British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 30 Hydref 2006, 11:57 GMT
Geirfa Newyddion

Yr Wythnos

Dyma restr o eiriau cyffredin sy'n cael eu defnyddio mewn bwletinau newyddion.

Bydd geiriau newydd o raglen Yr Wythnos yn cael eu hychwanegu at y rhestr hon.

A

abaty - abbey
aber - estuary
aberth - sacrifice
achos llys - court case
achosi - to cause
achub - to save
adeilad cyhoeddus - public building
adenydd - wings
adfail - ruin
adnabyddus - well-known
adnewyddol - renewable
adnoddau - resources
adolygiad - review
adrannau - departments
adroddiad - report
aduniad - reunion
addasu - to adapt
addewid - promise
addo - to promise
addoli - to worship
addysg - education
addysg feithrin - nursery education
aelod - member
Aelod Cynulliad - Assembly Member
Aelod Seneddol - Member of Parliament
Aelod Seneddol Ewropeaidd - Member of the European Parliament
Aelod o'r Cynulliad - Assembly Member
afiechyd - disease
agwedd - attitude
anghydfod - dispute
angladd - funeral
anghyfreithlon - illegal, unlawful
anghyffredin - unusual
am oes - for life
amaeth - agriculture
amau - to suspect/to doubt
amcan un - objective one
amddifad - orphan
amddiffyn - to defend
amddiffynwyr - defenders
amgueddfa - museum
amgylchedd - environment
amgylchiadau - circumstances
amgylchynu - to surround
amlinellu - to outline
amnest gynnau - guns amnesty
amodau gwaith - working conditions
amodol - conditional
amrywiaeth - variety
amserlen - timetable
anabl - disabled
anadlu - to breathe
anaeddfedrwydd - immaturity
anaf - injury
anafiadau - injuries
anafu - to injure
anffawd - misfortune
anfon - to send
anfri - disgrace
anghydfod - dispute
anghyfreithlon - illegal
anhygoel - incredible
annheg - unfair
anhrefn - chaos
anialwch - desert
annibyniaeth - independence
annibynnol - independent
annisgwyl - unexpected
annog - to encourage
anrheg - present/gift
anrhegion - presents/gifts
anrhydedd - honour
ansawdd - quality
ansefydlog - unstable
answyddogol - unofficial
anweddus - indecent
apelio - to appeal
ar brawf - on trial
ar fechniaeth - on bail
ar fenthyg - on loan
ar frig - ot the top
ar gam - wrongly
ar goll - missing
ar gyfartaledd - on average
araith - speech
arbed arian - to save money
arbenigo - to specialise
arbenigol - specialist
arbenigwyr - experts
arbrawf - experiment
arch - coffin
archdderwydd - archdruid
archebion - orders
archeolegwyr - archeologists
Archesgob Caergaint - Archbishop of Canterbury
archfarchnad - supermarket
archwiliad - examination
archwilio - to examine
arddangosfa - exhibition
arddegau - teens
aren - kidney
arfau - weapons
arfau dinistr eang - weapons of mass destruction
argyfwng - crisis
argymhellion - recommendations
arholwr - examiner
Ariannin - Argentina
arlywydd - president
arogli - to inhale
arolwg - survey
arolwg barnwrol - judicial review
arolygwyr arfau - weapons inspectors
arteithio - to torture
arwain - to lead
arweinydd - leader
arweinyddiaeth - leadership
arwr - hero
arwrol - heroic
arwydd o barch -a sign of respect
arwyddo deiseb - to sign a petition
Asiantaeth yr Amgylchedd - Environment Agency
Asiantaeth Safonau Bwyd - Food Standards Agency
atal - to suspend/to stop
atgof - memory
awdurdodau - authorities
awenau - reins
awgrymu - to suggest
awtistiaeth - autism
awyddus - eager
awyren chwilio - reconnaisance plane
awyrgylch - atmosphere
awyrlu - air force

B

bachwr - hooker
bai - blame/fault
rhoi'r bai - to blame
balch - pleased
bardd - poet
barddoni - to write poetry
barn - opinion
barnwr - a judge
barwnes - baroness
bathodyn - badge
bedd - a grave
beio - to blame
beirniadu - to criticize
benthyciad - a loan
benthyg - to borrow/ to loan / to lend
blaenoriaeth - priority
blaenwyr - forwards
boddi - to drown
brad - betrayal
bradwyr - traitors
bradychu - to betray
brathu - to bite
brechiad - innoculation
brenhines - queen
breuddwydio - to dream
brifo - to hurt
brwdfrydedd - enthusiasm
brwydro - to battle
Brychdyn - Broughton
brys - urgent
budd-dal - benefit
y buddugol - the winner
buddugoliaeth - victory
buddsoddiad - investment
buddsoddwr - investor
Bwrdd Croeso Cymru - Wales Tourist Board
bwriadol - intentional
bwriadu - to intend
bwrw - to hit
bwthyn - cottage
byddin - army
bygwth - to threaten
bywoliaeth - livelihood
bywiog - lively

C

cadair olwyn - wheelchair
cadarn - strong cadarnhau - to confirm
cadeirydd - chairman
Cadfridog - General
Cadw Cymru'n Daclus - Keep Wales Tidy
cadwyn - chain
cael gwared â - get rid of
Caerefrog - York
Caerliwelydd - Carlisle
Caerloyw - Gloucester
Caerlŷr - Leicester
Caerwrangon - Worcester
Caerwynt - Winchester
Caerwysg - Exeter
cais - a try
cam - step
cam-drin - to abuse
camarwain - to mislead
camau cyfreithiol - legal proceedings
camerau diogelwch - security cameras
camgymeriad - mistake
camp - achievement
camp - a game
cangen - branch
Canghellor y Trysorlys - The Chancellor of the Exchequer
caniatad cynllunio - planning permission
caniatáu - to allow
canllawiau - guidelines
canlyniad - result
canlyniadau - results
canolbwyntio - to concentrate
canolfan alwadau - call-centre
Canolfan Masnach y Byd - World Trade Centre
canran - percentage
canrif - century
canser y croen - skin cancer
carchar - prison
carchar agored - open prison
carcharor - prisoner
carcharu - to imprison
carden credyd - credit card
carfan - squad
cartref preswyl - residential home
casgliad - conclusion
carthffosiaeth - sewerage
cawell - cage
cawr - giant
cefn gwlad - the countryside
cefnogaeth - support
cefnog - wealthy
cefnogi - to support
cefnogwyr - supporters
Y Ceidwadwyr - The Conservatives
ceisio - to try
ceisio lloches - to seek asylum
ceiswyr lloches - asylum seekers
celf - art
Y Celfyddydau - the arts
celwydd - a lie
cell - cell
cenedl - nation
cenedlaethol - national
Y Cenhedloedd Unedig - The United Nations
cerbyd - vehicle
cerdyn adnabod - ID card
cerddi - poems
ceunant - gorge
cewyll - cages
cic gosb - penalty kick
cic rydd - free kick
ciciau o'r smotyn - penalty kicks
cig eidion - beef
cipio - to snatch/ to capture/ to abduct
claddu - to bury
claf - a patient
cleifion - patients
clefyd - disease
clefyd y galon - heart disease
clefyd y llengfilwyr - legionnaire's disease
clên - friendly clogwyn - cliff
cloriannu - to evaluate
cludo - to carry, transport
clun - hip
clwy'r traed a'r genau - foot and mouth disease
clwyd - gate
clymblaid - coalition
cnoi - to bite
codi - to lift
codi pwysau - weight-lifting
codiad cyflog - pay rise
coedwig - forest
coelio - to believe
cofeb - monument
cofgolofnau - monuments
cofnodi - to record
cofrestr - register
coffáu - to commemorate
cogydd - chef
colli pwysau - to lose weight
Comisiwn Archwilio - Audit Commission
Comisiwn Coedwigaeth - Forestry Commission
copa mynydd - mountain peak
corff - body
corwynt
cynnau tân - to light a fire
cyrff - bodies
craith - scar
cregyn gleision - mussels
creu - to create
creulondeb - cruelty
croesi - to cross
crochendy - pottery
crochenydd - potter
crogi - to hang
cronfa - fund
cronfeydd - funds
crwner - coroner
cryfder - strength
cryfhau - to strengthen
cuddio - to hide
curo - to beat
cwest - inquest
Cwpan y Byd - World Cup
cwsmer - customer
cychod - boats
cydymdeimlo - to sympathise
cydymdeimlad - sympathy
cyfaddef - to admit
cyfandir - continent
cyfansoddiad - constitution
cyfanswm - total
cyfartal - equal
cyfarwyddwr - director
cyfathrebu - to communicate
cyfeillgar - friendly
cyfiawnhad - justification
cyfiawnhau - to justify
cyfleusterau - facilities
cyflog - salary
cyflogi - to employ
cyflogwr - employer
cyflwr - condition
cyflwynydd - presenter
cyfnod - period
cyfradd llog - interest rate
cyfraith a threfn - law and order
cyfran-ddaliadau - shares
cyfranddaliwr - shareholder
cyfreithiwr - solicitor
cyfres - series
cyfrifiad - census
cyfrifiadur - computer
cyfrifol - responsible
cyfrifoldeb - responsibility
cyfrinach - secret
cyfundrefn - regime
cyffredin - common
cuffrous - exciting
cyffuriau - drugs
cyffyrddiad - a touch
cyngerdd - concerts
cynghorydd - councillor
cynghrair - league
cynghreiriaid - allies
Cyngor Cymuned - community council
Cyngor Diogelwch - Security Council
Cyngor y Celfyddydau - The Arts Council
y cyhoedd - the public
cyngres - congress
cyhoeddi - to announce
cyhoeddiad - announcement
cyhoeddus - public
cyhuddiad - charge/accusation
cyhuddo - to accuse, to charge
cylchoedd - circles/rings
cyllideb - budget
cymaint - so many
cymal - stage
cymdeithas - society
cymdeithasol - social
cymdogion - neighbours
cymedrol - moderate
cymeriadau - characters
cymoedd - valleys
cymryd rhan - to take part
cymuned - community
cymwys - suitable
cymwysterau - qualifications
cynderfynol - semi-final
cynhadledd - conference
cynhyrchu - to produce
cynhyrchydd - producer
cynilo - to save money
cynllun - plan
cynllunio - to plan, to design
cynnal - to hold
cynnau - to start, kindle
cynnig - motion, resolution
cynnig - to offer
cynnyrch - produce, product
cynorthwyo - to help
cynrychiolaeth - representation
cynrychioli - to represent
cyntedd - porch/hallway
Cynulliad Cenedlaethol Cymru - The National Assembly for Wales
cynyddu - to increase
cyrff - bodies
cystadleuaeth - competition
cystadlu - to compete
cyswllt fideo - video link
cysylltu - to connect
cytundeb - agreement
cytuno - to agree

