Page last updated at 15:29 GMT, Tuesday, 18 January 2011

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Heriodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig y Prif Weinidog Carwyn Jones AC ar 18 Ionawr 2011 ar ffigyrau amser trosglwyddo ambiwlansys.

Roedd Kirsty Williams AC yn cyfeirio at y ffigurau a ddatgelwyd gan ei phlaid sy'n dangos bod ambiwlansys yng Nghymru wedi gwario mwy nag 80,000 o oriau mewn dwy flynedd yn aros i drosglwyddo cleifion i ysbytai.

O dan dargedau'r llywodraeth, ni ddylai trosglwyddo cleifion o ambiwlansys i staff yr ysbyty cymryd mwy na 20 munud.

Gofynnodd Ms Williams i'r prif weinidog, yng ngoleuni'r ffigurau hyn, sut y gallai gyfiawnhau ei sylw mewn sesiwn cwestiwn diweddar bod "yna gynnydd da" yng ngwasanaethau ambiwlans yng Nghymru.

Dywedodd Mr Jones fod gwasanaethau ambiwlans wedi cyrraedd eu targedau sawl gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf, a bod y ffigurau hyn yn adlewyrchu ar yr adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ysbytai Cymru yn hytrach na'r gwasanaeth ambiwlans.

Dywedodd Nick Bourne, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, er gwaethaf methiannau penodol yn y gwasanaeth ambiwlans, dylai llywodraeth y cynulliad edrych i fuddsoddi yn y gwasanaeth ambiwlans awyr.

Roedd Carwyn Jones wedi cydnabod y gwaith da a wnaed ond dywedodd nad oedd yr ambiwlans awyr wedi gofyn am adnoddau ychwanegol.

Canolbwyntiodd Mr Bourne ac aelodau'i blaid ar ffigurau sy'n dangos bod cwmnïau o Gymru ond wedi derbyn 0.01% o gontractau ar gyfer adeiladu'r Gemau Olympaidd.

Tynnodd cynrychiolydd y Ceidwadwyr ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru sylw at feirniadaeth y Ffederasiwn Busnesau Bach (FfBB) nad oedd llywodraeth y cynulliad wedi gwneud digon i hyrwyddo busnesau Cymru fel darpar gontractwyr Olympaidd.

Roedd y prif weinidog wedi anghytuno gyda'r FfBB a dywedodd fod ei lywodraeth bob amser yn gweithio ar ran a gyda busnesau bach yng Nghymru.

Gofynnodd y Democrat Rhyddfrydol Peter Black AC sut oedd yn cysoni'r gwelliant parhaol yng nghanlyniadau arholiadau gyda'r "cyhoeddiad diweddar yn yr adroddiad PISA sy'n dangos bod ein system addysg yng Nghymru yn 'basket case'."

Atebodd Mr Jones: "Mae hyn yn sarhad ar yr holl rieni, athrawon, cynorthwywyr meithrin a phawb sy'n gweithio yn ein hysgolion."

Roedd Kirsty Williams AC wedi gwneud pwynt o drefn ynghylch diffyg ateb y prif weinidog i gwestiwn Veronica German AC ynghylch pa gamau oedd ei lywodraeth yn eu cymryd o ran oriau ambiwlans a gollwyd ac a fyddai'n ymrwymo i gyhoeddi gwybodaeth o'r fath yn fisol.

Atebodd y prif weinidog byddai'n adolygu'r cofnod i ddod o hyd i'r cwestiwn gan ddweud, os oedd y cwestiwn yno "roedd y selsig fach wedi'i gladdu mewn crwst enfawr".

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific