[an error occurred while processing this directive]
BBC News
watch One-Minute World News
Last Updated: Friday, 24 August 2007, 11:39 GMT 12:39 UK
Eas-aonta mu dhnadh sgoiltean
Comhairle nan Eilean Siar
Bidh a' Chomhairle a' deasbad nam molaidhean Diluain
Tha eas-aonta eadar Comhairle nan Eilean Siar agus Rnaire an Fhoghlaim mu dhnadh sgoiltean eileanach.

Bha Fiona Hyslop BPA a' tadhal air Ledhas an-d, gus maoineachadh fhoillseachadh airson tr dreuchdan teagaisg ra.

Ach thinig e am follais gun robh a' Chomhairle airson 11 sgoil a dhnadh air adhbharan foghlamach.

Chan eil Ms Hyslop ag aontachadh nach eil na sgoiltean a th' ann freagarrach, mar a tha a' Chomhairle ag rdh.

rd-sgoiltean d bhliadhna

A rir na Comhairle, chan urrainn dhaibh an curriculum r a thoirt seachad anns na sgoiltean mar a tha iad.

Tha iad airson na seachd rd-sgoiltean d bhliadhna a th' anns na h-eileanan a dhnadh, gus am faigh ard-sgoilearan an cuid foghlaim anns an aon ionad.

Tha iad cuideachd airson ceithir bun-sgoiltean a dhnadh.

Thuirt Ms Hyslop gur e iongnadh a bh' anns an naidheachd dhi, 's nach robh i idir a' gabhail ri argamaid na Comhairle, 's nach bu chir an curriculum r a chleachdadh mar leisgeul airson sgoiltean a dhnadh.

'S e a tha sinn ag iarraidh, ach gum bi na cothroman as motha aig a h-uile leanabh, agus chan eil sinn ag aontachadh gun gabhadh sin danamh anns na sgoiltean beaga
Mrag Rothach

Fo na planaichean, dheadh rd-sgoil Phabail anns an Rubha, Ledhas, agus rd-sgoil Dhalabroig ann an Uibhist a Deas a dhnadh an ath-bhliadhna, le rd-sgoil nan Loch agus rd-sgoil Phaibil ann an Uibhist a Tuath a' dnadh ann an 2009.

An uair sin, dheadh rd-sgoil Shiaboist, rd-sgoil Lonail agus rd-sgoil a' Bhac a dhnadh, suas gu 2013.

Cuideachd, dheadh Bunsgoil Bhaile na Creige ann am Barraigh, Sgoil Staoinebrig ann an Uibhist a Deas, Sgoil Chliasmoil anns na Hearadh, agus Sgoil Bhrgair ann an Ledhas a dhnadh an ath-bhliadhna.

Thid na molaidhean mu choinneamh na ln chomhairle Diluain, agus 's e deasbad inntinneach a bhios ann.

Cothroman as motha

Tha Cathraiche Comataidh an Fhoghlaim aig a' Chomhairle, Mrag Rothach, a' cumail a-mach nach eil roghainn aig a' Chomhairle ma tha iad airson sr-fhoghlam a thoirt seachad.

Carson a tha sinn a' toirt chloinn a-mach sgoil a tha a' danamh math, airson an cuir a-steach ann an sgoil nach eil a' danamh cho math?
Iain Moireasdan

"Cha b' urrainn dhuinn an aon fhoghlam a thoirt seachad don chloinn a tha sin agus a bheireamaid dhaibh nam biodh iad ann an rd-sgoil nas motha."

"Cha b' urrainn dhuinn foghlam a thoirt dhaibh ann an gnomhachas, 's cha b' urrainn dhuinn roghainnean farsaing a thoirt dhaibh ann an crsaichean mar eisimpleir."

"'S e a tha sinn ag iarraidh, ach gum bi na cothroman as motha aig a h-uile leanabh, agus chan eil sinn ag aontachadh gun gabhadh sin danamh anns na sgoiltean beaga," thuirt i air Aithris na Maidne.

Leudachadh

Chan eil a h-uile comhairliche den aon bheachd ge-t.

Tha fear de chomhairlichean Taobh Siar Ledhais agus Nis, Iain Moireasdan, air fear dhuibh sin.

"Tha Lonail agus Siabost fada air adhart air gin de na sgoiltean eile anns na h-Eileanan Siar a rir nam figearan niseanta. Carson a tha sinn a' toirt chloinn a-mach sgoil a tha a' danamh math, airson an cuir a-steach ann an sgoil nach eil a' danamh cho math?"

Tha an comhairliche Niseach, Iain MacAoidh, airson rud gu tur eadar-dhealaichte a dhanamh ann an rd-sgoil a sgre-sa.

"Chan eil sinn ag iarraidh gun tid an sgoil a tha seo a dhnadh, 's ann a bha sinne airson 's gun dadh a cuir an-irde don treas bliadhna."

"'S e sin a bha am brd-sgoile agus na prantan ag iarraidh."

Ach thuirt Riaghaltas na h-Alba an-diugh nach danadh sin ciall, oir nach eil adhbhar foghlaim sam bith airson na h-rd-sgoiltean beaga a chuir gu tr bliadhna.

Thuirt t-labhairt gur e seasamh Rnaire an Fhoghlaim gun gabhadh an Curriculum Sr-mhaitheis r toirt seachad ann an sgoil d bhliadhna.

Ged a tha an curriculum r a' gabhail a' chiad thr bliadhna den rd-sgoil cmhla, tha an Riaghaltas ag rdh nach biodh sin na thriobliad le co-obrachadh ceart eadar na sgoiltean beaga d bhliadhna agus na h-rd-sgoiltean don deadh a' chlann air an treas bliadhna ann an Sternabhagh agus an Lionacleit.

Bha e an urra ris a' Chomhairle obachadh a-mach ciamar a b' fherr sin a dhanamh, thuirt an t-labhairt.
RELATED INTERNET LINKS
The BBC is not responsible for the content of external internet sitesFEATURES, VIEWS, ANALYSIS
Has China's housing bubble burst?
How the world's oldest clove tree defied an empire
Why Royal Ballet principal Sergei Polunin quit

PRODUCTS & SERVICES

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific