BBC Sport rugbyunion

IN ASSOCIATION WITH

Related BBC sites

Page last updated at 09:29 GMT, Sunday, 13 June 2010 10:29 UK

South Africa anthem

Advertisement

South Africa anthem

*The BBC is not responsible for the content of external sites

Before 1994 South Africa had two anthems - the official Die Stem ('The Call of South Africa') and unofficial protest song Nkosi Sikelel' iAfrika.

These were both given official status, then in 1997 the two were merged to become the country's national anthem.

South Africa anthem

Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika - South Afrika.
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Nkosi Sikelel' iAfrika

Nkosi, sikelel' iAfrika;
Malupakam'upondo lwayo;
Yiva imitandazo yetu
Usisikelele.

Chorus
Yihla Moya, Yihla Moya,
Yihla Moya Oyingcwele

Sikelela iNkosi zetu;
Zimkumbule umDali wazo;
Zimoyike zezimhlonele,
Azisikelele.

Sikelel' amadod' esizwe,
Sikelela kwa nomlisela
Ulitwal'ilizwe ngomonde,
Uwusikelele.

Sikelel'amakosikazi;
Nawo onk'amanenekazi;
Pakamisa wonk'umtinjana
Uwusikelele.

Sikelela abafundisi
Bemvaba zonke zelilizwe;
Ubatwese ngoMoya Wako
Ubasikelele.

Sikelel'ulimo nemfuyo;
Gxota zonk'indlala nezifo;
Zalisa ilizwe ngempilo
Ulisikelele

Sikelel'amalinge etu
Awomanyano nokuzaka,
Awemfundo nemvisiswano
Uwasikelele.

Nkosi Sikelel' iAfrika;
Cima bonk' ubugwenxa bayo
Nezigqito, nezono zayo
Uyisikelele

Die Stem

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes
Waar die kranse antwoord gee.
Deur ons vêr verlate vlaktes
Met die kreun van ossewa.
Ruis die stem van ons geliefde,
Van ons land Suid-Afrika.
Ons sal antwoord op jou roepstem,
Ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe,
Ons vir jou, Suid-Afrika.

In die merg van ons gebeente,
in ons hart en siel en gees,
In ons roem op ons verlede,
In ons hoop op wat sal wees.
In ons wil en werk en wandel,
Van ons wieg tot aan ons graf.
Deel geen ander land ons liefde,
Trek geen ander trou ons af.
Vaderland, ons sal die adel,
Van jou naam met ere dra:
Waar en trou as Afrikaners,
Kinders van Suid-Afrika.

In die songloed van ons somer,
in ons winternag se kou,
In die lente van ons liefde,
in die lanfer van ons rou.
By die klink van huw'liksklokkies,
by die kluit-klap op die kis.
Streel jou stem ons nooit verniet nie, T
Weet jy waar jou kinders is.
Op jou roepstem sê ons nooit nee nie,
Sê ons altyd, altyd ja:
Om te lewe, om te sterwe
Ja, ons kom, Suid-Afrika.

Op U Almag vas vertrouend
het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag,
Om te handhaaf en te hou.
Dat die erwe van ons vadere
Vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste,
Teen die hele wêreld vry.
Soos ons vadere vertrou het,
Leer ook ons vertrou, o Heer:
Met ons land en met ons nasie
Sal dit wel wees, God regeer.Print Sponsor


see also
Mighty Boks: South African rugby
01 Oct 08 |  Rugby Union
Wales v South Africa: Full record
28 Sep 06 |  Rugby Union
Country profile: South Africa
21 Jun 11 |  Country profiles
Wales rugby results archive
15 Oct 03 |  Welsh
Wales' rugby fixtures
26 Jun 07 |  Welsh
Scrum V's rugby songs
13 Aug 07 |  Welsh
BBC Sport Wales coverage
03 Oct 11 |  Wales


related bbc links:

related internet links:
The BBC is not responsible for the content of external internet sites

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2017 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.