BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 12 Medi 2005, 05:56 GMT 06:56 UK
Undeb yn brwydro dros ofal am ddim
Cartref nyrsio (cyffredinol)
Mae nifer o bobl yn gorfod talu am ofal

Mae undeb llafur a enillodd iawndal i filoedd o lowyr am anafiadau diwydiannol yn mynd i'r llys eto, y tro hwn i frwydro am yr hawl i ofal am ddim mewn cartrefi nyrsio.

Mae undeb Nacods yn honni fod degau o filoedd o bobl ar draws Prydain yn gorfod talu am leoedd mewn cartrefi nyrsio a ddylai gael eu darparu am ddim gan y Gwasanaeth Iechyd.

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol Nacods yn ne Cymru, Bleddyn Hancock, fod pobl yn cael eu "twyllo".

Bydd yr undeb yn cymryd camau cyfreithiol yn erbyn byrddau iechyd lleol sy'n gwrthod talu am ofal nyrsio rhai aelodau.

"Mae hwn yn achos lle mae pobl wedi eu twyllo o'u cynilion, eu herlid o'u cartrefi a'u twyllo o'r gofal am ddim y maen nhw'n ei haeddu" meddai Mr Hancock.

"Dylai'r llywodraeth edrych ar unwaith ar ad-dalu'r bobl hynny sydd wedi gorfod talu ar gam."

Mae Nacods yn dadlau fod y Llys ApÍl eisoes wedi nodi fod yn rhaid i'r Gwasanaeth Iechyd dalu pan mai ei iechyd yw prif angen person.

Achosion prawf

Ond dywed Mr Hancock fod rhaid i glaf fod "yn nrws marwolaeth" cyn bod y Gwasanaeth Iechyd yn fodlon talu.

Mae'r undeb yn bwriadu cyflwyno nifer o achosion prawf a phe baen nhw'n llwyddiannus mae'n credu y gallai byrddau iechyd ar draws Prydain orfod adolygu achosion miloedd o drigolion mewn cartrefi nyrsio.

Mae Mr Hancock yn honni y gallai hyn gael yr un effaith ag achos iawndal y glowyr, a arweiniodd at dalu arian ar raddfa fawr am anafiadau diwydiannol.

Mae hwn yn achos lle mae pobl wedi eu twyllo o'u cynilion, eu herlid o'u cartrefi a'u twyllo o'r gofal am ddim y maen nhw'n ei haeddu
Bleddyn Hancock, Nacods

Ymysg yr achosion y mae'r undeb yn bwriadu brwydro drostyn nhw mae achos Morfydd Jones o Ystalyfera.

Mae angen gofal 24 awr ar y wraig weddw 85 oed yng nghartref nyrsio Cwrt Enfys yn y dref.

Mae ei hiechyd wedi dirywio ers amser ac mae wedi dioddef cyfres o drawiadau bychan ar y galon. Nawr mae hefyd yn dioddef o glefyd Alzheimer ac mae angen gofal 24 awr.

Dyw'r Gwasanaeth Iechyd ddim yn talu am ffioedd y cartref nyrsio er gwaetha'r angen am ofal parhaus, cyfnodau yn yr ysbyty a dirywiad meddygol parhaus.

Dywed ei mab, Arwel Jones, na ddylai ei fam fod yn talu am ei gofal yn y cartref nyrsio.

Talu

"Dwi wastad yn cofio fy nhad yn dweud wrtha i ei fod yn talu i'w bensiwn gan ei fod yn credu yn y system. Doedden nhw ddim yn ennill llawer ond fe ddechreuodd o oed cynnar yn y pwll glo gan ei fod eisiau ei gael pan oedden nhw wedi ymddeol," meddai.

Mae teulu'r diweddar Glyn Jones o Ynysybwl, Pontypridd, yn credu na ddylai ei ofal nyrsio fod wedi ei dalu o'i bensiwn am 10 mis olaf ei fywyd.

Dywedodd ei ferch, Christine Roberts, fod ei thad wedi gweithio yn y diwydiant glo drwy ei fywyd.

Roedd Mr Jones, 72 oed, yn dioddef o lwch ar yr ysgyfaint, emffysema a broncitis difrifol ac yn 1999 cafod strŰc ddifrifol a adawodd ef wedi ei barlysu ar ochr chwith ei gorff.

Yn 2003 symudodd i Gartref Nyrsio Maes Elwy yn Nhrefnant ar gyrion Llanelwy a bu farw yno'r mis Awst canlynol.

Dywedwyd wrth y teulu nad allai Mr Jones gael ei ffioedd wedi eu talu gan fod ganddo asedau o dros £20,000.

Mae Ms Roberts yn dadlau fod y ffaith ei fod yn derbyn gofal parhaus yn golygu na ddylai ei mam, yr oedd ei iechyd hithau'n dirywio, fod wedi gorfod wynebu talu'r ffioedd.

Mae cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus wedi eu trefnu gan Nacods ar draws y de er mwyn i bobl allu trafod achosion tebyg.
HEFYD:
Dros £300m i gyn-lowyr
24 Ion 05 |  Newyddion
Brwydro dros ofal am ddim
30 Maw 04 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^