[an error occurred while processing this directive]
BBC News
watch One-Minute World News
Last Updated: Thursday, 23 August 2007, 14:39 GMT 15:39 UK
Sgoiltean Eileanach an Cunnart
Comhairle nan Eilean Siar
Thuirt a' Chomhairle nach eil na sgoiltean a th' ann freagarrach
Tha Comhairle nan Eilean Siar am beachd 11 sgoil a dhnadh anns na sia bliadhna a tha romhainn.

A rir na Comhairle chan eil roghainn eile aca, leis mar a tha an curriculum ag atharrachadh agus ireamh nan sgoiltearan air tuiteam.

Tha an naidheachd air nochdadh agus Rnaire an Fhoghlaim, Fiona Hyslop, a' tadhal air Ledhas.

Tha dil gun cuir prantan ann an cuid de sgrean an aghaidh nam planaichean agus gun dan iad str.

Conaltradh

'S e a tha a' Chomhairle ag iarraidh a dhanamh, ceithir bun-sgoiltean a dhnadh an ath-bhliadhna: Sgoil Bhaile na Creige ann am Barraigh, Sgoil Staoinebrig ann an Uibhist a Deas, Sgoil Chliasmoil anns na Hearadh, agus Sgoil Bhrgair ann an Ledhas.

A bharrachd air an sin, tha iad airson cuir s do na h-rd-sgoiltean beaga d bhliadhna.

Tha seachd dhiubh ann: rd-sgoil Phaibil anns an Rubha, Ledhas, agus rd-sgoil Dhalabroig ann an Uibhist a Deas a dhnadh an ath-bhliadhna, rd-sgoil nan Loch ann an Ledhas agus rd-sgoil Phaibil ann an Uibhist a Tuath a' bhliadhna as didh sin.

Cha deach co-dhnadh a dhanamh fhathast"
Cathraiche an Fhoghlaim, Mrag Rothach

An uair sin, dheadh Sgoil Shiaboist a dhnadh, agus Sgoil Lonail ann an 2012, agus rd-sgoil a' Bhac a' bhliadhna as didh sin.

Thuirt Cathraiche an Fhoghlaim aig Comhairle nan Eilean Siar, Mrag Rothach, gun tid na molaidhean a chur mu choinneimh nam ball Diluain (27/08/07).

"Cha deach co-dhnadh a dhanamh fhathast," thuirt i. "'S e na buill a n an co-dhnadh sin."

Thuirt i nach deadh co-dhnadh deireannach a dhanamh gus as didh co-chomhairle air a' chis.

Tha an curriculum ag atharrachadh chun na h-re 's nach eil a' Chomhairle den bheachd gun tid aca air a thoirt seachad anns na sgoiltean mar a tha iad.

A thaobh nam bun-sgoiltean dheth, thuirt an Comhairliche Rothach gun robh poileasaidh aig a' Chomhairle bho chionn bhliadhnaichean, a tha stidhichte air ireamh na cloinne ann an sgoil, agus cho faisg 's a tha iad air an ath sgoil.

ireamh fhalainn

Tha prantan draghail mu na planaichean ge-t.

Thuirt Iain Tormod MacAmhlaigh Brgar, nach eil fhios aige carson a thathas a' beachdachadh an sgoil sa sgre aigesan a dhnadh.

"Anns na tr bliadhna mu dheireadh, tha seachdnar a' tiseachadh a h-uile bliadhna as ir. Tha ireamh gl fhalainn an sin."

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil e nas fherr don chloinn, gu h-raid aig an aois sin a bhith anns a' choimhearsnachd aca fhin, 's tha sin aca an seo," thuirt Mgr MacAmhlaigh.

"Tha iad a' faighinn foghlam math dha-rribh ann am bun-sgoil Bhrgair, 's chan eil fhios agam d mar a bhiodh e na b'fherr na tha iad a' faighinn. Tha sinne gu math riaraichte co-dhi."

Ma tha sinn ag iarraidh a' Ghidhlig a bhrosnachadh anns na sgoiltean, a bheil sin nas fhasa a dhanamh anns a' choimhearsnachd fhin no anns a' bhaile mhr?
Alasdair Ailean BPA

Thuirt Ball Prlamaid Albannach nan Eilean Siar, Alasdair Ailean, gun robh dragh air mun bhuaidh a bhiodh aig a bhith a' dnadh sgoiltean air coimhearsnachdan, agus air a' Ghidhlig.

"Chaidh mise gu sgoil bheag, agus dhin an sgoil sin, 's cha robh e math airson na coimhearsnachd."

"Ma tha sinn ag iarraidh a' Ghidhlig a bhrosnachadh anns na sgoiltean, a bheil sin nas fhasa a dhanamh anns a' choimhearsnachd fhin no anns a' bhaile mhr?"

Tha taic uabhasach lidir anns na h-Eileanan an Iar airson rd-sgoiltean d bhliadhna, agus bidh mise a' putadh air an son," thuirt Mgr Ailean.

Thuirt Rnaire an Fhoghlaim, Fiona Hyslop, nach robh adhbhar ann nach ghabhadh an curriculum r a thoirt seachad anns na sgoiltean mar a tha iad, agus nach robh cil a chir sin a chleachdadh mar leisgeul airson sgoiltean a dhnadh.


RELATED INTERNET LINKS
The BBC is not responsible for the content of external internet sitesFEATURES, VIEWS, ANALYSIS
Has China's housing bubble burst?
How the world's oldest clove tree defied an empire
Why Royal Ballet principal Sergei Polunin quit

PRODUCTS & SERVICES

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific