BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 8 Awst 2005, 14:30 GMT 15:30 UK
Maes B: Cwynion am y drefn
Pebyll yn y Maes Ieuenctid
Roedd y rhai oedd yn talu am fynediad i Faes B yn cael gwersylla am ddim

Mae rhai o'r bobol ifanc a aeth i Faes B yn Eisteddfod Eryri a'r Cyffiniau yn anfodlon 'r trefniadau gyda'r tocynnau.

Dywedodd dau ar raglen Taro'r Post ddydd Llun eu bod wedi gorfod talu am docynnau ar gyfer dwy noson er mai dim ond i un gig yr oedden nhw eisiau mynd.

Wrth ymateb dywedodd trefnydd yr Eisteddfod yn y gogledd fod y newid yn y drefn eleni er mwyn helpu'r bobl ifanc a ddeuai i Faes B.

"Yn l pob adroddiad yr ydyn ni wedi ei gael mae pawb wedi bod yn fwy na hapus efo'r hyn yr oedden ni wedi ei gynllunio," meddai Hywel Wyn Edwards.

Doeddwn i ddim yn deall pam oedd rhaid i ni brynu tocyn ar gyfer y nos Wener a'r nos Sadwrn
Ceri Isfryn
Ar raglen Taro'r Post dywedodd Ceri Isfryn o Landegfan, Ynys Mn fod "anrhefn" gyda'r system docynnau newydd.

"Roedd rhaid i ni brynu tocynnau ar gyfer nos Wener a nos Sadwrn er mai dim ond nos Wener oedden ni eisiau mynd," meddai.

"Fe gawson ni wybod petaen ni'n mynd 'r tocyn yn l ddydd Sadwrn y bydden ni'n cael ein harian yn l ond wnaethon nhw ddim dweud wrthon ni ein bod ni'n gorfod bod yno erbyn hanner dydd ac felly gawson ni ddim ein harian yn l o gwbwl.

"Roedd fy ffrindiau wedi bod cyn hanner dydd ac fe gawson nhw wybod mai cyn 11.00 oedden nhw fod ynofe gawson nhw eu gwrthod hefyd.

"Doeddwn i ddim yn deall pam oedd rhaid i ni brynu tocyn ar gyfer y nos Wener a'r nos Sadwrn yn y lle cyntaf a dwi'n meddwl ei bod yn biti fod y fath anrhefn," meddai.

Un tocyn

Fe fu'n rhaid iddi dalu 20 am y ddwy noson yn hytrach na 10 am y noson y bu yno, meddai.

Dywedodd Iwan Gethin Jones o Bontnewydd ger Caernarfon ei fod yntau hefyd wedi gorfod talu 20 i fynd i Maes B nos Wener.

"Roedd yna bedwar ohonon ni eisiau mynd ond dim ond fi oedd yn gallu mynd bore dydd Gwener i nl y tocynnau," meddai.

Pecyn oedd hwn er mwyn ceisio helpu pobl ifanc i ddod i Maes B a Maes yr Eisteddfod
Hywel Wyn Edwards
"Mi ofynnais i am bedwar tocyn ac fe ddywedon nhw wrtha i mai dim ond un oeddwn i'n ei gael ond roedden nhw'n gwarantu y byddai rhai ar l ar y noson.

"Mi gymrais y tocyn ond chafodd gweddill fy ffrindiau i ddim mynd i mewn ar y nos Wener ar l teithio i Maes B.

"Roedd rhaid iddyn nhw gael tocyn i wersylla yno'n unig ond doeddwn i ddim yn meddwl fod hynny'n deg iawn gan mai hwn oedd y tro cynta' i ni fynd i Maes B a doeddwn i ddim yn hapus iawn.

"Es i yno fore dydd Sadwrn am 11.00 i gael fy 10 yn l ac mi fues i yn y ciw am dri chwarter awr a doedd ddim yn symud o gwbwl a dim math o drefn."

Gan fod cymaint yn y ciw gadawodd ac ni chafodd ei arian yn l, meddai.

Rheolau ysgrifenedig

Wrth ymateb i'r cwynion dywedodd Hywel Wyn Edwards, Trefnydd yr Eisteddfod yn y Gogledd, fod y newid yn y drefn eleni er mwyn helpu'r bobl ifanc a ddeuai i Faes B.

"Y drefn oedd fod pawb oedd yn cyrraedd y maes ieuenctid i aros yn cael aros ar y maes ieuenctid, mynd i mewn i Maes B a Maes yr Eisteddfod am 10 y noson o nos Fercher ymlaen.

"Wrth iddyn nhw gyrraedd roedden nhw'n cael set o reolau ysgrifenedig oedd yn dweud os oeddech yn cyrraedd a dim ond am aros noson eich bod yn mynd i'r swyddfa erbyn neu cyn 11.00 y diwrnod canlynol i gael yr ad-daliad am weddill yr wythnos yn l."

Dywedodd mai "pecyn oedd hwn er mwyn ceisio helpu pobl ifanc i ddod i Maes B a Maes yr Eisteddfod.

"Yn l pob adroddiad yr ydyn ni wedi ei gael mae pawb wedi bod yn fwy na hapus efo'r hyn yr oedden ni wedi ei gynllunio," meddai.

Dywedodd fod rhaid mynd i gael yr ad-daliad yn y bore gan y gallai unrhyw un a fyddai wedi aros tan ddiwedd y dydd fod wedi cael mynediad am ddim i Faes yr Eisteddfod am ddiwrnod arall.

Wrth ymateb i'r honiad am y ciw o bobl oedd yn aros am eu harian yn l dywedodd fod hynny'n "dangos poblogrwydd y peth.roedd y nos Sadwrn yn llawn ganddon ni fel nosweithiau Mercher, Iau a Gwener.

"Mae'n profi fod Maes B yn Eisteddfod Eryri a'r Cyffiniau wedi bod yn llwyddiannus iawn ac na welwyd ddim tebyg cynt," meddai.

Dywedodd eu bod fel trefnwyr yr Eisteddfod "wedi mynd allan o'n ffordd eleni i sicrhau fod gan bobl ifanc y siawns a'r cyfle yn rhesymol iawn i ddod i aros yn Maes B, mynd i mewn yno a Maes yr Eisteddfod am un pris."

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^