CH

chwarel - quarry
chwarelwyr - quarrymen
chwilio - to search
chwyddiant - inflation
chwydu - to vomit
chwythu - to blow

D

dadl - debate/argument
dadlau - to argue
dadleuol - controversial
dadorchuddio - to unveil
daeargryn - earthquake
dalfa - custody
damwain - accident
dan fygythiad - under threat
darganfod - to discover
darlledwr - broadcaster
darparu - to provide
datblygiad - development
datblygu - to develop
datblygu rhyngwladol - international datganiad - development
datganiad - announcement/ statement
datganoli - devolution
datrys - to solve
dathlu - to celebrate
dedfryd - sentence
dedfrydu - to sentence
deddf - act/law
deddf seneddol - act of parliament
deddfu - to legislate
deiseb - petition
delfrydol - ideal
delw - statue
Democratiaid Rhyddfrydol - Liberal Democrats
derbyn - to accept
derbyn - to receive
derbynfa - reception
derbynwyr - receivers
dewrder - bravery
dial - to avenge
dianc - to escape
dibynnu - to depend
dicter - anger
di-euog - not guilty
difa - to destroy
diflannu - to disappear
difrifol - serious
difrod - damage
difrodi - to damage
diffodd - to extinguish/to put out
diffoddwyr tân - firefighters
diffyg - lack of
diffynnydd - defendant
di-gartref - homeless
digidol - digital
digwydd - to happen
digwyddiad - event
digwyddiad - incident
dihangfa - escape
dileu - to delete/to wipe out
dilyn - to follow
dilledyn - a garment
dim golwg - no sign
dinistrio - to destroy
dioddef - to suffer
diogel - safe
diogelu - to safeguard
diogelwch - safety
direidus - mischievous
dirgelwch - mystery
dirprwy - deputy
dirwasgiad - depression
dirwy - fine
disgwyl - to expect
disgybl - pupil
disgyblion - pupils/disciples
disgyblu - to discipline
disgyn - to fall
diswyddo - to sack
diwydiant - industry
diwygio - to amend
diwylliant - culture
dod o hyd i - to find
dogfen - document
dosbarthu - to distribute
dringo - to climb
drylliau - guns
dur - steel
dwyn - to steal
dychwelyd - to return
dyfais - invention
dyfarniad - verdict
dyfarnwr - referee
dyfeisio - to invent/to devise
dyfodol - future
dyled - debt
dyletswyddau - duties
dymchwel - to overturn
dymuno - to wish
dynladdiad - manslaughter

