdd Derwydd Er Anrhydedd

Y Prif Lenor Annes Glyn, Rhiwlas, Bangor - Enillydd y Fedal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch 2004
Y Prifardd Jason Walford Davies, Bangor - Bardd Coron Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch 2004
Y Prifardd Huw Meirion Edwards - Enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch 2004

I'w derbyn i Urdd Derwydd er anrhydedd ar gyfrif gwasanaeth maith ac arbennig i'r Orsedd a'r Eisteddfod
Eirlys Dwyryd, Rhuthun (Eirlys Dwyryd)
Gwawr Owen, Caerdydd (Gwawr Arthen)
Beti Puw Richards, Y Bala (Bethan Rhys)

I'w hurddo fore Gwener Awst 5 yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau 2005

Urdd Ofydd er Anrhydedd

J. Mansel Charles, Llanegwad, Caerfyrddin
Cyn athro Cymraeg Ysgol Uwchradd Dyffryn Aman. Y mae newydd ymddeol ar l gwasanaethu Undeb Amaethwyr Cymru yn Sir Gr am dros 20 mlynedd, a bu'n ymwneud Mudiad Ffermwyr Ifanc y sir am 40 mlynedd. Cyfrannodd yn sylweddol i fywyd diwylliannol Dyffryn Tywi.

Ann Margaret Davies, Llangybi
Prifathrawes egnol ac ymroddedig Ysgol Gymunedol Llangybi. Hybodd y Gymraeg a'r diwylliant yn yr ardal gan adael ei hl yn ddwfn yno. Chwaraeodd ran amlwg yng ngweithgaredd yr Urdd yn y fro am dros 30 mlynedd a bu'n warden Eglwys Sant Cybi 2000-2002.

Eulanwy Davies, Llangollen
Cyn bennaeth Adran Cerdd y Merched Y Drenewydd a phennaeth Adran Gerdd Ysgol Gyfun Dinas Brn Llangollen. Chwaraeodd ran amlwg yng ngweinyddiaeth Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen lle bu'n Drefnydd Cerdd, yn aelod o'r Bwrdd Sefydlog ac yna'n Gyfarwyddwr Cerdd.

Mildred Emily Hughes, Llangefni, Ynys Mn
Bu'n aelod o staff y Llys Sirol yn Llangefni am 30 mlynedd a hi yw pennaeth uned yr iaith Gymraeg yno. Gwelodd lawer o newidiadau o ran tynged y Gymraeg yn y llys a bu iddi le anrhydeddus yn y newidiadau a gafodd eu gwneud yn dilyn y statws deilwng a roddwyd i'r iaith yn y llysoedd.

Janet James, Talyllychau, Sir Gaerfyrddin
Treuliodd ei hoes ym mro ei mebyd. Bu'n bennaeth yr Adran Gymraeg ac yn ddirprwy Brifathrawes yn Ysgol Uwchradd Hendy-Gwyn ar Daf. Bu'n weithgar gyda'r Urdd a chafodd ei disgyblion lwyddiant cyson yn Eisteddfodau'r Urdd. Bu'n aelod o Gapel Esgairnant drwy ei hoes ac yn organyddes yno. Hi oedd y ferch gyntaf i'w hethol yn flaenor yno. Mae'n gyn-lywydd Henaduriaeth Gogledd Myrddin.

Aled Jones, Barnes, Llundain
Daw o Landegfan, Ynys Mn. Daeth i enwogrwydd pan yn blentyn a'i lais anghyffredin yn gwefreiddio cynulleidfaoedd ledled Cymru. Mae'n adnabyddus hefyd fel cyflwynydd teledu. Roedd ei gefnogwyr yn hapus iawn i'w weld yn dychwelyd i'r llwyfan cerdd.

Dewi Jones, Penygroes, Arfon
Naturiaethwr a gyflwynodd gannoedd o blant ac oedolion i fyd natur yn Nyffryn Nantlle. Cyfoethogodd gylchgronau natur gyda'i erthyglau am blanhigion, naturiaethwyr a byd botaneg. Mae'n un o'r Cymry prin sydd wedi ysgrifennu llyfrau am y pwnc. Gwasanaethodd y Gymdeithas Hanes Lleol ers blynyddoedd a bu'n cynnal dosbarthiadau am fyd natur.

Y Parchedig J. Eric Jones, Aberdr
Yn enedigol o bentref Cribyn ger Llanbed, ymgartrefodd yn Aberdr ar l iddo gael ei sefydlu yn weinidog ar gapel Undodaidd Highland Place a'r Hen Dŷ Cwrdd yn 1962. Mae'n Gadeirydd Menter Iaith Rhondda Cynon Taf ac ymgyrchodd ar hyd ei oes dros sefydlu ysgolion Cymraeg yn yr ardal. Am dros 20 mlynedd bu'n Gadeirydd Pwyllgor Sir Morgannwg Ganol o fudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg a bu'n Gadeirydd Cenedlaethol y mudiad hwnnw hefyd. Bu'n Llywydd ei enwad ym Mhrydain yn 1989.

Hefin Jones, Llanrug
Brodor o Ddeiniolen, Arfon. Wrth ei alwedigaeth mae'n nyrs mewn ysbyty. Ef yw prif weinyddwr ward Beuno (ward ddamweiniau) yn Ysbyty Gwynedd. Mae'n aelod o Fand Deiniolen, bu'n hyfforddwr Seindorf Ieuenctid Deiniolen lle bu'n hyfforddi degau o ieuenctid, ac erbyn hyn ef yw Arweinydd y Seindorf. Mae'n Eisteddfodwr brwd ac ef yw Llywydd ac Ysgrifennydd Eisteddfod Gwaungynfi ers 1991.

Y Parchedig Eirian Wyn Lewis, Mynachlog-ddu
Gweinidog gyda'r Bedyddwyr am chwarter canrif yn ardal y Preselau. Bu'n gefnogol i achosion yn ymwneud 'r Gymraeg - Urdd Gobaith Cymru. Fforddolion Dyfed, Cymanfa Ganu cylch godre'r Preselau ac ysgrifennydd gweithgar Cwrdd adran Gogledd Penfro. Beirniad adrodd yn Eisteddfodau'r Urdd ac arweinydd eisteddfodau yn y sir. Mae hefyd yn aelod o Bwyllgor Gwaith Cymdeithas Cymry Ariannin a bu'n Gadeirydd y Gymdeithas ddwy waith.

Eluned Mair Porter, Llangadfan
Athrawes wrth ei galwedigaeth. Bu'n arolygwr Pabell Celf a Chrefft yr Eisteddfod Genedlaethol am dros 10 mlynedd. Rhoddodd wasanaeth nodedig i Gymdeithas Edward Llwyd ac fel cynrychiolydd Cangen Plaid Cymru Gogledd Maldwyn ar y Cyngor Cenedlaethol.

Alwena Morfudd Power, Casnewydd
Athrawes a fu'n gefn i ddisgyblion a fynnai addysg yn y Gymraeg. Bu'n dysgu yn Ysgolion Cymraeg Casnewydd a Chwmbran ac Ysgol Uwchradd Gwynlliw. Bu'n gweithio'n galed i sicrhau llwyddiant Eisteddfodau Cenedlaethol Casnewydd 1988 a 2004.

Gladys Pritchard, Caergybi
Yn enedigol o Gaergybi, Ynys Mn fe wasanaethodd ei hardal yn helaeth. Bu'n Swyddog Gweinyddol Ysgol Uwchradd Caergybi am chwarter canrif. Y mae rhestr ei gwaith gwirfoddol yn helaeth - gan gynnwys Eisteddfodau Cenedlaethol Mn, Gorsedd Beirdd Mn, Cymdeithas Brodwaith Cymru (Cadeirydd Cangen Mn ac Arfon) a Merched y Wawr. Gwasanaethodd ardal Caergybi ac Ynys Mn yn ddiarbed.

Arwyn Roberts, Rhosgadfan
Ffotograffydd Yr Herald, Caernarfon. Bu'n gweithio gyda'r Herald am 30 o flynyddoedd. Dechreuodd weithio fel ffotograffydd yn Eisteddfod Caernarfon 1979 ac oddi ar hynny bu'n gweithio yn Eisteddfodau'r De a'r Gogledd - yr unig ffotograffydd sydd yng nghlwm phapurau lleol i wneud hyn. Y mae'n wyneb cyfarwydd mewn Eisteddfodau bach a mawr ynghyd Gwyliau Cenedlaethol eraill. Ymroes ei allu i gofnodi amryweddau ar ddiwylliant y genedl.

Richard Tudor, Pwllheli
Yn frodor o Bwllheli y mae traddodiad morwrol Pen Llŷn yn llifo'n gryf yn ei waed. Pencampwr llywio cychod hwylio. Bu gan ei deulu gyfres o wahanol gychod, a bu ers yn blentyn yn eu hwylio ym Mae Ceredigion a throsodd i Iwerddon. Ac yntau ond yn 17 oed cychwynnodd fusnes gwneud hwyliau ym Mhwllheli ac wedi 20 mlynedd o brofiad cafodd ei ddewis yn 1992 i fod yn gapten "British Steel II" mewn ras o amgylch y byd - mordaith arwrol a welodd wynebu gwyntoedd dychrynllyd Cefnfor y De gan lanio yn l yn Southampton yn drydydd yn y ras. Fe'i dewiswyd eilwaith i hwylio'r "Nuclear Electric" yn ei ail ras 1996-7 o gwmpas y byd gan ddychwelyd yn llwyddiannus.

Jeannie Wyn Williams, Seland Newydd
Yn enedigol o Minsterley, Swydd Salop, addysgwyd hi yn Ysgol Ramadeg Llangollen a Choleg Prifysgol Bangor lle bu'n astudio Mathemateg. Ymfudodd i Seland Newydd yn 1966 ac mae'n byw yn Rotorua. Mae'n un o'r aelodau a sefydlodd Gymanfa Ganu Gymraeg Seland Newydd a hi yw Ysgrifennydd y Gymanfa ers 10 mlynedd. Hi yw Swyddog Cyswllt holl Gymdeithasau Cymraeg Seland Newydd. Mae'n ymwelydd cyson 'r Eisteddfod Genedlaethol.

Penri Williams, Caerdydd
Yn enedigol o Borthmadog, ac yntau'n naw oed symudodd y teulu i Lantrisant ac yna i Gaerdydd. Wrth ei alwedigaeth bu'n beiriannydd trydan i'r Bwrdd Cynhyrchu Trydan. Ar l ymddeol y mae bellach yn Swyddog Technoleg Gwybodaeth i Fenter Iaith Morgannwg a Gwent. Bu'n Gadeirydd a Thrysorydd Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. Bu'n aelod o Gr Godre'r Garth ac yn ysgrifennydd gweithgar am flynyddoedd. Bu'n aelod o Fwrdd Golygyddol y papur bro "Tafod Elai" ac ers 18 mlynedd ef yw'r Golygydd. Cyfrannodd yn helaeth i fywyd Cymraeg Taf ac Elai.

Y diweddar Ronald Wyn Williams, Llanllechid (Ron Hogia Llandegai)
Fe'i ganed yn Nyffryn Ogwen ac yno y bu'n trigo bron gydol ei oes. Addysgwyd ef yn ysgolion Bethesda cyn dilyn cyfnod o brentisiaeth a dod yn saer coed medrus. Un o'i brif ddiddordebau oedd canu, ac yn ei arddegau cafodd gyfle i feithrin ei ddawn yng Nghapel Mawr Bethesda mewn cyfarfodydd a drefnwyd gan y Parchedig Ieuan S. Jones. Bu'n aelod o gorau lleol gan gynnwys blynyddoedd o wasanaeth i Gr Meibion Y Penrhyn. Ei gyfraniad mawr, fodd bynnag oedd i ganu ysgafn Cymraeg, gan iddo arloesi yn y byd hwnnw drwy ffurfio Criw Sgiffl Llandegai gyda nifer o'i gyfeillion yn 1957. Fel prif leisydd Hogia Llandegai daeth ei lais unigryw a'i wyneb yn adnabyddus drwy Gymru ben baladr - a hynny dros ran helaeth o bum degawd.

