BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 2 Tachwedd 2003, 13:45 GMT
Yr Wythnos - geirfa fesul pwnc
Yr Wythnos
Dyma restr o eiriau sydd wedi cael eu defnyddio ar "Yr Wythnos", yn l pwnc.

RHYFEL/TRAMOR - WAR/FOREIGN

anafiadau difrifol - serious injuries

anafu - to injure

anialwch - desert

arfau - weapons

arolygwyr arfau - weapons inspectors

awyren chwilio - reconnaissance plane

brwydr - battle

byddin - army

cenhades - missionary (f)

cenhadwr - missionary (m)

Cenhedloedd Unedig - United Nations

cerbyd - vehicle

cipio - to capture

cyfandir - continent

Cyngor Diogelwch - Security Council

cynnig - resolution

daeargryn - earthquake

dewr - brave

dial - to avenge

diarfogi - to disarm

difrodi - to damage

dioddefaint - suffering

diogelwch - security

diogelwch - safety

dinistrio - to destroy

encilio - to retreat

ffin - border

ffoaduriaid - refugees

ffrwydrad - explosion

ffrwydro - to explode

gelyn - enemy

gwasanaethau diogelwch - security services

gweithredu milwrol - military action

gwrthryfel - rebellion, uprising

gwrthryfelwyr - rebels

gwystlon - hostages

hawliau dynol - human rights

heddwch - peace

hofrennydd - helicopter

hofrenyddion - helicopters

ildio - to surrender

mewnfudo - immigration

meysydd olew - oil fields

milwyr - soldiers

milwyr wrth gefn - reservists

Mudiad Byddin Palesteina - The Army of Palestine

porthladd - port

rhyfel y tir - ground war

saethu - to shoot

saethwr - shooter/sniper

Y Swyddfa Dramor - The Foreign Office

taflegrau - missiles

taro - to strike

terfysgaeth - terrorism

tir - land

ymosod - to attack

ymosodiadau - attacks

Y Lan Orllewinol - The West Bank

BUSNES A DIWYDIANT - BUSINESS AND INDUSTRY

adnoddau - resources

benthyg - to borrow / to loan

buddsoddiad - investment

codiad cyflog - pay rise

cyflogwyr - employers

cyfraddau llog - interest rates

cyfranddaliadau - shares

cyllideb - budget

cynhyrchu - to produce

cynilo - to save (money)