E

efaill - twin
efeilliaid - twins
effaith - effect
effeithiau - effects
effeithio ar - to affect
ehangu - to expand
egwyddor - principal/moral
eisoes - already
elusen - charity
elw - profit
elwa - to gain
elyrch - swans
enwebiad - nomination
enwebu - to nominate
enwi - to name
ergyd - shot
erlyn - to prosecute
ers talwm - long ago/in the past
erthyliad - abortion
eryr - eagle
esgeulus - negligent
esgus - to pretend
esgyrn - bones
etifeddiaeth - inheritance
etholaeth - constituency
etholiad - election
etholiad cyffredinol - general election
euog - guilty
ewyllys - will

F

fandaleiddio - to vandalise

FF

ffaelu - methu
ffeithiau - facts
fferyllfa - chemist
ffin - border
fflamau - flames
ffoaduriaid - refugees
ffoi - to flee
ffordd ddeuol - dual carriageway
ffos - trench/ditch
ffrae - row, argument
ffraeo - to row, to argue
ffrwgwd - brawl
ffrwydrad - explosion
ffrwydradau - explosions
ffrwydro - to explode
ffrwydryn - an explosive
ffrwydron - explosives
ffug - false

G

galaru - to mourn, mourning
galwadau - calls
gardd - garden
gelyn - enemy
gêm gyfartal - a draw
gemau ail-gyfle - play-offs
Gemau'r Gymanwlad - The Commonwealth Games
gerbron - before
glanio - to land
gobaith - hope
gofal - care
gofid - concern
gofod - space
gofynion - demands
gohebydd - correspondent
gohirio - to postpone
gôl adlam - drop goal
gôl-geidwad - goal-keeper
golygfa - scene
golygfeydd - scenes
gollwng - to drop / to leak
gorau po gynta - the sooner the better
gorchymyn - to order
gorfodi - to force
gorlifo - to overflow
gorliwio - exaggerate
gorlwytho - to overload
gormesu - to oppress
gornest - bout
gorsaf bwer - power station
gorwario - to overspend
gosod - to place
gostwng - to fall, drop
gostwng - to reduce
gostyngiad - reduction
graddfa - rate of inflation
graddfa llog - interest rate
grym - force
gwadu - to deny
gwaed - blood
gwahaniaethau barn - differences of opinion
gwahanu - to separate
gwahardd - to ban
gwallgo - crazy
gwanhau - to weaken
gwarchae - siege
gwarchodfa - sanctuary
gwario - to spend
gwarthus - disgraceful
gwasanaeth - service
gwasanaethau cudd - secret services
gwasanaethau cyhoeddus - public services
gwasanaethau cymdeithasol - social services
gwasgu - to crush
gwddwg/gwddf - neck
gweddill - remainder/the rest
gweddillion - remains
gweddw - widow
Gweinidog Amgylchedd
Gweinidog Iechyd - Health Minister
Gweinidog Datblygu Gwledig - Minister for Rural Affairs
gweinyddol - administrative
gweinyddwr - administrator
Gweithgor Iechyd a Diogelwch - Health and Safety Executive
gwenwyn - poison
gweriniaeth - republic
gweiddi - to shout
gweithgaredd - activity
gweithred - act
gweledigaeth - vision
gwelliannau - improvements/amendments
gwerthiant - sale
gwirfoddol - voluntary
gwirfoddoli - to volunteer
Gwlad Pwyl - Poland
Gwlad yr Haf - Somerset
gwledig - rural
gwledydd - countries
gwleidydd - politician
gwleidyddiaeth - politics
gwleidyddol - political
gwn - gun
gwnïo - to sew
gwobr - reward
gwobrwyo - to reward
gwraidd - root
gwraig weddw - widow
gwrandawiad - hearing
gwregys - belt
gwresogi - heating
gwrthblaid - opposition
gwrthbleidiau - opposition parties
gwrthod - to refuse
gwrthryfel - rebellion, uprising
gwrthryfelwyr - rebels
gwrthsefyll - to withstand
gwrthwynebiad - opposition
gwrthwynebu - to oppose
gwthio - to push
gwybodaeth - information
Gwyddelod - Irish people
gwyddoniaeth - science
gwyddonwyr - scientists
gwyl - festival
gwylltio - to infuriate
gwyrdroi cwrs cyfiawnder - to pevert the course of justice
gwystl - hostage
gwystlon - hostages
gwythïen - vein
gyrfa - career

H

hadau - seeds
haint - illness/disease
haearn - iron haeddu - to deserve
hala/treulio - so spend time
hanesyddol - historic
hawlio - to claim
hawliau - rights
heddwch - peace
heddychlon - peaceful
hela - to hunt
helynt - trouble
hen bryd - about time
her - challenge
herio - to challenge
herwgipio - to kidnap
hiliol - racist
hofrennydd - helicopter
holi - to question
honiad - claim/allegation
honiadau - claims/allegations
honedig - alleged honni - to assert/to claim/to allege
hoyw - gay
hoywon - gay people
hudo - to enchant
hunanfomiwr - suicide bomber
hunanladdiad - suicide
hunllef - nightmare
hwylio - to sail
hybu - to promote
hyd - length
hyd yn hyn - so far
hyder - confidence
hyfforddi - to coach
hyfforddiant - training
hyfforddwr - coach/trainer
hynaws - genial
hysbysebu - advertising

I

iasol - chilling
iawndal - compensation
iarlles - countess
Iddewon - Jews
iechyd - health
iechyd a diogelwch - health and safety
ieuenctid - youth
ildio - to yield/to surrender
iselder - depression
is-etholiad - by-election
is-lywydd - vice-president
is-weinidog - junior minister

L

Y Lan Orllewinol - The West Bank

LL

lladrad - robbery
lladrata - to steal
lladd - to kill
llanast - mess
llanc - a youth
llanw - tide
llawdriniaeth - surgery; operation
llawfeddyg - surgeon
llathen - yard
llechu - slates
llefarydd - spokesman
lleiafrifoedd - minorities
lleihau
llên - literature
llethr - slope
llid yr ymennydd - meningitis
llif - current
llifddorau - floodgates
llifogydd - floods
llithro - to slide
lliwgar - colourful
lloeren - satellite
llofrudd - murderer
llofruddiaeth - murder
llofruddio - to murder
llog - interest
llong danfor - submarine
llosgi - to burn
llu - force
llu awyr - air force
lluoedd arfog - armed forces
llwybrau cyhoeddus - public footpaths
llwyddiannus - successful
llwyddiant - success
llwyfan - stage
llwynog - fox
Llydaw - Brittany
llygredd - pollution
llygru - to pollute
llyn - a lake
llysgennad - ambassador
Llys Apêl - Court Appeal
Llys Barn - Law Court
Llys y Goron - Crown Court
Llys yr Ynadon - Magistrates Court
llysgenhadaeth - embassy
llysfab - stepson
llystad - stepfather
llysieuwraig - vegetarian
llyw - steering-wheel
llywiwr - navigator
llywodraeth - government
llywodraethu - to govern
llywodraethwr - governor
Llywydd - President/Presiding Officer

M

mabwysiadu - to adopt
madarch - mushrooms
maer - mayor
maes y gad - battlefield
maint - size
mamolaeth - maternity
marchnata - marketing
marwolaeth - death
mechniaeth - bail
meddalwedd - software
meddiant - possession
meddu ar - to possess
meddygfa - surgery
melinau gwynt - windmills
menter - venture/enterprise
mesur - a bill
methu - to fail
mewnlifiad - immigration
milfeddyg - vet
miliwnydd - millionaire
milwyr - soldiers
modrwy - ring
moethus - luxurious
mudiad dyngarol - humanitarian group
mul - donkey
mwg - smoke
mwyafrif - majority
mynach - monk
mynegi - to express
mynnu - to insist
mynwent - graveyard

N

neidr - snake
newid yn llwyr - to change completely
newyddiadurwyr- journalists
nid nepell - not far
niweidio - to harm
niweidiol - damaging
nod - aim
noddwr - sponsor
nwyddau - goods
nwyon - gasses

O

o blaid - in favour
odyn - kiln
oedolyn - adult
oedrannus - elderly
ofni - to fear
offer - equipment
o'i le - wrong
olew - oil
yn olynol - consecutively
oriau - hours
osgoi - to avoid

P

pabell - tent
Pabydd - Catholig
para - to last
paratoi - to prepare
parchu - to respect
parhau - to continue
partneriaeth - partnership
pebyll - tents
peiriant - machine, engine
penaethiaid - bosses
pencampwr - champion
pencampwriaeth - championship
penderfyniad - decision
penderfynol - determined
penglog - skull
pennill - verse
penodi - to appoint
penodiad - appointment
pensaer - architect
penseiri - architects
pensiynwyr - pensioners
pentrefwyr - villagers
perchennog - owner
perchnogion - owners
personoliaeth - personality
perswadio - to persuade
perthnasol - relevant
perthynas - relationship, relation
perygl - danger
peryglon - dangers
peryglu - to endanger
peryglus - dangerous
plaid - party
Plaid Cymru - The Party of Wales
Plaid Genedlaethol yr Alban - The Scottish Nationalist Party
Plaid y Democratiaid Rhyddfrydol - The Liberal Democratic Party
planed - planet
Planed Mawrth - Mars
pleidlais - a vote
pleidleisio - to vote
plentynnaidd - childish
plismyn milwrol - military police
plymio - to plummet
polion trydan - electricity poles
posiblrwydd - possibility
prawf - trial
prawf meddygol - medical test
presenoldeb - presence
Prif Arolygydd - Chief Superintendent
Prif Weinidog - Prime Minister
Prif Weithredwr - Chief Executive
Prif Ysgrifenydd y Trysorlys - Chief Secretary to the Treasury
pridwerth - ransom
prin - rare
prinder - scarcity
profiadau - experiences
profiadol - experienced
profion - tests
pryder - concern
pwerau - powers
pwyllgor - committee
pwyllgor diwylliant - culture committee
pwyllgor gwaith - executive committee pwysau gwaith - pressure of work
pwyllgor materion tramor - foreign affairs committee
pwyllgor seneddol - parliamentary committee
pwysau uwch ganol - super middleweight
pynciau - subjects
pysgotwyr - fishermen

RH

rhagorol - excellent
rhagweld - to foresee
rhanbarth - region
rhanbarthol - regional
y rhan fwyaf - the majority
rhediad - a run
rhegfeydd - swear-words/obscenities
rhengoedd - ranks
rheithfarn - verdict
rheithgor - jury
rheolwyr - managers
rheolwyr traffig awyr - air traffic controllers
rhagbrofol - preliminary
rhagolygon - forecast
rheilffordd - railway
rheithfarn - verdict
rheithgor - jury
rheoli - to rule
rhestr fer - short list
rhestr anrhydeddau - honours list
rhestr ranbarthol - regional list
rhestrau aros - waiting lists
rhoddion - gifts
rhuthro - to rush
rhwyd - net
rhwystrau - restrictions
rhwystro - to restrict/to hinder
rhybuddio - to warn
rhybudd - warning
rhyddhau - to free
rhyddid - freedom
rhyfel - war
rhyfel byd - world war
rhyfelwyr - warriors
rhyngrwyd - internet
rhyw - sex
rhywiol - sexual

S

saethu - to shoot
safbwynt - standpoint / point of view
safle - site
safon - standard
San Steffan - Westminster
sarhau - to insult
sbïo - edrych
sedd ddiogel - safe seat
seddau - seats
sefydlu - to establish
sefyll prawf - to stand trial
seicolegol - psychological
seintiau - saints
sêl bendith - seal of approval
senedd - parliament
sgaffaldiau - scaffolding
sgerbwd - skeleton
sglefrfyrddio - skateboarding
Sgrechfeydd - screams
sgrechian - to scream
si - whisper
siambr fasnach - chamber of commerce
sibrydion - rumours
sicrhau - to make sure
siom - disappointment
siomedig - disappointed
Sir Gaerhirfryn - Lancashire
sothach - rubbish
strategaeth - strategy
suddo - to sink
Y Swyddfa Dramor -The Foreign Office
swyddogion diogelwch - security guards
swyddogion y tollau - customs officers
swyddogol - official
swyno - to captivate
sylwadau - comments
sylwebydd gwleidyddol - political correspondent
sylweddol - substantial
sylweddoli - to realise
synhwyrol - sensible
syrthio - to fall

T

tabledi lladd poen - pain-killers
taflegrau - missiles
tagfeydd traffig - traffic jams
tagu - to strangle
tâl - payment
Talacharn - Lagharne
tân gwyllt - fireworks
tanio - to fire
tanwydd - fuel
tarian - shield
taro - to strike
tebyg - similar
tebygol - likely
terfysgaeth - terrorism
terfysgwyr - terrorists
teyrnged - tribute
tir - land
tirlithriad - landslide
tlawd - poor
tlodi - poverty
tlota - poorest
tlws - trophy
tomenni - tips
tonnau - waves
traddodiad - tradition
traddodiadol - traditional
trafferthion - difficulties
traffordd - motorway
trafnidiaeth - transport
trafodaeth - discussion
trais - violence
tramor - foreign
trawiad ar y galon - heart attack
trawsblaniad - transplant
trechu - to overcome
trefn - order
trefnu - to arrange
treisio - to rape
treth - tax
trethdalwyr - taxpayers
treuliau - expenses
tribiwnlys diwydiannol - industrial tribunal
tridiau - three days
trigolion - inhabitants
trin - to treat
triniaeth - treatment
troi - to turn
trosedd - crime
troseddau - crimes
troseddau rhyfel - war crimes
troseddu - to commit a crime/to offend
trosiad - conversion
trwsio - to mend
trwydded - licence
trychineb - tragedy
trydan - electricity
trywanu - to stab
tu hwnt - beyond
tunnell - ton
twf - growth
twll - hole
twyll - fraud
twyllo - to deceive/to cheat
tynged - fate
Ty'r Arglwyddi
tystiolaeth - evidence
tystion - witnesses
tystysgrif - certificate
tywysogion - princes

U

Uchel Lys - High Court
ucheldir - high ground
uned ddiogel - secure unit
unigryw - unique
undeb - union
undebau llafur - trade unions
uno - to unite
Unoliaethwyr - Unionists
yr Undeb Ewropeaidd- The EU
unwaith eto - once again
Uwch Arolygydd - Chief Inspector
Uwch Gynghrair - Premiership
uwch-gynhadledd - summit

W

warws - warehouse
wastad - always
wedi'r cyfan - after all
wedi syfrdanu - to be stunned
wynebu - to face

Y

y bai - the blame
ychwanegu - to add
ychwanegol - additional/extra
ymarfer corff - physical excercise
ymateb - response
ymchwil - ro research
ymchwiliad - inquiry / investigation
ymchwiliad annibynnol - independent inquiry
ymchwiliad - investigation
ymchwilio - to inquire / to investigate
ymdoddi - to integrate
ymdrech - effort
ymddangos - to appear
ymddeol - to retire
ymddiheuro - to apologise
ymddiriedolaeth - trust
ymddiswyddo - to resign
ymgeisydd - candidate
ymddygiad - behaviour
ymgyrch - campaign
ymgyrchu - to campaign
ymgyrchwyr - campaigners
ymholiad - enquiry
ymosod - to attack
ymosodiadau terfysgol - terrorist attacks
ymosodiadau rhywiol - sexual attacks
ymprydio - to fast
ymrwymiad - commitment
ymuno â - to join
ymweliad swyddogol - official visit
ymwybodol - aware
ymwybyddiaeth - awareness
ynad - magistrate
yn fyw ac yn iach - alive and well
yn gyfrifol am - responsible for
ynglyn â - about
ynysu - to isolate
ysbïo - to spy
ysbïwyr - spies
ysbryd - spirit
ysbrydoliaeth - inspiration
ysgol gynradd - primary school
Ysgrifennydd Amddiffyn - Defence Secretary
Ysgrifennydd Cymru - The Secretary of State for Wales
Ysgrifennydd Gwladol - Secretary of State
Ysgrifennydd Iechyd - Health Secretary
Ysgrifennydd Tramor - Foreign Secretary
ysgubo - to sweep
ystyried - to consider
yswiriant - insurance
Yswiriant Cenedlaethol - National InsuranceCYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific