[an error occurred while processing this directive]
BBC News
watch One-Minute World News
Last Updated: Wednesday, 20 June 2007, 13:55 GMT 14:55 UK
Opara mu eachdraidh Hiort
TeÓrlach Quinnell
BBC GÓidhlig

Retouramont
Na 'dannsairean dýreach' Fraingeach, Retouramont, ann an Hiort

ThŔid eachdraidh Hiort a thaisbeanadh mar opara ann an sia Óiteachan air feadh na Roinn E˛rpa.

Chosg a' phroiseact gus Hiort - Opara E˛rpach ú1.5m a chuir air d˛igh, agus thŔid a thaisbeanadh ann an Innse Gall, san Fhraing, sa Bheilg, sa Ghearmailt agus san Ostar Dihaoine is Disathairne.

ThŔid ýomhaighean a chraoladh do na h-Óiteachan air saideal rŔ nan taisbeanaidhean.

Dh'fhalbh buidheann a Hiort - 41 mýle an Iar air Beinn nam Faodhla - air bÓta aig toiseach na seachdain, airson a bhith cinnteach gun leigeadh an aimsir leotha an t-eilean a ruigsinn ron deireadh sheachdain seo.

ThŔid an opara a chraoladh be˛ air-loidhne air BBC Alba eadar 2020 agus 2145 BST Dihaoine.

Thuirt co-Órd-riochdaire agus co-sti¨iriche cruthachail a' phr˛iseict Calum Mac Gill-╚ain gun deach na cosgaisean a chÓineadh.

Ach, thuirt e gur ann bhon Roinn E˛rpa a thÓinig 80% dheth, agus tha e a' creidsinn gu bheil sin na dhearbhadh air cho cudromach 's a tha an opara seo a rŔir a' Choimisein E˛rpaich.

MUINNTIR AN OPARA
'S ann air smuain Lew Bogdan, sti¨iriche Le PhÚnix ann am Valenciennes san Fhraing, a chaidh a stŔidheachadh.
Tha Proiseact Nan Ealan air sti¨ir a' phr˛iseict
Chaidh a sgrýobhadh le Iain Finlay Macleod agus b' iad Jean-Paul Dessy agus David Graham a rinn an ce˛l

'S e an aon sgriopt, sg˛r chi¨il, libretto agus film a thŔid a chleachdadh anns gach ionad.

Anns an fhilm tha pýosan de dhrÓma a chaidh a tharraing ann an Hiort, seann fhilm, agus taisbeanadh 'dannsadh dýreach' - balet a chaidh a dhŔanamh crochte air r˛paichean far chreagan Hiort an-uiridh - leis a' bhuidhein Fhraingich Retouramont.

A bharrachd air Hiort, 's ann an Ste˛rnabhagh a rinneadh a' chuid as motha den obair.

'S e Sti¨idio Alba sa bhaile fear de na sia ionadan taisbeanaidh.

Thuirt Mgr Mac Gill-╚ain: "'S e pr˛iseact m˛r a tha seo, anns a bheil c˛rr is 300 duine an-sÓs.

"Chan ann am baile m˛r a thathar ga dhŔanamh. Ma tha rud a dhýth, chan urrainn dhuinn dýreach am f˛n a thogail agus iarraidh air tacsaidh a thoirt dhuinn bho theatar eile.

"'S ann air eilean a tha seo ga chuir ri chŔile."

HIORT
Dh'fhÓg na daoine mu dheireadh a bhuinneadh do Hiort an t-eilean ann an 1930
'S ann le Urras NÓiseanta na h-Alba a tha na h-eileanan
Tha creagan Hiort cudromach do dh'e˛in-mhara leithid am Fulmair, an Creachadair agus an S¨laire

'S e dýleab fhÓgail a tha fa-near don fheadhainn a tha an-sÓs san opara, le lÓrach-lýn, DVD agus pasgan foghlaim gan cruthachadh.

Ach cuideachd, tha teans gun cuidich am pr˛iseact na h-oidhirpean a thathar a' dŔanamh gus blÓthachadh na Cruinne a thuigsinn agus a shabaid.

Chaidh film a tharraing ann an Hiort fad na bliadhna an-uiridh, a ghabhas sealltainn nas luaithe na thachair e an da-rýreabh, 's chaidh ýomhaighean de shýde annasach a thogail.

Thuirt Mgr Mac Gill-╚ain: "Tha na h-ýomhaighean mýorbhaileach dha-rýreabh.

"Bhiodh na pÓtranan che˛thaidh agus sgothan seo na bu choltaiche ann an obair Tholkien, agus thathar a' gabhail ris gur e blÓthachadh na Cruinne as coireach.

"Air a' mhadainn a bha seo, bha sgle˛ cheathaich shýos air a' mhuir, agus sgle˛ eile nas Óirde air an eilean."


RELATED BBC LINKS

RELATED INTERNET LINKS
The BBC is not responsible for the content of external internet sitesFEATURES, VIEWS, ANALYSIS
Has China's housing bubble burst?
How the world's oldest clove tree defied an empire
Why Royal Ballet principal Sergei Polunin quit

PRODUCTS & SERVICES

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific