Page last updated at 15:53 GMT, Wednesday, 14 July 2010 16:53 UK

Dadl ar awtistiaeth

Fe wnaeth ACau ganolbwyntio ar adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu ar ddarpariaeth arbenigol i bobl ifanc ag awtistiaeth mewn addysg bellach, ar 14 Gorffennaf 2010.

Mae'r adroddiad yn tanlinellu bod 58% o ysgolion a ymatebodd i'r arolwg yn teimlo nad oedd "darpariaeth addysg bellach ddigonol" ar gyfer pobl ifanc awtistig yng Nghymru.

Mae hefyd yn awgrymu bod hanner yr ysgolion wedi cael problemau gyda'u pobl ifanc ag awtistiaeth yn symud ymlaen i addysg bellach.

Cytunodd 44% o golegau bod "diffyg ymwybyddiaeth a hyfforddiant" yn bodoli ymhlith staff ym maes awtistiaeth, yn ôl canfyddiadau'r pwyllgor.

Yn ystod yr ymchwiliad, fe glywodd y pwyllgor tystiolaeth gan nifer o dystion gan gynnwys y gweinidog addysg, Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru a mamau pobl ifanc ag awtistiaeth.

Mae'r adroddiad yn cynnwys 19 o argymhellion gan gynnwys awgrym y dylai fod gan yr holl weithwyr pontio lefel uwch wybodaeth a phrofiad manwl o awtistiaeth.

Mae hefyd yn awgrymu bod rhieni pobl ifanc sydd ag awtistiaeth yn gallu gwneud ceisiadau am gyllid am leoliadau arbenigol 12 mis cyn dechrau'r tymor coleg.

Yn ogystal â hynny mae'n argymell lefelau mwy cyson o gefnogaeth ar gyfer pobl ifanc ag awtistiaeth a'u teuluoedd y tu allan i'r coleg, yn ystod y gwyliau a phenwythnosau.

Awgryma data llywodraeth y cynulliad fod 80 o fyfyrwyr ag awtistiaeth mewn addysg bellach yn 2007/08; mae data mwy diweddar ar fin cael ei gyhoeddi.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific