BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 7 Rhagfyr, 2003, 13:50 GMT
Wythnos yn y newyddion
Ydach chi wedi colli beth oedd yn y newyddion yn ystod yr wythnos a fu? Mae BBC Cymru'r Byd yn edrych yn l ar ddetholiad o'r prif straeon yn ystod y saith diwrnod diwethaf.


 • Herio cynllun pentref gwyliau

  McNamara
  Perchennog Parc Oakwood yw un o'r rhai sydd tu cefn i Bentre'r Garreg Las
  Mae ymgyrchwyr yn bwriadu herio cynllun pentref gwyliau yn Sir Benfro sy'n werth miliynau o bunnau.

  Mae Cyngor y Parciau Cenedlaethol yn ystyried galw ar y Cynulliad i ymyrryd wedi i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro bleidleisio o blaid y cynllun ddydd Llun.

  Pleidleisiodd wyth aelod o blaid cynllun y Garreg Las a phedwar yn erbyn.

  Y bwriad yw creu pentref Celtaidd a pharc 500-erw fydd yn debyg i bentrefi gwyliau Center Parcs.

  Y nod yw codi 340 o gabanau pren, pentref, clwb chwaraeon a gwaith trin carthffosiaeth.

  "Dydw i ddim yn erbyn cael mwy o swyddi yn Sir Benfro," meddai Sylvia Davies, Uwchswyddog Polisi Cyngor y Parciau Cenedlaethol.

  "Y broblem yw bod pentref newydd sbon yn cael ei godi o fewn ffiniau'r Parc Cenedlaethol.

  "Bydd y cabanau pren, siopau a'r ganolfan eira ddim yn adlewyrchu tirwedd y sir."


 • Damwain arall ym Mn

  Heddlu
  Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth
  Fore Llun, bu damwain ddifrifol arall ger Llangefni ar Ynys Mn.

  Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru fod un person wedi cael ei ladd.

  Hon yw'r ail ddamwain farwol o fewn ychydig o ddyddiau.

  Digwyddodd y ddamwain ger ffordd ddeuol yr A55 toc wedi 0600 GMT.

  Credir bod y person oedd yn ei 40au a laddwyd yn cerdded ar Gyffordd 6 yr A55.


 • Marina i Sir Benfro

  fferi
  Bydd y marina'n dennu rhagor o dwristiaid i'r ardal
  Mae Cyngor Sir Benfro wedi cytuno i godi marina sy'n werth 10m yn Abergwaun.

  Roedd y pwyllgor cynllunio'n unfrydol o blaid cais cwmni o Ynys Mn i ddatblygu'r harbwr.

  Bydd 80 o swyddi llawn-amser yn cael eu creu a'r un faint o swyddi rhan-amser.

  "Bydd mwy o bobol yn dod i mewn i'r ardal," meddai'r Cynghorydd Brian Howells, aelod o gabinet y sir.

  "Yn fwy na hynny, mae'n creu swyddi - swyddi i godi'r marina a swyddi llawn-amser."

  Yn y marina bydd 500 o gychod yn ngora ac mae'r datblygiad yn awgrymu'n gryf y bydd dyfodol economi'r sir yn dibynnu ar dwristiaeth.


 • Bad achub newydd i Fn

  Christopher Pearce
  Mi fydd y bad newydd yn gyflymach na'r hen un
  Cyrhaeddodd bad achub newydd borthladd Caergybi ddydd Mawrth.

  Cafodd y Christopher Pearce ei enwi ar l dyn adawodd arian yn ei ewyllys.

  Hwn yw'r bad cyntaf o'i fath yng Nghymru a chyrhaeddodd Ynys Mn o Iwerddon.

  Mae wedi costio dros 2m.

  Mae'r fad bresennol yn cymryd dros awr a hanner i groesi Mr Iwerddon.

  Ond mae'r un newydd yn gallu gorffen y daith fwy na hanner awr yn gynt.


 • Gwario rhagor ar ysgolion

  Ysgol Bryn Offa
  Mae adnewyddu ysgolion uwchradd Wrecsam yn mynd i gostio mwy na'r amcangyfrifon
  Penderfynodd Cyngor Wrecsam fwrw mlaen chynlluniau i ad-drefnu rhai o ysgolion uwchradd y dre er y gallai hynny gostio hyd at 10m yn fwy na'r amcangyfrif gwreiddiol.

  Mewn cyfarfod nos Fawrth cytunodd y cynghorwyr na fyddai'r gost o sefydlu dwy ysgol enfawr yn lle tair yn cael codi dros 22.5m.

  Bydd ymchwiliad mewnol yn parhau i geisio darganfod pam bod y costau wedi codi gymaint dros gyfnod mor fyr.

  Roedd pob cynghorydd siaradodd yn y cyfarfod llawn nos Fawrth yn mynegi dicter ac anghredinedd bod y gost o gau tair ysgol uwchradd yn Wrecsam a chreu dwy ysgol fawr newydd yn eu lle wedi cynyddu cymaint mewn cyn lleied o amser.

  Ychydig fisoedd yn l roedd y cynghorwyr wedi cael sicrwydd y byddai'r cynllun i sefydlu ysgolion Clywedog a Rhosnesi yn

  Erbyn hyn gall y gost derfynol fod hyd at 10m yn fwy na hynny.

  Ond prif bwrpas y cyfarfod oedd penderfynu sut i symud ymlaen.

  Roedd y cynghorwyr yn unfrydol bod rhaid iddyn nhw gyflawni eu haddewid i sefydlu dwy ysgol a fydd yn cynnig mwy o ddewisiadau a gwell adnoddau i ddisgyblion.


 • Gwobr i ferch ddewr

  Bethan Ramm
  Cafodd frecwast efo Tony Blair a'i wraig
  Mewn seremoni yn Llundain ddydd Mercher derbyniodd merch ifanc ddall o ogledd Cymru wobr am ei dewrder.

  Cafodd Bethan Ramm, 7, o Hightown, Wrecsam, frecwast gyda'r Prif Weinidog a'i wraig yn 10 Downing Street.

  Yna roedd hi'n un o 12 o blant oedd yn cael cinio er anrhydedd yn Nhy'r Arglwyddi.

  Roedd yn cael ei anrhydeddu am ei dewrder a'i dyfalbarhad a hynny yng ngolau problemau meddygol dybryd.

  Mae gan Bethan wendid genynnol.

  Pan oedd yn bump oed bu'n rhaid i lawfeddygon dynnu ei dau lygad rhag ofn i ganser ledu i'w hymennydd.


 • Dim arian i'r Ardd Fotaneg

  Yr Ardd Fotaneg
  Doedd cynllun achub yr Ardd ddim yn dal dwr
  Mae dyfodol yr Ardd Fotaneg Genedlaethol mewn peryg wedi i Lywodraeth y Cynulliad wrthod rhagor o arian iddi.

  Yn l Alun Pugh, y Gweinidog Diwylliant, chafodd o mo'i berswadio y byddai rhoi hyd at 3m ychwanegol yn sicrhau dyfodol yr atyniad yn Llanarthne ger Caerfyrddin.

  Ychwanegodd, fod Llywodraeth y Cynulliad eisoes wedi rhoi arian i'r ymddiriedolwyr i wneud yr Ardd yn hunangynhaliol.

  Ond dywedodd ei fod yn ymroddedig i sicrhau dyfodol tymor hir yr Ardd.

  Rwan mi fydd ymddiriedolwyr yr Ardd Fotaneg yn cyfarfod y derbynwyr ddydd Llun i drafod dyfodol yr atyniad.

  Dywedodd Dr Rhodri Griffiths, Rheolwr Gyfarwyddwr Yr Ardd, ei fod yn flin iawn yngln 'r cyhoeddiad.


 • 27m i gynghorau Cymru

  Gordon Brown
  Eisiau gostwng trethi domestig
  Fe fydd cynghorau Cymru yn derbyn 27m ychwanegol yn y gyllideb nesaf, yn l adroddiad ar y gyllideb a gyhoeddwyd gan y Canghellor ddydd Mercher.

  Fe fydd llywodraeth leol yn derbyn 406m ychwanegol ar hyd a lled Prydain, gyda Lloegr yn derbyn 340m.

  Y bwriad yw osgoi trethi cyngor uchel y flwyddyn nesaf.

  Ond dywed Llywodraeth y Cynulliad na fydd yr arian yma i gyd o reidrwydd yn mynd i lywodraeth leol.

  Mater iddyn nhw yw sut y bydd yr arian yn cael ei wario, a bydd hynny'n l eu blaenoriaethau nhw.

  Hefyd mae'r adroddiad yn cynnwys amrywiaeth o fesurau i wella ansawdd bywyd pobol Cymru.


 • Carchar am derfysg Caia

  Tafarn y Red Dragon
  Dechreuodd y terfysg yn y Red Dragon
  Cafodd saith dyn eu dedfrydu i gyfanswm o naw mlynedd o garchar am eu rhan yn nherfysgoedd Parc Caia yn Wrecsam yn ystod yr haf.

  Plediodd y saith yn euog o godi helynt yn ystod y terfysgoedd a chawsant ddedfrydau o garchar rhwng 12 a 21 mis.

  Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug bod y dynion wedi arfogi eu hunain gyda choesau cadeiriau a chlybiau golff wedi i Gwrdiaid o Irac ymosod ar dafarn The Red Dragon.

  Ddydd Gwener clywodd yr achos bod y ffoaduriaid wedi mynd i'r dafarn i chwilio am y bobol a ymosododd ar aelod o'u cymdeithas.

  Er gwaetha'r ffaith fod bedydd yn cael ei gynnal yno gyda nifer o blant yn bresennol, clywodd y llys fod nifer o'r rhai oedd yn yfed yn y dafarn wedi taro'n l.

  Torrwyd cadeiriau a byrddau a dywedodd y perchennog, oedd ond wedi bod yno ers pythefnos, fod y golygfeydd fel rhywbeth allan o'r Ail Ryfel Byd.

  Roedd yn ofni y byddai rhywun yn cael ei ladd yn yr ymladd.


 • Ymddiswyddo wedi ffrae rhestr merched

  Maggie Jones
  Dewiswyd Maggie Jones o restr merched yn unig
  Mi fydd wyth o aelodau Gweithgor Plaid Lafur Blaenau Gwent yn ymddiswyddo o Fawrth nesaf ymlaen a hynny oherwydd y ffrae rhestrau merched yn unig.

  Daeth y penderfyniad wedi cyfarfod o'r gweithgor yng Nglyn Ebwy nos Wener.

  Dywedodd y Dirprwy Brif Gadeirydd Don Wilcox nad oedd yr aelodau'n "ceisio dinistrio'r etholaeth" ond eu bod eisiau nodi eu teimladau "mewn ffordd resymol".

  Yn l aelodau'r blaid ym Mlaenau Gwent, maen nhw'n dal yn erbyn y broses o orfodi'r etholaeth i dderbyn merch fel ymgeisydd swyddogol yn yr etholiad cyffredinol.

  Nos Iau cafodd swyddog undeb Unsain yn Llundain, Maggie Jones, ei dewis o restr fer o bum merch.
 • HEFYD:
  Herio cynllun Carreg Las
  09 Rhag 03  |  Newyddion
  A55: Enwi dyn a laddwyd
  09 Rhag 03  |  Newyddion
  Cyngor o blaid marina 10m
  09 Rhag 03  |  Newyddion
  Bad achub 2m i Gaergybi
  09 Rhag 03  |  Newyddion
  Wrecsam: Cytuno ar wariant ysgolion
  10 Rhag 03  |  Newyddion
  Gwobr ddewrder i ferch ddall
  10 Rhag 03  |  Newyddion
  Diwedd yr Ardd Fotaneg?
  10 Rhag 03  |  Newyddion
  Cynghorau Cymru i dderbyn 27m
  10 Rhag 03  |  Newyddion
  Parc Caia: Carchar i saith
  12 Rhag 03  |  Newyddion
  Blaenau Gwent: Ymddiswyddiadau
  12 Rhag 03  |  Newyddion  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^