Page last updated at 12:49 GMT, Thursday, 22 November 2012

Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Does "dim gwendid" yn y Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS Cymru) yn ôl Amanda Lewis, Pennaeth Gwasanaethau Plant Powys ar 22 Tachwedd 2012.

Roedd hi'n rhoi tystiolaeth ar ran Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc sy'n cynnal ymgynghoriad byr i waith CAFCASS Cymru.

Mae'r gwasanaeth yn cynnig cyngor i'r llysoedd ar sut i ymdrin â phlant unigol er lles.

Mae'r pwyllgor yn adolygu:

- y cynnydd a wnaed wrth weithredu argymhellion arolwg Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ym mis Tachwedd 2010 a'r ailstrwythuro sefydliadol a ddigwyddodd yn CAFCASS Cymru yn dilyn hynny;

- pa mor effeithiol mae CAFCASS Cymru yn darparu ei wasanaethau yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, er enghraifft, ymgysylltu â'r defnyddiwr a gwneud penderfyniadau er lles pennaf y plentyn;

- pa mor effeithiol mae CAFCASS Cymru yn cyflawni ei rôl o ddarparu canolfannau cyswllt â phlant;

- goblygiadau yr Adolygiad Cyfiawnder Teuluol a'i effaith ar waith CAFCASS Cymru.

Cafodd yr holl faterion eu trafod gan y pwyllgor.

Dywedodd Ms Lewis bod y berthynas rhwng CAFCASS Cymru a rhanddeiliaid eraill y gwasanaeth yn bwysig iawn.

"Mae'n fater o gymeryd y cyfrifoldeb gyda'n gilydd a chytuno ar fframwaith," meddai.

Eglurodd y byddai sicrhau na fydd achosion yn cymeryd mwy na 26 wythnos cyn cyrraedd llys yn anodd ond "rydym ni i gyd yn teimlo bod popeth yn ei le i sicrhau ein bod ni'n wynebu'r her gyda'n gilydd".

Yn eu tystiolaeth ysgrifenedig, mae Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn dweud bod y newidiadau strwythurol i CAFCASS Cymru wedi sicrhau cysondeb yn eu gwaith.

Maen nhw hefyd yn dweud bod eu cyswllt strategol â'r sefydliad wedi gwella'n sylweddol, yn arbennig gyda'r prif weithredwr ac wedi arwain at wasanaethau llawer gwell i blant a'u teuluoedd.

Fe bwysleisiodd Ms Lewis hyn ar lafar.

Bu Gillian Baranski, Prif Weithredwr, CAFCASS Cymru yn rhoi tystiolaeth gyda'r Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol Gwenda Thomas.

Roedd Mrs Thomas yn uchel ei chlod o'r prif weithredwr.

"Mae'r ad-drefnu strwythurol wedi gwella'r sefyllfa'n syth," meddai.

"Cafodd ei weithredu'n gyflym.

"Mae wedi bod yn bositif iawn i CAFCASS Cymru."

Aelodau'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific