Page last updated at 17:12 GMT, Wednesday, 2 May 2012 18:12 UK

Dadl fer: Gofal Hosbis a Gofal Lliniarol yng Nghymru

Fe wnaeth Mark Isherwood AC gondemnio'r gyllideb sydd wedi'i chlustnodi ar gyferhosbisau a gofal lliniarol ledled Cymru, yn ystod y ddadl fer ar 2 Mai 2012.

Bu'r AC Ceidwadol yn nodi fod angen hwyluso mynediad at ofal lliniarol a gofal diwedd oes sy'n gost effeithiol ac o ansawdd uchel.

Fe wnaeth e ddadlau fod hyn yn bwysig o ystried fod y boblogaeth yn heneiddio a phobl yn dynesu at ddiwedd eu hoes gydag anghenion gofal mwy cymhleth.

Yn ôl AC y Torïaid AC yng Ngogledd Cymru mae na ddisgwyl i nifer y bobl sy'n marw bob blwyddyn yng Nghymru i godi ac mae nifer y cleifion sydd angen gofal lliniarol wedi codi 15%.

Serch hynny dywedodd fod hosbisau Cymru yn darparu gofal lliniarol a gofal yn y cartref am lai o gost na gweddill y DU.

Dywedodd: "Mae'r lefel hon wedi gostwng dros y blynyddoedd."

Ychwanegodd: "Ar y cyfan mae hosbisau yng Nghymru yn derbyn llai o gyllid gan y llywodraeth na'r rhai yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon."

Wrth ymateb i'r ddadl dywedodd y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths fod gofal lliniarol yn hanfodol i gleifion yng Nghymru.

Ychwanegodd fod partneriaeth effeithiol ar draws y byrddau iechyd lleol yn allweddol i lwyddiant gofal lliniarol a bod cytundebau cyllido yn cael eu hadolygu'n flynyddol.

Oherwydd nam technegol nid yw'r fideo Cymraeg ar gael ar gyfer yr eitem hon

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific