Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Nia Tudur BBC Cymru
"Mae'n bwysig gwrando arnyn nhw gan mai nhw ydy'r dyfodol"
 real 56k

Dydd Mercher, 26 Chwefror, 2003, 12:43 GMT
Pryder am weithredu argymhellion Waterhouse
Plant
Waterhouse: Does dim digon o bobol i wrando ar bryderon?
Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn bryderus ynghylch sut y mae rhai o'r argymhellion a ddeilliodd o adroddiad pwysig ar gam-drin plant yn cael eu gweithredu yng Nghymru.

Hefyd mae Comisiynydd Plant Cymru yn rhybuddio nad ydy'r plant sydd o hyd mewn gofal yn derbyn y gofal cywir.

Traean

Tair blynedd ers cyhoeddi Adroddiad Syr Ronald Waterhouse i achosion cam-drin plant mewn cartrefi plant yng ngogledd Cymru, dywed y Comisiynydd, Peter Clarke, mai dim ond traean o'r awdurdodau sydd swyddog yn benodol i dderbyn cwynion gan blant.

Un o brif argymhellion yr adroddiad, Ar Goll mewn Gofal, oedd bod system o fewn awdurdodau i dderbyn ac ymchwilio i gwynion.

Mae dros 3,500 o blant yn cael eu gofalu o hyd gan 22 o awdurdodau Cymru.

Mae tri chwarter y plant gyda rhieni maeth.

Wyth awdurdod

Fe wnaeth yr adroddiad ganfod bod gan blant o dan ofal lai o bobol i droi atyn nhw os oedden nhw'n cael eu cam-drin neu phryderon emosiynol.

Dim ond wyth o awdurdodau Cymru sydd wedi penodi sywddogion penodol.

Dywed Mr Clarke bod rhaid i bob awdurdod gynnig hyn.

"Mae plant sydd mewn gofal yn llawer iawn mwy bregus ac mae'n hanfodol bod ganddyn nhw bobol y gallen nhw droi atyn nhw," meddai.

"Mae canlyniadau'r hyn ddaeth allan yn Adroddiad Waterhouse yn destament i hyn."

Ym mis Tachwedd 2002 mynychodd Jane Hutt, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, gyfarfod o'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai i ateb cwestiynau am blant mewn gofal a chyfrifoldebau aelodau a staff awdurdodau lleol mewn perthynas phlant sydd dan ofal yr awdurdodau hynny.

Adroddiad Waterhouse
Waterhouse: Pedwar argymhelliad sy'n effeithio ar awdurdodau lleol

Roedd Adroddiad Waterhouse ar gam-drin plant mewn cartrefi preswyl yng Ngogledd Cymru yn gwneud pedwar argymhelliad sy'n effeithio ar awdurdodau lleol yn eu rl fel rhieni corfforaethol.

Mae'r argymhellion yn ymdrin ag achwyn, camau disgyblu a chyngor ac arweiniad i aelodau etholedig a chyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol.

Mae'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai yn arbennig o awyddus i gael sicrwydd bod cyfrifoldebau'r awdurdodau lleol yn cael sylw dilys.

O'r herwydd maen nhw wedi gwahodd cynrychiolwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i fynychu cyfarfod o'r pwyllgor ddydd Mercher er mwyn trafod y pwnc.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.