Religious festivals
Christmas (Christian)
Ramadan (Muslim)
Vaisakhi (Sikh)
Rosh Hashanah (Jewish)
Easter (Christian)
Raksha Bandhan (Hindu)
Yom Kippur (Jewish)
Hanukkah (Jewish)
Id-ul-Adha (Muslim)
Hajj (Muslim)