BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Mawrth, 2005, 06:58 GMT
Dathlu dydd ein nawddsant?
Dydd Gŵyl Dewi
Sut fyddwch chi'n dathlu Gŵyl Ddewi?

O Abertawe i Awstralia ac o Bwllheli i Batagonia, bydd Cymry ym mhob cwr o'r byd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Ydych chi yn byw y tu allan i Gymru ac am nodi dydd ein nawddsant? Rhowch wybod i ni sut fyddwch chi'n dathlu Gŵyl Ddewi.

Fyddwch chi'n gwneud cawl cennin, yn bwyta bara brith neu fara lawr neu'n gwisgo'r wisg Gymreig?

A fydd y ddraig goch i'w gweld yn chwifio lle rydych chi'n byw ac a oes digwyddiadau arbennig wedi eu trefnu i nodi'r achlysur?

Anfonwch neges i ni drwy lenwi'r ffurflen.

Oes ydych chi am anfon lluniau anfonwch nhw i

EICH SYLWADAU:

Fe fydd Cymdeithas Cymry Oslo yn dathlu Gŵyl Dewi fel arfer ar y nos Wener agosaf i'r Ŵyl. Ar y 4ydd cawsom noson fendigedig. Mae un o'r Gymdeithas, yr Athro Glyn Roberts, yn byw yn y bryniau y tu allan i Oslo. Mae ganddo geffylau a "sledges". Felly cyn y swper aethom fel aelodau o'r Gymdeithas am daith awr drwy'r fforest, mewn eira trwm. Hanner fford cael egwyl ac yfed "Glogg"; diod gwych pan y mae yn oer.Dychwelyd i gartre Glyn a chael gwledd wedi ei pharatoi gan ei wraig Marit.
Iori Roberts, Oslo, Norwy

Yma yn Singapore fe ddathlon ni'n gynnar trwy gynnal gwledd Dewi Sant nos Sadwrn. Daeth dros 100 o bobl ac fe gawson ni noson hwylus iawn. Cawsom gennin pedr wedi ei hanfon mas yn arbennig, seremoni heddwch, canu Cymreig, darlleniad o waith Dylan Thomas a cherddoriaeth Cymreig byw ar sax a gitar. Daeth y noson i ben am bedwar y bore wedi i Gymru faeddu Ffrainc. Lyfli.
Bethan Evans, Treforys, Abertawe

Wnes i dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda'r cwrs Cymraeg. Rhoddon ni faner y ddraig goch ac yn meddwl am y cyfarfod Cymraeg nesaf.
Britta Schulze-Thulin, Halle, Sachsen-Anhalt, Yr Almaen

Ymysg yr eira ar gwynt cryf ar tymheredd yn -40 degre celsiws tu fewn i gylch yr artig. Anodd iawn oedd i deimlo'n Gymraeg heb law, bryniau gwyrddion a chawl cig oen. Serch hynny Cymraes ydw i drwyddi draw yn fy nghalon ac felly trwy fy Nghennin Pedr ar fy siwmper fe ddangosais i'r byd fy mod yn llawn balchder o fy ngwreiddiau. Cymru am Byth!
Jennifer Davies, Aklavik, NWT, Gogledd Canada

Dw i'n anfon cyfarchion o Wisconsin, UDA, yng nghanol yr eira. Mae gyda fi gyfaill arall o Gymru sy'n dathlu ei ben-blywydd yr wythnos hon.Fe fyddwn ni'n dathlu'r ŵyl a'i ddydd arbennig gyda ein hoff caneuon Cymraeg, cinio blasus a thipyn o Brains!
Robert Humphries, Spring Green, Wisconsin, UDA

Am naw o'r gloch y bore 'ma, cafodd baner y ddraig goch ei chodi ar bolyn o flaen neuadd y ddinas yn Peterboro, Ontario, gyda Mary Edwards, sy'n enedigol o Gaernarfon a Marjorie Williamson, sy'n enedigol y Ddyserth, yn bresennol.Mi roddais y faner yn anrheg i Gymdeithas Gymraeg Peterborogh, lle bum yn byw am flynyddoedd, ar l ei phrynu o Siop Iwan, Caernarfon. Rydw i wedi bod yn mwynhau'r diwrnod yn grwando ar gerddoriaeth Gymraeg ar CDs!
Dic Trefor, Aurora, Ontario, Canada

Dyma ddathliadau Gŵyl Ddewi yn ardal Dyffryn Camwy, Chubut: 1) Dydd Mawrth, Mawrth 1af - sgwrs gan nawdd Cymdeithas Camwy yn yr Ysgol Gerdd gan yr Athro Robert Owen Jones, Caerdydd; cwpaned o de a phica bach wedyn. 2) Dydd Gwener Mawrth 11eg - swper Cymdeithas Dewi Sant yn neuadd Dewi Sant Trelew efo adloniant lleol.

Bydd y Dr John Hughes, llysgennad Prydain yn bresennol. Bydd Cymdeithas Dewi Sant, fel arfer, yn trosglwyddo ei gwobr flynyddol i rywun sydd wedi gweithio dros y gymdeithas.
Luned Gonzalez, Gaiman, Chubut, Ariannin

Cyfarchion o Kazakhstan ar ddydd cyntaf Gwanwyn ond mae eira ym mhob man o hyd! Rwyf wedi son wrth lawer am wyl ein nawddsant ond does dim cyfle yma i ddathlu. Yn lle cawl cennin cefais fwyd traddodiadol y Kazakiaid. Cae Dydd Gŵyl Dewi mewn gwesty yn Bishkek, Kyrgystan. mae'r perchennog o Gaerdydd!
Olive Frost, Karaganda, Kazakhstan

Bydd Cymdeithas Cymry Nottingham yn dathlu gyda Cinio ym Mhrifysgol Nottingham heno. Y siaradwr gwadd fydd Deiniol Price, Prif Arolygydd gyda Heddlu Canolbarth LLoegr - mae hefyd yn Gadeirydd 'Cymru a'r Byd' ar hyn o bryd.. Edrychwn ymlaen at wledd ar lawer ystyr!
Dafydd Jerman Hughes, Nottingham

Wrth gwrs y dylai fod yn ŵyl y banc - mae'n hen bryd i Gymru gael digon o ryddid i wneud penderfyniadau fel hyn yn annibynnol.
Dafydd Williams, Caergybi / Nottingham

Dathlu allan yn Sydney Awstralia efo mam a chriw bach o Gymru. Chwysu yn ein crysau Cymru, ac yn bwriadu canu digon heno ar l cwpwl o beints yn y tywydd sychedig 'ma!!!Cymru am byth!
Ceri Owen, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd

Yng nghanol y rhew ar eira. Cawl, cig oen a chinio blasus. Yna gwrando ar cds o Gymru. Hapusrwydd o fod yn Gymro pan mae'r tm Cymru yn gwneud mor dda. Cofion cynnes i bawb a'r Ddydd Gŵyl Dewi. Arwyn, Sion a Rhian
Arwyn Gittins, John D'or Priarie,Gogledd Alberta, Canada

Wedi dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar nos Sadwrn Chwefror 26ain. Methu disgwyl welwch chi! Cynhaliwyd swper mawreddog ar nos Sadwrn gan y Gymdeithas Geltaidd yn Courtenay, Dyffryn Comox, Ynys Fancwfyr. Y swper yn cynnwys: salad, cawl cennin, cig ir, ham a thatws mash, tatws rhst, llysiau, bara, treiffl, cacennau Cymraeg, t,coffi a chwrw da. Adloniant: canu emynau a cherddi Cymraeg, dawnsio gwerin, a dau ŵr gwadd; un yn sn am ei waith fel crefftwr Llwyau Caru Cymraeg a'r llall yn esbonio fel y dewiswyd Cymro i roi ei enw ar adeilad newydd ym Maes Glanio Comox. Dydd Gŵyl Dewi hapus ichwi i gyd!
Idris Rees Hughes, Dyffryn Comox, Ynys Fancwfyr, British Columbia , Canada.

Dwi'n byw yn Llundain ers 6mis nawr ac yn colli Cymru'n fawr. Dydd Mawrth, dwi'n bwriadu nodi'r diwrnod drwy wisgo cenhinen Bedr i'r gwaith a choginio cawl cennin i fy ffrindiau yn y nos cyn mynd allan i ddathlu gyda diod neu ddau. Ond rhaid cyfaddef bod llwyddiant Cymru ym mhencampwriaeth y chwe gwlad hyd yn hyn yn ffordd dda iawn o nodi dydd ein nawddsant!
Esyllt Dafydd, Chiswick, Llundain


Os ydych chi'n gyrru llun, rydych chi'n gwneud hynny mewn cydweithrediad thelerau'r BBC - Telerau (Saesneg) .

Wrth yrru llun at BBC Cymru'r Byd, rydych chi'n caniatu i ni gael hawl ar y llun, hawl i'w gyhoeddi a defnyddio'r deunydd ym mha bynnag fodd y dymunwn. I weld y telerau'n llawn cliciwch yma.Telerau (Saesneg)

Mae'n bwysig eich bod yn cadw'r hawlfraint ac felly mae gennych chi'r hawl i gyhoeddi'r hyn a gynhyrchwyd gennych chi. Cofiwch, os caiff eich llun ei gyhoeddi y bydd eich enw wrth ei ochr ar wefan y BBC. All y BBC ddim gwarantu defnyddio pob llun ac rydym yn cadw at ein hawl i olygu eich sylwadau.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^