Urdd Derwydd er Anrhydedd

M Paul Bryant-Quinn, Aberystwyth
Ganed yn Ruislip, Middlesex. Astudiodd athroniaeth am ddwy flynedd cyn symud i'r Eidal a chwblhau gradd ym Mhrifysgol Rhufain yn 1982. Tra oedd yno, dechreuodd ymddiddori yn y Gymraeg a'i llenyddiaeth. Dyfarnwyd iddo radd Dosbarth Cyntaf ym Mangor yn 1989. Penodwyd ef yn 1996 yn gymrawd ymchwil yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth. Ymhlith ei waith ysgolheigaidd gwnaeth astudiaeth destunol a beirniadol o waith Ieuan Brydydd Hir ac ar hyn o bryd y mae'n paratoi astudiaeth debyg o waith Sion Cent.

Eleri Carrog, Caernarfon
Drwy ei galwedigaeth a'i hymroddiad hi y sefydlwyd Cefn ym mis Gorffennaf 1985. Rhoed yn helaeth o'i hamser a'i harian i ddatblygu gwaith y mudiad yng Nghymru gan ei gysylltu Mudiad Hawliau Dinesig Cydwladol yn effeithiol ac y mae dyled llu o siaradwyr Cymraeg iddi mewn cyflogaeth, gwasanaeth cymdeithasol, achosion cyfreithiol, ieithyddol, addysg ac ymlaen yn fawr. Ymhle bynnag y bygythir y Gymraeg bydd hi yno. Iddi hi, er enghraifft y mae'r diolch pennaf am argyhoeddi'r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol fod anffafriaeth hiliol ar saith iaith mor wrthun ag anffafriaeth ar sail lliw croen.

Dr Dyfed Elis-Gruffydd, Sir Benfro
Daearyddwr a daearegwr. Bu'n ddarlithydd, tiwtor, adolygydd, ysgrifwr, ymchwilydd, cyfarwyddwr cyhoeddi, cyfieithydd ac arholwr allanol. Bu'n gyfarwyddwr cyhoeddi Gwasg Gomer am 12 mlynedd; yn ddarlithydd rhan-amser mewn daearyddiaeth yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin. Bu'n gwydrwr ac arweinydd teithiau Cymdeithas Edward Llwyd, yn crwydro tirweddau folcanig a rhewlifol mewn gwledydd tramor, megis Gwlad yr I, yr Auvergne a Le Isole Eloie ac ati. Sgrifennodd lawr. Cyhoeddodd yn helaeth lyfrau, llyfrynnau, ysgrifau ac erthyglau o'i waith daearegol geomorffelegol ac amgylcheddol ac am faterion diwylliannol Cymru. Polymath yn wir.

Dr Jerry Hunter, Penygroes, Caernarfon
Cymro mabwysiedig yw'r Americanwr. Yn frodor o Cincinnatti a ddysgodd Gymraeg ar gwrs Wlpan ym Mhrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a graddiodd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth. Dychwelodd i'w famwlad lle'e enillodd ddoethuriaeth o Adran Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Harvad cyn ei throi drachefn am Gymru ar l ei benodi'n ddarlithydd yn y Gymraeg, Prifysgol Cymru Caerdydd. Y mae bellach yn Uwchddarlithydd yn Adran y Gymraeg Prifysgol Cymru Bangor. Bu'n olygydd ar gylchgrawn yr Academi Gymreig, Taliesin ac enillodd ei gyhoeddiad Llwch Cenhedloedd: Y Cymry a Rhyfel Cartref America (2003) deitl Llyfr y Flwyddyn 1004.

Eirlys Britton a Cliff Jones, Caerdydd
Ganed Eirlys Britton yng Nghaerdydd a Cliff Jones yn Y Bala. Ffurfiwyd o dan eu harweiniad medrus un o dimau Dawnsio Gwerin mwyaf llwyddiannus ac arloesol Cymru, Dawnswyr Nantgarw. Mae'r dawnswyr wedi cipio'r brif wobr yn yr Eisteddfod Genedlaethol naw o weithiau ers 9186 ynghyd gwobrau lu i glocswyr unigol a grwpiau o ddawnswyr. Daeth Dawnswyr Nantgarw i'r brig yng nghystadleuaeth Dawnsio Gwerin Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn 1989. Bu'r grŵp yn cynrychioli Cymru ar deithiau mewn nifer o wledydd megis China a Hwngari. Bu'r grŵp yn fuddugol yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Iwerddon droeon ac enillodd un o'r prif wobrau yng nghystadleuaeth Dawnsio Gwerin y byd yn Mallorca yn 2003. Trwy ymchwilio'n ddiwyd i gefndir dawnsfeydd a gwisgoedd traddodiadol mae Eirlys a Cliff wedi gwneud cyfraniad aruthrol a nodedig i hyrwyddo dawnsio gwerin nid yn unig yng Nghymru ond trwy'r byd benbaladr.

Dorothy Jones, Llangwm
Yn enedigol o Drawsfynydd bu'n byw yn Llangwm, Uwchaled ers blynyddoedd. Athrawes wrth ei galwedigaeth bu ei gweithgarwch diwylliannol yn lleol ac yn genedlaethol yn eang. Bu'n hyfforddi parton llefaru ac yn feirniaid llefaru a lln mewn eisteddfodau lleol a thaleithiol, cylch, sir a chenedlaethol yr Urdd, yr Ŵyl Gerdd Dant, Eisteddfodau Ffermwyr Ieuanc a'r Eisteddfod Genedlaethol. Cyfansoddodd llawer o gerddi ar gyfer plant ynghyd cherddi ar gyfer caneuon y diweddar Gilmor Griffiths a bu'n awdur sgriptiau sioeau cerdd Ysgol Glan Clwyd megis William Morgan, Jac Glan y Gors, H M Stanley a chyfieithu geiriau caneuon Joseff a'i Gt Amryliw i'w perfformio yn yr ysgol. Gwraig ddawnus a'i chyfraniad yn lleol a chenedlaethol yn sylweddol iawn.

Yr Athro Emrys Jones, Berkhamstead, Sir Buckingham
Ganed ef yn Aberaman, Aberdr. Addysgwyd ef yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Aberdr, Prifysgol Cymru Aberystwyth a Phrifysgol Llundain. Wedi graddio bu'n gweithio i Urdd yr Heddychwyr yng Nghaerdydd. Cafodd yrfa academaidd nodedig yn cynnwys swyddi ym mhrifysgolion Llundain a Belfast cyn ei benodi yn Athro Daearyddiaeth yn y London School of Economics o 1961 hyd 1984. Derbyniodd amryw o raddau am ei gyfraniad arbennig i ddaearyddiaeth a'r byd academaidd. Bu'n awdur nifer o gyhoeddiadau gan gynnwys yn arbennig ei astudiaeth o gymuned y Cymry yn Utica, Efrog Newydd a'r gyfrol diweddar "Y Cymry yn Llundain 1500-2000" fel golygydd a phrif gyfrannwr. Bu'n aelod o Anrhydeddus Gymdeithas y Cymrodorion oddi ar 1957, yn Gadeirydd ei Chyngor 1984-89 ac yn Llywydd y Gymdeithas on 1989-2001 gan arolygu'r dathliad yn 2001. 250 o flynyddoedd ers sefydlu'r Gymdeithas. Cyfrannodd yn helaeth i fywyd Cymry yn Llundain ar hyd y blynyddoedd. Cyflwynwyd Medal y Cymrodorion iddo yn 2001 i gydnabod ei gyfraniad nodedig i ysgolheictod ac i Gymru.

Geraint R Jones, Bontnewydd
Rhoddodd oes o wasanaeth i Lywodraeth Leol a'r Eisteddfod Genedlaethol. Graddiodd yn y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Bangor cyn iddo gymhwyso fel cyfreithiwr. Wedi cyfnod byr gyda chwmni o gyfriethwyr daeth i weithio i Gyngor Sir Gwynedd lle bu'n gyfreithiwr ac yna'n Ysgrifennydd y Sir. Ar ad-drefnu llywodraeth leol yn 1996 penodwyd ef yn Brif Weithredwr. Gweithiodd yn galed i sefydlu'r sir newydd a'i pholisi iaith. Bu'n Ysgrifennydd Llys yr Eisteddfod Genedlaethol ers nifer o flynyddoedd. Gwnaeth waith sylweddol yng nghyd-destun y newidiadau diweddar i'r Eisteddfod. Hefyd bu'n Ysgrifennydd Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod yng Nghaernarfon 1979. Mae'n ln garwr ac yn cefnogi'r 'pethe' yn lleol ac yn genedlaethol. Mae'n flaengar yn ei gapel lleol yn aelod o'r clwb llenyddol ac yn cefnogi pob digwyddiad diwylliannol.

Glyn T Jones, Aberystwyth
Gŵr a roes oes o wasanaeth i nifer o'n sefydliadau cenedlaethol gan ddal amryw swyddi yn eu pwyllgorau - yr Eisteddfod Genedlaethol, Urdd Gobaith Cymru, Cymdeithas Ddawns Werin Cymru, Cymdeithas Cerdd Dant. Bu'n amlwg hefyd ar lwyfannau'r prif wyliau fel arweinydd a beirniaid dawnsio gwerin. Mae'n flaenor ym Mlaenplwyf ac yn Drysorydd Henaduriaeth Gogledd Aberteifi ers 1998. Bu'n Ysgrifennydd y Gymanfa Gyffredinol ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Bugeiliol. Y mae ganddo ddiddordeb mawr mewn hen reilffyrdd ac ef yw Cadeirydd Cymdeithas Datblygu Rheilffyrdd Canolbarth Cymru. Y mae'n ysgrifennydd Apl Sganiwr a Chancer Ysbyty Bronglais a gwelodd godi dros filiwn o bunnoedd i'r achos. Gŵr eang ei ddiwylliant a'i ddiddordebau a'i weithgarwch yn eang yn ei filltir sgwr yn ogystal chenedlaethol.

Delyth Mai Nicholas, Pontarddulais
Cystadleuydd adrodd / llefaru mewn eisteddfodau bac a mawr ers yn dair oed gan ennill llu o wobrwyon yn cynnwys chwe gwobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a chwe gwobr gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu'n hyfforddi unigolion a pharton i gystadlu am dros 20 mlynedd. Bu'n athrawes ddrama a bellach mae'n ddarlithydd yn Adran Theatr Cerdd a'r Cyfryngau yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. O ganlyniad bu'b hyfforddi nifer fawr o blant a phobl ifanc yn y maes actio. Bellach y mae wedi cychwyn Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi i blant a phobl ifanc rhwng 9 a 18 oed. Bu'n arweinydd ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol, yn aelod o Is-Bwyllgor Llefaru amryw o Eisteddfodau y De a bu hefyd yn aelod o Is-Bwyllgorau Eisteddfodau'r Urdd. Bellach mae'n aelod o Gyngor yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae'r Eisteddfod a'r Pethe wedi bod yn rhan o'i bywyd erioed.

Meurig Owen, Llundain
Brodor o Lanrug, Caernarfon. Gadawodd Ysgol Brynrefail yn 1937 pan aeth i weithio mewn swyddfa yswiriant yn Llundain. Ac eithrio cyfnod y rhyfel bu yno nes iddo ymddeol rai blynyddoedd yn l. Blaenor yn eglwys Lewisham er 1953 ac ysgrifennydd er 1961. Cymer ddiddordeb mewn hanes lleol ac yn arbennig hanes y Cymry a'u Heglwysi yn Llundain, ynghyd ? hanes rhai o chwareli llechi Gwynedd. Dengys ei gyfrolau sylweddol Tros y Bont - hanes Eglwysi Falmouth Road, Deptford a Parsons Hill Woolwich, ac Ymofyn am yr hen Lwybrau - hanes saith o Eglwysi Presbyteraidd Cymraeg Llundain - l casglu helaeth a llafur manwl iawn. Y maent yn gyfnodolion amhrisiadwy o fywyd ysbrydol a chrefyddol y Cymry alltud yn Llundain. Pwysig hefyd yw'r darlithoedd a gyhoeddwyd ganddo James Hughes a'i Deulu ac Emynwyr Henaduriaeth Llundain. Y mae ei waith hi gyd yn dwyn nodau ymchwilydd manwl a diarbed, Dyma lafur cariad y Cymro alltud nodedig hwn.

Emyr Owen Parri, Talwrn, Ynys Mn
Brodor o Gaernarfon a chyfreithiwr wrth ei alwedigaeth. Cyfreithiwr uchel iawn ei barch, gan baratoi achosion llys yn drylwyr a dawn areithio arbennig ganddo, Ymddangosodd yn rheolaidd yn y Llysoedd Ynadon a bu'n ymdrin a llu o achosion mawr a blaenllaw yn Llys y Goron a'r Uchel Lys. Fe'i penodwyd yn Gofiadur a bu'n gweithredu fel Cofiadur yn Llysoedd y Goron yng Nghymru a Lloegr. Yn yr 1980au fe'i penodwyd yn Ddirprwy Farnwr Rhanbarth cyn iddo gael ei benodi yn farnwr Rhanbarth llawn amser yn 1992. Bu yn y swydd honno am 10 mlynedd. Drwy gydol ei yrfa bu'n gefnogol ac yn flaengar iawn ynglŷn hyrwyddo'r Gymraeg. Bu'n gweithredu ar nifer o bwyllgorau cenedlaethol yn ymwneud defnydd o'r iaith yn y llysoedd ac yn ddiweddar bu'n paratoi cyrsiau undydd ar y pwnc. Cyfrannodd yn helaeth i faterion diwylliannol yn ei filltir sgwr - yn flaenllaw gyda gweithgareddau Theatr Fach Llangefni, aelod o barti Cerdd Dant Haf Morris, a bu'n chwarae criced i Glwb Llangefni - heblaw hybu achosion dyngarol ac elusennol.

Gwennant Pyrs Roberts, Bangor
Brodor o bentref Llanuwchllyn a raddiodd o Adran Cerddoriaeth Prifysgol Cymru Bangor. Ar l cyfnod yn gweithio fel athrawes beripatetig ymsefydlodd yn bennaeth adran cerdd Ysgol David Hughes, Porthaethwy. Cyfrannodd hefyd ar lwyfan cenedlaethol a hynny'n bennaf fel sylfaenydd ac arweinydd Parti Seiriol a droes yn y man y Gr Seiriol. Ers ei sefydlu yn 1991 gosododd y cr marched hwn safon i'w efelychu ar gyfer canu corawl i ferched yng Nghymru a rhagorodd ar ganu cerdd dant gyda gosodiadau cerddorol a deallus ei harweinydd. Enillodd droeon ar brif lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Ŵyl Gerdd Dant a dyma'r unig gr marched Cymreig i'w wahodd i gymryd rhan fis Tachwedd y llynedd yng ngala agoriadol Canolfan Mileniwm Cymru. Yn yr un flwyddyn cynhaliodd y cr gyngerdd mawreddog yn Neuadd Pritchard Jones, Prifysgol Cymru Bangor pryd y perfformiwyd am y tro cyntaf gwaith comisiwn 'Cantus Triquetrus' gan y cyfansoddwr Cymreig Karl Jenkins. Er 1993 cyhoeddodd y cr bedwar cryno ddisg sy'n cynnwys detholiad o'u repertoire amrywiol ac uchelgeisiol. Arweinydd crefftus ac ysbrydoledig.

David Richard Williams, Florida
Ganed yn Llanelwy ac addysgwyd ef yn Ysgol Gynradd Bod Alaw, Bae Colwyn, Ysgol Eirias Bae Colwyn a Phrifysgolion Aberystwyth, Gogledd Carolina a Florida, America. Graddiodd mewn economeg. Bu mewn amryw o swyddi ym Mhrifysgol Florida a Gogledd Carolina gan arbenigo mewn dysgu ac ymchwil yn yr adrannau Economeg. Cadwodd gysylltiad agos Chymru. Llywydd cyntaf a sefydlwr (gyda'r Dr Arturo Roberts) y Siambr Fasnach Cymru yng Ngogledd America. Ers 1989 ef yw Llywydd Corff Ymgynghorol Economaidd Florida ac athro cynorthwyol mewn Economeg Prifysgol Miami, Florida. Bu'n hael ei nawdd i'r ysgolion lle derbyniodd ei addysg gynnar.
HEFYD:
Gorsedd: Anrhydedd i Gymry
01 Gorff 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^