BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 15 Chwefror, 2005, 16:54 GMT
'Cau neu uno 14 ysgol'
Rhieni a phlant yn protestio
Mae rhieni a phlant wedi bod yn protestio yn erbyn y cynlluniau

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cyhoeddi cynlluniau i ad-drefnu ysgolion cynradd.

O dan y cynlluniau byddai 14 o ysgolion yn cau neu'n cael eu huno oherwydd bod nifer y disgyblion yn gostwng.

Amcangyfrifir y bydd 1,600 o leoedd gwag yn yr ysgolion erbyn y flwyddyn nesaf.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Rhiannon Hughes, nad oedd unrhyw benderfyniadau terfynol eto.

Byddai 10 o ysgolion yn cael eu cau neu eu huno yn y cam cyntaf ac yna pedwar yn yr ail gam.

Dywedodd fod y cyngor yn deall pryderon yr ardaloedd gwledig ac y byddai'n gwrando ar yr hyn yr oedd gan bobol i'w ddweud.

"Byddwn yn ymgynghori'n eang rhieni, llywodraethwyr a chynghorau cymuned, ac yn ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwn yn ofalus iawn cyn datblygu ein cynigion terfynol," meddai.

Protestio

"Y cyngor llawn nid y cabinet fydd yn penderfynu'r cynigion terfynol. Felly bydd yr holl gynghorwyr yn cael mynegi eu barn ar ran eu cymunedau.

"Nid mater i'r cyngor sir yn unig yw hwn a byddaf yn trefnu cyfarfodydd brys 'r holl Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol lleol, a chynghorau tref a chymuned."

Ysgolion sy'n debyg o gael eu heffeithio
Carrog
Rhewl
Llandegla Bryneglwys
Bodfari
Llantysylio
Glyndyfrdwy
Prion
Gwaenynog
Heulfre
Mae 52 o ysgolion yng ngofal Cyngor Sir Ddinbych ond mae gormod o blant mewn rhai ysgolion a lleoedd gwag mewn eraill.

Fe fu tua 60 o rieni a phlant yn protestio ym mhencadlys y cyngor yn Rhuthun o ganlyniad i'r cynlluniau i ad-drefnu addysg gynradd.

Hefyd roedd dwsinau o rieni a phlant o Landegla a Bryneglwys wedi ymgasglu y tu allan i Ysgol Gynradd Bryneglwys.

Cafodd manylion yr ad-drefnu eu cyhoeddi brynhawn dydd Mawrth, dridiau wedi i brifathrawon a chynghorwyr gael gwybod amdanyn nhw.

O dan yr argymhellion byddai ysgolion cynradd yng Ngharrog, Rhewl, Llandegla Bryneglwys, Bodfari, Llantysylio, Glyndyfrdwy a Phrion yn cau.

Mae Gwaenynog a Heulfre wedi eu clustnodi ar gyfer eu huno.

Does dim sicrwydd beth fydd dyfodol Clocaenog a Cyffylliog ond mae hynny'n cyd-fynd chynllun i agor ysgol cyfrwng Cymraeg newydd yn Rhuthun.

Hefyd mae cynlluniau i adeiladu ysgolion newydd yn Rhyl a Phrestatyn.

Dywedodd rhieni eu bod yn poeni y byddai cau ysgolion bach cefn gwlad yn effeithio'n andwyol ar y gymunedau.

'Pryder'

"Mae'r ysgol yn bwysig iawn i'r pentref oherwydd bod gynnon ni gyn lleied o wasanaethau yn y gymuned," dywedodd Paul Anyon, o Fryneglwys.

Ar hyn o bryd mae ysgolion Bryneglwys a Llandegla, sy'n dysgu 59 o blant rhyngddyn nhw o dan arweiniad un prifathro, yn cydweithio'n agos, dywedodd.

Protest bobl Rhewl, Sir Ddinbych
Daeth nifer o rieni a phlant i brotest yn y Rhewl nos Lun
"Mae hi'n drefniant sy'n gweithio a dani am ddweud wrth y cyngor am adael llonydd inni," ychwanegodd Mr Anyon.

Er ei bod yn wyliau hanner tymor yr wythnos hon doedd rhieni a phlant Ysgol Rhewl, sy'n cynnwys 42 o ddisgyblion, ddim wedi aros adref ddydd Llun.

Roedd y rhieni a phobol leol y pentref wedi cael cymaint o sioc o glywed y gallai'r ysgol gau fel eu bod wedi trefnu cyfarfod brys.

"Dwi'n teimlo mor flin fod hyn yn digwydd i'r pentref yma ac mi allai'r pentref newid cymaint pe bai'r ysgol yn cau," meddai un o'r rhieni, Carol Parry.

"Mae hyn yn beth ofnadwy ac mi fuaswn i'n meddwl y bydd cyfarfod yr wythnos nesaf ar l y sioc ei hun i weld beth y gallwn ei wneud," meddai Elfed Lloyd, llywodraethwr yn yr ysgol.

"Rydyn ni'n siwr o gadw'r ysgol ar agor."

Dywedodd y cyngor mewn datganiad fod y cynllun yn rhan o'i ymateb i fenter Llywodraeth y Cynulliad ynglŷn ag addasu ysgolion.

"Mae gan y sir weledigaeth glir am ddatblygu addysg yn y ganrif hon, gan gynnwys gwella adeiladau a chodi ysgolion," meddai.
HEFYD:
Cyfarwyddwr: 'Angen esboniad'
02 Chwef 05 |  Newyddion
Pennaeth addysg yn ymddeol
30 Tach 04 |  Newyddion
Cyfarwyddwr yn absennol o'i gwaith
24 Hyd 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^