cystadleuaeth - competition

cytundeb - agreement

datblygiad - development

datblygu - to develop

derbynwyr - receivers

diswyddo - to sack / to dismiss

diswyddo'n anheg - to dismiss unfairly

dogfen - document

dur - steel

dyledion - debts

elw - profit

elwa - to profit

gorsaf bwer - power station

haearn - iron

hawliau - rights

hybu - to promote

iawndal - compensation

perchennog - owner

prif weithredwr - chief executive

pwerau - powers

pwyllgor cyffredinol - general committee

metal gwastraff - waste metal

siambr fasnach - chamber of commerce

strategaeth - strategy

tlawd - poor

treth - tax

tribiwnlys diwydiannol - industrial tribunal

undebau - unions

TOR-CYFRAITH / TERMAU CYFREITHIOL - CRIME / LEGAL TERMS

achos - case

anghyfreithlon - illegal

argymhellion - recommendations

camau cyfreithiol - legal proceedings

camerau diogelwch - security cameras

cyffur - drug

cyhuddo - to accuse; to charge

cwest - inquest

cyffion - handcuffs

cynnau tn - to start a fire

cynrychioli - to represent

cytundeb - contract

datrys - to solve

dedfryd - sentence

difrod - damage

dirwy - a fine

dwyn - to steal

dynladdiad - manslaughter

erlyniad - prosecution

euog - guilty

fandaleiddio - to vandalise

herwgipio - to kidnap

hiliol - racist

honedig - alleged

iawndal - compensation

llofrudd - murderer

llofruddiaeth - murder

llofruddio - to murder

mechniaeth - bail

olion esgidiau - shoeprints

pridwerth - ransom

Prif Arolygydd - Chief Superintendent

rheithgor - jury

saethu - to shoot

terfysgaeth - terrorism

trais - violence

treisio - to rape

troseddau - crimes

troseddu - law-breaking

trywanu - to stab

trwydded - licence

tystiolaeth - evidence

uned ddiogel - secure unit

ymchwiliad - inquiry/investigation

ymosodiad - attack

IECHYD / TERMAU MEDDYGOL - HEALTH / MEDICAL TERMS

ambiwlans awyr - air ambulance

aren - kidney

awtistiaeth - autism

brechiad - vaccination

claf - a patient

clefyd - disease

clefyd y galon - heart disease

clefyd y llengfilwyr - legionnaires disease

cryfhau - to strengthen

dall - blind

Dystroffi'r Cyhyrau - Muscular Dystrophy

Gweinidog Iechyd - Health Minister

Gweithgor Iechyd a Diogelwch - Health and Safety Executive

gwelyau / gwlu - beds

gwenwyn bwyd - food poisoning

haint - disease

mygu - to suffocate

pen-glin - knee

trawsblaniad - transplant

trawsblaniad iau - liver transplant

triniaeth - treatment

ymchwil - research

Ysbyty Athrofaol - University Hospital

GWLEIDYDDIAETH - POLITICS

adroddiad - report

aelodau - members

aelodau'r cyhoedd - members of the public

annibyniaeth - independence

annibynnol - independent

araith - speech

argymhellion - recommendations

arolwg - review

arweinydd - leader

atal pleidlais - to abstain

budd-daliadau - benefits

Y Blaid Geidwadol - The Conservative Party

Ceidwadwyr - Conservatives

ceisio lloches - to seek asylum

cerdyn adnabod - ID card

clod - praise

cyhoeddiad - announcement

cymuned - community

cynhadledd - conference

cynrychioli - to represent

Cynulliad Cenedlaethol - National Assembly

deiseb - petition

Democratiaid Rhyddfrydol - Liberal Democrats

etholiad - election

ffraeo - to argue

gwasanaethau cyhoeddus - public services

Gweinidog Datblygu Gwledig - Minister for Rural Development

gweithredu - to implement

gweriniaeth - republic

Maer - Mayor

pleidlais - a vote

pleidleisio - to vote

Prif Weithredwr - Chief Executive

Prif Ysgrifennydd y Trysorlys - Chief Secretary to the Treasury

pwer - power

pwyllgor - committee

Pwyllgor Diwylliant - Culture Committee

Pwyllgor Iechyd - Health Committee

rhanbarthol - regional

Swyddfa Dramor - Foreign Office

uwch-gynhadledd - summit

ymddiswyddo - to resign

ymchwiliad - inquiry

ymchwiliad cyhoeddus - public inquiry

ymgyrch - campaign

ymgyrchwyr - campaigners

Ysgrifennydd Trafnidiaeth - Transport Secretary

Ysgrifennydd Gwladol - Secretary of State

Yr Undeb Ewropeaidd - The European Union

CHWARAEON

ar y blaen - in the lead

amddiffyn - defence

amddiffynwyr - defenders

arbediad - a save

asgellwr - winger

bachwr - hooker

blaen asgellwr - flanker

buddugoliaeth - victory

cais - a try

campau - games, sporting events

cefnogwyr - supporters

ciciau o'r smotyn - penalty kicks

clwydi - hurdles

cynderfynol - semi-final

cynghrair - league

Cynghrair Celtaidd - Celtic League

cystadlu - compete

cystadlaethau - competitions

datglwm - tie-break

dathlu - to celebrate

detholion - seeds

ergyd - shot

gornest - bout

gwledydd - countries

Gemau'r Gymanwlad - The Commonwealth Games

hyfforddi - to coach

pencampwr - champion

Pencampwriaeth y Byd - World Championship

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad - The Six Nations Championship

ras gyfnewid - relay

rhwyfo - to row

saethu - to shoot

tlws - trophy

trawst - bar

ENWAU LLEOEDD / GWLEDYDD

Abergwaun - Fishguard

Ariannin - Argentina

Caergaint - Canterbury

Caergrawnt - Cambridge

Dinbych-y-Pysgod - Tenby

Y Gelli Gandryll - Hay-on-Wye

Sir Fynwy - Monmouthshire

Lerpwl - Liverpool

Manceinion - Manchester

Talacharn - Laugharne

Yr Wyddgrug - Mold

Geirfa wedi ei diweddaru 02.11.03CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^