Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mawrth, 5 Mehefin, 2001, 09:16 GMT
Caledi myfyrwyr yn derbyn sylw'r DemRhydd
Byddai'r Democratiaid Rhyddfrydol yn diddymu ffioedd dysgu
Byddai'r Democratiaid Rhyddfrydol yn diddymu ffioedd dysgu
Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi lansio pecyn o gynigion a fyddai'n rhoi diwedd ar galedi myfyrwyr yng Nghymru.

Ddydd Mawrth dywedodd Jenny Willott, ymgeisydd y blaid yng Nghanol Caerdydd: "Mae'r cynigion hyn yn cyd-fynd ag egwyddor y Democratiaid Rhyddfrydol bod addysg dda yn hawl ac nid yn fraint."

Bwriad y Democratiaid Rhyddfrydol yw dad-wneud yr effaith y mae'r llywodraethau Ceidwadol a Llafur Newydd wedi'i gael ar fyfyrwyr.

Maen nhw'n dadlau fod y ddwy blaid honno wedi ei gwneud hi'n anodd i bobol ifanc i fynychu prifysgolion ac wedi lleihau'r gefnogaeth iddyn nhw mewn addysg uwch.

Mae polis´au'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cydnabod mai'r difreintiedig fydd y rhai a fyddai'n elwa fwyaf o addysg dda.

Mae'n nhw am sicrhau fod mwy o bobol yn cael mynediad i addysg uwch drwy ddad-wneud "methiannau'r llywodraeth Lafur".

Dywedodd Mike German, Dirprwy Brif Weinidog Cymru ac arweinydd y blaid yn y Cynulliad, fod Llafur Newydd wedi methu gwneud dim i fyfyrwyr ac wedi gosod mwy o gyfyngaidau ariannol arnyn nhw.

Mae Mr German yn dadlau fod hyn wedi gwneud drwg i ddyfodol y wlad.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu y dylid lleihau caledi myfyrwyr yng Nghymru drwy gyfrwng y Cynulliad Cenedlaethol.

Yn ogystal maen nhw'n galw ar y llywodraeth a fydd yn cael ei sefydlu yn San Steffan wedi'r etholiad i fabwysiadu'r polis´au hyn.

Mwy a arian

Yr hyn y mae'r blaid yn ei gynnig yw cynyddu'r cyfanswm o arian sydd ar gael i sicrhau fod pobol yn gallu mynychu'r prifysgolion.

Fe fydden nhw'n cynyddu hwn i o leia ú11.5m yn ystod 2001 a 2002.

Hefyd fe fydden nhw'n cynnig arian i'r rhai sydd am barhau mewn addysg wedi iddyn nhw gwblhau arholiadau TGAU.

Byddai hwn ar ffurf cynllun fyddai'n targedu'r ardaloedd lle mae llawer o bobol yn gadael yr ysgol yn gynnar gan roi arian wythnosol iddyn nhw a mwy o arian os ydyn nhw'n cwblhau eu cyrsiau ac wedi perfformio'n dda.

Mike German yn galw am bwerau cynradd i'r Cynulliad
Mike German yn galw am bwerau cynradd i'r Cynulliad
Mae'n nhw hefyd yn addo y byddai myfyrywr yn derbyn archwiliadau am ddim gan ddeintyddion ac optegyddion.

Fe fydden nhw'n sicrhau na fyddai'r un myfyriwr yn gorfod talu treth cyngor.

Pe bai gan y Cynulliad bwerau deddfwriaethol fe fyddai'r blaid yn diddymu ffioedd dysgu yng Nghymru a Lloegr ac yn adfer hawl myfyrwyr i dderbyn cymorthdaliadau.

Yn ogystal fe fydden nhw'n sicrhau na fyddai'n rhaid i fyfyrwyr dalu eu benthyciadau'n ˘l hyd nes eu bod nhw'n ennill o leiaf ú10,000 y flwyddyn.

Dywedodd Mike German: "Fe fyddai ein cynigion o dan bwerau presennol y Cynulliad, yn gwneud llawer i hybu pobol i dderbyn addysg uwch yng Nghymru a helpu myfyrwyr sydd ar hyn o bryd yn dioddef caledi."

"Ond ni all y Cynulliad wneud dim mwy i wella sefyllfa ariannol myfyrwyr oni bai bod Cymru'n derbyn pwerau cynradd neu bod y Democratiaid Rhyddfrydol yn ffurfio llywodraeth yn San Steffan."

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.