Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Mercher, 31 Ionawr, 2001, 17:09 GMT
1m o iawndal i filwr
Yn yr Uchel Lys yn Lundain mae dyn o Wrecsam wnaeth ddioddef anafiadau difrifol pan gafodd ei daro oddi ar ei feic gan gar yn Academi'r Fyddin yn Sandhurst wedi ennill dros 1m mewn iawndal.

Ddioddefodd Leighton Adams nam ar ei ymenydd yn ystod y digwyddiad yn 1992.

Flwyddyn yn ddiweddarach dyfarnod barnwr bod y bachgen oedd yn gyrru'r car yn rhannol gyfrifol am y ddamwain.


Swyddog prawf yn ddieuog

Yn Llys y Goron Abertawe cafwyd cyn Brif Swyddog Prawf Dyfed, Geoffrey Cartledge, yn ddieuog o ddau gyhuddiad pellach o lunio cyfrifon ffug.

Roedd y rheithgor eisoes wedi'i gael yn ddieuog o ddeg cyhuddiad, ac roedd y barnwr hefyd wedi eu gorchymyn i'w gael yn ddieuog o wyth cyhuddiad arall.

Bydd y rheithgor yn dychwelyd i ystyried chwe chyhuddiad arall yn ei erbyn bnawn Mercher.


Cadair i Branwen Jarvis

Mae Dr Branwen Jarvis, un o brif feirniad llenyddol Cymru, wedi ei phenodi i Gadair Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg Prifysgol Cymru, Bangor.

Daw Dr Jarvis i'r Gadair ar 1 Chwefror, 2001.

Bydd yn parhau yn ei swyddogaeth fel Pennaeth Adran y Gymraeg.

Dywedodd taw ei nod oedd cynnal safonau'r adran, gan ymateb yr un pryd i ofynion newydd cymdeithas, drwy ddatblygu cyrsiau newydd a thrwy chwilio am ffyrdd i alluogi cyrff a phobol yn y gymuned i fanteisio ar y wybodaeth a'r sgiliau sy o fewn yr adran.


Ysgol Gymraeg i'r Drenewydd

Mae'r Drenewydd i gael ysgol gynradd Gymraeg - yr ysgol benodedig Gymraeg gynta i'w sefydlu yn nwyrain Sir Drefaldwyn, a dim ond yr ail drwy Bowys gyfan.

Cafodd y penderfyniad unfrydol ei wneud gan Bwyllgor Addysg Cyngor Sir Powys yn Llandrindod fore Mercher yn dilyn proses o ymgynghori'n lleol.


Darganfod corff ger camlas

Mae heddlu sy'n chwilio am berson yn ardal Crughywel wedi dod o hyd i gorff dyn mewn coedlan ger y gamlas yn Llangynydr.

Yn l Heddlu Dyfed-Powys, dydyn nhw ddim yn trin y farwolaeth fel un amheus.


Ffaeleddau'n sustem gyfrifo'r Cynulliad

Mae yna ffaeleddau'n sustem gyfrifo'r Cynulliad all arwain at broblemau.

Dyna ddywed yr Archwiliwr Cyffredinol Syr John Bourn yn ei adroddiad blynyddol - adroddiad sydd yn ddigon cadarnhaol yngln gwaith y Cynulliad ar y cyfan.

Ond mae'n dweud nad ydi swyddogion yn cymharu eu ffigyrau ariannol gyda cyfriflenni banc yn ddigon cyflym.


Ffrwydriad mewn siop

Mae'r heddlu'n dweud y gallai fod yna gysylltiad rhwng ffrwydriad mewn siop elusen yn Penrith fore Mercher nifer o achosion tebyg yng Nghymru a gogledd Lloegr.

Chafodd neb niwed.

Mae detectifs yn amau mai ymgyrchwyr dros hawliau anifeiliaid sy'n gyfrifol am yr ymosodiadau.


Cynnig 20bn am yr Abbey National

Mae Banc LloydsTSB wedi cynnig 20bn i brynu'r Abbey National.

Fis diwetha mi wrthododd y gyn-gymdeithas adeiladu gynnig gan y banc.

Bydd bwrdd rheolwyr Abbey National rwan yn trafod a fyddan nhw'n derbyn y cynnig.


Yr Almaen i ladd 400,000 o wartheg

Cyhoeddodd llywodraeth yn Almaen eu bod nhw'n bwriadu lladd tua 400,000 o wartheg mewn ymgais i geisio rhwystro clefyd y gwartheg gwallgo rhag ymledu.

Ers i'r achos cyntaf gael ei ddarganfod fis Tachwedd y llynedd, mae 20 achos arall wedi dod i'r amlwg yn yr Almaen.


Beirniadu ymateb llifogydd

Mae ymateb y llywodraeth i'r argyfwng llifogydd diweddar wedi cael ei feirniadu gan Bwyllgor Amaeth T'r Cyffredin.

Mae adroddiad gan y pwyllgor yn beio gweinidogion am fethu datblygu strategaeth tymor hir er mwyn atal afonydd rhag gorlifo.


Anafu 11 wrth i awyren osgoi damwain

Cafodd o leia 11 o bobol eu hanafu wrth i awyren Jumbo Boeing 747 ddod o fewn trwch blewyn i daro awyren arall fore Mercher.

Roedd yr awyren sy'n perthyn i Gwmni Awyrennau Japan ar ei ffordd i Ynys yn ne'r wlad, ond bu'n rhaid iddi droi'n l i faes awyr Tokyo er mwyn i'r rhai oedd wedi'u hanafu gael eu trin.


Amlinellu peryglon tn

Mae rhywun yn marw mewn tn yng Nghymru bob pythefnos, ac mae tri'n cael eu hanafu'n ddyddiol.

Ond mae tair Brigad Dn Cymru'n benderfynol o ostwng y nifer.

Mewn seminar arbennig yn San Steffan ddydd Mercher mi fu cynrychiolwyr yn ceisio llunio strategaeth i wella'r sefyllfa gan alw ar y llywodraeth i'w cefnogi.


Llety anaddas i ffoaduriaid

Mae ffoaduriaid sy'n ceisio am loches ym Mhrydain yn cael eu cartrefu mewn llety sy'n amal iawn yn fudur, yn orlawn ac sy'n anaddas i bobol fyw ynddyn nhw.

Dyna mae adroddiad gan elusen y digartref Shelter yn ei honni.

Yn l yr adroddiad roedd un o bob pump o'r adeiladau gafodd eu harchwilio'n anaddas.