[an error occurred while processing this directive]
BBC News
watch One-Minute World News
Last Updated: Thursday, 16 August 2007, 11:29 GMT 12:29 UK
Sgr¨dadh an t-seanail GhÓidhlig
LÓrach-lýn Seirbheis nam Meadhanan GÓidhlig
Thathar an d¨il gun tŔid an t-seirbheis be˛ an ath-bhliadhna
Th˛isich sgr¨dadh deireannach air a' phlana airson na seirbheis telebhisein didseataich GhÓidhlig.

ThŔid an t-seirbheis ¨r a ruith mar chom-pÓirteachas eadar BBC Alba agus Seirbheis nam Meadhanan GÓidhlig.

Th˛isich Urras a' BhBC deuchainn air luach phoblach a' phlana, agus tha an riaghaladair neo-eisimealach Ofcom a' sgr¨dadh luach margaideach na seirbheis.

Thathar an d˛chas gun tŔid an t-seirbheis be˛ trÓth an ath-bhliadhna.

Thuirt Órd-oifigear Chomann na GÓidhlig, Eardsaidh Mac 'Ill-Eathainn gur d˛cha gun t˛isich an t-seanail le dhÓ no trý uairean a thýde de phr˛graman san lÓ, a dheigheadh a leudachadh.

A' bruidhinn aig coinneamh naidheachd, thuirt Urrasair a' BhBC airson Alba, Jeremy Peat, nach eil barrantas sam bith ann aig an ýre seo gun tŔid an t-seanail air adhart.

Thig fios air co-dh¨naidhean an sgr¨daidh air an 19mh den D¨bhlachd am bliadhna.
SEE ALSO
Public value test for Gaelic TV
31 Jul 07 |  Highlands and Islands
Boost for Gaelic digital channel
23 Mar 07 |  Scotland
'Significant' spending on Gaelic
25 Aug 06 |  Highlands and Islands
Gaelic festival returns to isles
14 Oct 05 |  Scotland
MP hits out over Gaelic funding
20 Oct 04 |  Scotland
Ministers unveil new Gaelic law
28 Sep 04 |  Scotland
Prince backs Gaelic's fightback
27 Sep 04 |  Scotland
Gaelic secondary school planned
21 May 04 |  Scotland

RELATED BBC LINKS

RELATED INTERNET LINKS
The BBC is not responsible for the content of external internet sitesFEATURES, VIEWS, ANALYSIS
Has China's housing bubble burst?
How the world's oldest clove tree defied an empire
Why Royal Ballet principal Sergei Polunin quit

PRODUCTS & SERVICES

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific